Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 20 januari 2014

EU-kommissionen tar krafttag mot skattediskriminering

EU-kommissionen ska genom ett särskilt initiativ granska EU-ländernas skatteregler och se till att de inte diskriminerar rörliga EU-medborgare. Det gäller både ekonomiskt aktiva personer (som anställda och egenföretagare) och personer som inte är det (som pensionärer). Initiativet kompletterar ett tidigare projekt som undersökt skattesituationen för gränsarbetare (IP/12/340).

Arbetstagarnas rörlighet är en av nyckelfaktorerna för ökad tillväxt och sysselsättning i Europa. För länderna i EU-15 (EU-länderna före utvidgningen 2004) beräknas BNP på lång sikt ha ökat med nästan 1 % till följd av den rörlighet som utvidgningen medförde 2004–20091.

Skattehinder är emellertid fortfarande en av de faktorer som främst avskräcker EU-medborgare från att lämna sina hemländer och söka jobb i andra EU-länder. Skattehinder kan uppstå antingen i hemlandet eller i det nya bosättningslandet.

Därför kommer kommissionen under 2014 att noggrant utvärdera EU-ländernas skattesystem och avgöra om de kan medföra nackdelar för EU-medborgare. Om man upptäcker skatteregler som är diskriminerande eller strider mot EU:s grundläggande friheter kommer kommissionen att uppmärksamma de nationella myndigheterna på detta och kräva att nödvändiga ändringar görs. Om problemen inte åtgärdas kan kommissionen överväga att inleda överträdelseförfaranden mot de berörda EU-länderna.

– EU:s bestämmelser är klara och tydliga: alla EU-medborgare måste behandlas lika på den inre marknaden, säger Algirdas Šemeta, som är den kommissionär som ansvarar för skatter, tullar, revision och bedrägeribekämpning. Det får inte förekomma diskriminering och arbetstagarnas rätt till fri rörlighet får inte begränsas. Det är vår uppgift gentemot medborgarna att se till att dessa principer avspeglas i alla EU-länders skattebestämmelser.

Eftersom skattehinder fortfarande är en av de faktorer som främst avskräcker personer från att flytta arbetar kommissionen på många fronter för att avlägsna hindren för EU-medborgare, t.ex. genom förslag för att ta itu med dubbelbeskattning (IP/11/1337), för bättre tillämpning av arbetstagarnas rätt till fri rörlighet (IP/13/372, MEMO/13/384) och stärkt skydd för utstationerade arbetstagare (IP/13/1230, MEMO/13/1103).

Bakgrund

Kommissionen kommer att undersöka och bedöma huruvida EU-medborgare som är bosatta i ett annat EU-land än sitt eget straffas och beskattas hårdare till följd av sin rörlighet. Skattehinder kan uppstå både i hemlandet och i det nya bosättningslandet. Medborgare kan drabbas av skattemässiga nackdelar

  • på grund av placeringen av sina investeringar eller tillgångar, sin egen geografiska belägenhet eller flytt till annan ort,

  • avseende inbetalningar till pensionssystem, uttag av pension och överföringar av pensions- och livförsäkringskapital,

  • avseende verksamhet som egenföretagare i annat EU-land eller omlokalisering av sådan verksamhet,

  • på grund av nekade skatteavdrag eller skattelättnader,

  • avseende sina samlade tillgångar.

Kommissionen kommer därför att undersöka hur situationen ser ut för anställda, egenföretagare och pensionärer.

Rätten att bo och arbeta var som helst i EU är både en grundläggande rättighet för EU-medborgare och en nyckelfaktor för utvecklingen av en Europatäckande arbetsmarknad. Kommissionen samarbetar med EU-länder för att underlätta den fria rörligheten (t.ex. genom kommissionens förslag att modernisera Eures, den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet IP/14/26, MEMO/14/22, MEMO/14/23), men också för att se till att anställda och EU-medborgare som bor i ett annat EU-land än sitt eget behandlas rättvist och får samma skatteförmåner som landets medborgare.

Läs mer:

Webbplatsen för kommissionens ledamot med ansvar för skatter och tullar, revision och bedrägeribekämpning, Algirdas Šemeta:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Franck Arrii (+32 2 297 22 21)

1 :

Employment and Social Developments in Europe 2011, intra-EU labour mobility and the impact of enlargement, s. 274.


Side Bar