Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 27 март 2014 г.

Пътна карта на Комисията в отговор на дългосрочните финансови нужди на европейската икономика

Днес Европейската комисия прие пакет от мерки за стимулиране на нови и различни начини за освобождаване на дългосрочно финансиране и за подпомагане на връщането на Европа към устойчив икономически растеж. В рамките на стратегията Европа 2020 и на пакета от мерки в областта на климата и енергетиката до 2030 г. ще бъдат необходими значителни дългосрочни инвестиции в инфраструктура, нови технологии и иновации, научноизследователска и развойна дейност и човешки капитал. Нуждите от инвестиции само в областта на мрежите от транспортна, енергийна и далекосъобщителна инфраструктура на ЕС се оценяват на 1 трилион евро за периода до 2020 г. според Механизма за свързване на Европа.

Икономическата и финансова криза засегна способността на финансовия сектор да насочва средства към реалната икономика, особено що се отнася до дългосрочни инвестиции. Европа винаги е разчитала до голяма степен на банките за финансиране на реалната икономика (две трети от финансирането идва от банки в сравнение с една трета в САЩ). Тъй като банките намаляват задлъжнялостта, наличното финансиране за всички сектори се понижава — през 2013 г. например по-малко от една трета от холандските и гръцките МСП и едва около половината от испанските и италианските МСП са получили пълния размер кредити, за който са кандидатствали.

Изключително важно е да се вземат мерки за възстановяване на условията за устойчив растеж и инвестиции, като отчасти това означава намиране на нови начини за насочване на средства към дългосрочни инвестиции. Зелената книга на Комисията относно дългосрочното финансиране на европейската икономика от март 2013 г. (IP/13/274) предизвика широк дебат и реакции от всички сектори на икономиката. Приетият днес пакет от мерки включва съобщение относно дългосрочното финансиране на икономиката, законодателно предложение за нови правила за професионалните пенсионни фондове и съобщение относно колективното финансиране. В съобщението са взети предвид отговорите на тази консултация и дебатите в рамките на международни форуми като Г-20 и ОИСР. В него са набелязани конкретни действия, които ЕС може да предприеме, за да стимулира дългосрочното финансиране.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „Показахме амбиции в нашата програма за регулиране на финансовия сектор, като положителните резултати бяха финансова стабилност и доверие. Докато икономическото възстановяване набира скорост, ние трябва да бъдем също толкова амбициозни в подкрепата си за растежа. Европа има големи дългосрочни нужди за финансиране на устойчив растеж — растеж, който води до повишаване на конкурентоспособността и до създаване на работни места по интелигентен, устойчив и приобщаващ начин. Нашата финансова система трябва да възвърне и повиши способността си да финансира реалната икономика. Това включва банки и институционални инвеститори като застрахователи и пенсионни фондове. Също така трябва да разнообразим финансовите източници в Европа и да подобрим достъпа до финанси на малките и средните предприятия (МСП), тъй като те са гръбнакът на европейската икономика. Уверен съм, че представените днес мерки ще допринесат за подобряване на способността на европейските капиталови пазари за насочване на средства към нашите дългосрочни нужди.“ Относно институциите за професионално пенсионно осигуряване комисар Барние добави: „Всички европейски дружества са изправени пред двойното предизвикателство да правят пенсионно осигуряване на фона на застаряващо население и да извършват дългосрочни инвестиции за създаване на растеж. Професионалните пенсионни фондове са там, където тези две предизвикателства се срещат. Те управляват активи за над 2,5 трилиона евро в дългосрочен план, като пенсиите на 75 млн. европейци до голяма степен зависят от тях. С днешното законодателно предложение ще се подобрят управлението и прозрачността на тези фондове в Европа, като по този начин ще се повиши финансовата стабилност и ще се стимулира трансграничната активност, за да се развият по-нататък професионалните пенсионни фондове като основен дългосрочен инвеститор“.

Оли Рен, заместник-председател на Комисията и комисар по икономическите и паричните въпроси и еврото, заяви: „Трябва да използваме по-добре обществените средства, за да постигнем максимален ефект от продуктивните инвестиции върху растежа и създаването на работни места. Това означава създаване на синергии и улесняване на достъпа до финансиране за обновяване на ключова инфраструктура. Бюджетът на ЕС и националните бюджети, както и насърчителните банки и агенциите за експортни кредити трябва да играят роля в това отношение. За да помогнем на МСП да получат нужните им ресурси за инвестиции и развитие, трябва да насърчаваме висококачествената секюритизация, за да улесним техния достъп до финансиране на капиталовите пазари“.

Заместник-председателят на Комисията и комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството Антонио Таяни добави: „Представените днес амбициозни инициативи ще допринесат за подобряване на насочването на ресурси от финансовата система към дългосрочните инвестиции, които са необходими, за да се гарантира, че Европа върви по пътя на устойчивото възстановяване. Финансовата криза засегна способността на финансовия сектор да насочва средства към реалната икономика. По-специално МСП имат много важен принос за устойчивия растеж, въпреки че все още изпитват трудности да получават финансиране, най-вече в периферните икономики. Целта на представените днес инициативи е освобождаване на допълнителни ресурси за финансиране на реалната икономика, като всички те се стремят към едно: стимулиране на единния пазар чрез създаване на оптимални условия за растеж и конкурентоспособност в Европа“.

Основни елементи:

В съобщението относно дългосрочното финансиране на европейската икономика са представени редица конкретни действия, които Комисията ще предприеме в тази насока (MEMO/14/238). Две от тези действия са обявени днес:

  • предложение за преразглеждане на правилата за професионалните пенсионни фондове (преразглеждане на Директива 2003/41/ЕО относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване), за да се подкрепи по-нататъшното развитие на един важен вид дългосрочен инвеститор в ЕС (MEMO/14/239);

  • съобщение за колективното финансиране, за да се предложат алтернативни възможности за финансиране на МСП (MEMO/14/240).

Действията могат да бъдат групирани в шест основни области:

1. Мобилизиране на частни източници на дългосрочно финансиране: действията включват завършване на надзорната рамка за банките и застрахователните компании по начин, подкрепящ дългосрочните инвестиции в реалната икономика, мобилизиране на повече лични пенсионни спестявания и проучване на начини за подхранване на повече трансгранични потоци от спестявания, както и на ползите от евентуална европейска спестовна сметка.

В този контекст днешното законодателно предложение за нови правила относно професионалните пенсионни фондове (Институции за професионално пенсионно осигуряване 2, (ИППО 2)) би следвало да допринесе за повече дългосрочни инвестиции. Основните цели на предложението са три:

да се гарантира, че членовете на пенсионната схема са защитени по подходящ начин от рискове;

премахване на пречките пред трансграничното предоставяне на услуги, за да могат професионалните пенсионни фондове да се възползват изцяло от предимствата на единния пазар;

да се засили способността на професионалните пенсионни фондове да инвестират във финансови активи с дългосрочен икономически профил и по този начин да се подкрепи финансирането на растежа в реалната икономика.

2. По-добро използване на публичните финанси: подпомагане на дейността на националните насърчителни банки (финансови институции, създадени от правителствата, които предоставят финансиране за целите на икономическото развитие) и насърчаване на по-добро сътрудничество между съществуващите национални схеми за експортни кредити (институции, действащи като посредник между националните правителства и износителите, за да предоставят финансиране на износа). Както насърчителните банки, така и схемите за експортни кредити играят важна роля в дългосрочното финансиране.

3. Развитие на европейските капиталови пазари: улесняване на достъпа на МСП до капиталови пазари и до по-големи инвестиционни пулове чрез създаване на ликвиден и прозрачен вторичен пазар за корпоративни облигации, съживяване на пазарите за секюритизация, като се отчитат рисковете, както и диференцираният характер на подобни продукти, и подобряване на средата в ЕС за обезпечени облигации и частни емисии ценни книжа.

4. Подобряване на достъпа на МСП до финансиране: посочените в съобщението действия относно дългосрочното финансиране включват подобряване на кредитната информация за МСП, подновяване на диалога между банките и МСП и оценяване на добрите практики за подпомагане на достъпа на МСП до капиталови пазари. Повишаването на осведомеността и предоставянето на информация за проекти също са сред основните елементи на действията, включени в приетото днес съобщение относно колективното финансиране, в което Комисията предлага:

  • да се насърчават добрите практики в индустрията, да се повиши осведомеността и да се улесни създаването на етикет за качество;

  • да се следи внимателно развитието на пазарите за колективно финансиране и националните законови рамки;

  • редовно да се оценява дали са необходими по-нататъшни действия на ЕС, – включително законодателно действие –. Целта е да се определят проблеми, които вероятно ще трябва да бъдат преодолени, за да се подкрепи разрастването на колективното финансиране.

5. Привличане на частно финансиране в инфраструктура за постигане на целите на Европа 2020: повишаване на достъпността на информацията относно плановете за инвестиции в инфраструктура и подобряване на кредитните статистики относно инфраструктурни заеми.

6. Укрепване на по-широката рамка за устойчиви финанси: подобряване на режима на корпоративно управление за дългосрочното финансиране, например относно ангажимента на акционерите (като се преразгледа Директивата за правата на акционерите – предложение, което скоро трябва да бъде прието), участието на служителите в собствеността, отчитането на корпоративното управление, както и по екологични, социални въпроси и въпроси, свързани с управлението.

Допълнителна информация

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/financing-growth/long-term/index_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/directive/index_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/crowdfunding/index_en.htm

За контакти:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

За обществеността: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или по електронна поща


Side Bar