Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 20. janvārī

Personu brīva pārvietošanās: Komisija grib novērst mobilo ES pilsoņu diskriminēšanu nodokļu jomā

Izmantojot mērķtiecīgu Komisijas iniciatīvu, tiks rūpīgi pārbaudīti dalībvalstu nodokļu noteikumi, lai nodrošinātu, ka tie nav diskriminējoši attiecībā pret mobiliem ES pilsoņiem. Galvenā uzmanība tiks pievērsta gan saimnieciski aktīvām personām, piemēram, darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, gan tiem, kas tādi nav, piemēram, pensionāriem. Ar šo iniciatīvu tiek papildināts un pabeigts senāks projekts, kas apskatīja nodokļu režīmu pārrobežu darba ņēmējiem (IP/12/340).

Darba ņēmēju mobilitāte ir atzīta par vienu no galvenajām iespējām, kā Eiropā palielināt izaugsmi un nodarbinātību. Tiek lēsts, ka sakarā ar mobilitāti pēc paplašināšanās (2004-2009)1 ES-15 dalībvalstīs IKP ilgtermiņā ir palielinājies gandrīz par 1 %.

Tomēr nodokļu radītie šķēršļi joprojām ir viens no galvenajiem apsvērumiem, kas attur ES pilsoņus no savas izcelsmes valsts pamešanas, lai meklētu darbu citā dalībvalstī. Nodokļu šķēršļi var rasties vai nu izcelsmes valstī, vai arī jaunās dzīvesvietas valstī.

Tāpēc Komisija 2014. gada laikā padziļināti izvērtēs dalībvalstu nodokļu režīmus, lai noteiktu, vai tie mobilajiem ES pilsoņiem rada nelabvēlīgus apstākļus. Ja tiks konstatēta ES pamatbrīvību diskriminācija vai pārkāpumi, Komisija par to ziņos valstu iestādēm un pieprasīs, lai tiktu veikti nepieciešamie grozījumi. Ja problēmas šādā veidā neizdosies novērst, Komisija pret attiecīgajām dalībvalstīm var uzsākt pienākumu neizpildes procedūras.

ES komisārs nodokļu, muitas, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos Aļģirds Šemeta sacīja: "ES noteikumi ir skaidri: vienotajā tirgū attieksmei pret visiem ES iedzīvotājiem jābūt vienlīdzīgai. Diskriminācija nav pieļaujama, un nedrīkst ierobežot darba ņēmēju brīvas pārvietošanās tiesības. Mūsu pienākums pret pilsoņiem ir nodrošināt, lai šie principi patiešām tiktu atspoguļoti dalībvalstu nodokļu noteikumos."

Tā kā nodokļu šķēršļi joprojām ir viens no galvenajiem pārrobežu mobilitāti bremzējošajiem elementiem, Komisija strādā daudzās jomās, lai ES darba ņēmējiem likvidētu šķēršļus. Piemēram, tā ir nākusi klajā ar priekšlikumu dubultās nodokļu uzlikšanas novēršanai (IP/11/1337), priekšlikumu labākai darba ņēmēju tiesību piemērošanai brīvas pārvietošanās jomā (IP/13/372, MEMO/13/384) un priekšlikumu darbā norīkoto darba ņēmēju aizsardzības stiprināšanai (IP/13/1230, MEMO/13/1103).

Vispārīga informācija

Ar Komisijas iniciatīvu rūpīgi pārbaudīs un novērtēs, vai ES pilsoņi, kas dzīvo dalībvalstī, kura nav viņu izcelsmes valsts, savas mobilitātes dēļ tiek sodīti, uzliekot tiem lielākus nodokļus. Tas var notikt vai nu izcelsmes dalībvalstī, vai arī valstī, kurp viņi ir pārcēlušies.

Nodokļu dēļ pilsoņi var būt neizdevīgākā stāvoklī:

  • saistībā ar viņu investīciju vai aktīvu vai paša nodokļu maksātāja atrašanās vietu, vai tikai saistībā ar nodokļu maksātāja dzīvesvietas maiņu;

  • saistībā ar viņu iemaksām pensiju shēmās, pensiju saņemšanu vai pensijas un dzīvības apdrošināšanas kapitāla pārskaitījumiem;

  • saistībā ar viņu kā pašnodarbinātu personu saimniecisko darbību citā valstī vai tikai ar šādu darbību pārcelšanu;

  • saistībā ar atteikumu piešķirt noteiktus nodokļu atvieglojumus vai nodokļu priekšrocības;

  • saistībā ar viņu uzkrāto bagātību.

To ņemot vērā, Komisija izskatīs situāciju, kādā atrodas daudzās un dažādās ES pilsoņu kategorijas: darba ņēmēji, pašnodarbinātie un pensionāri.

Tiesības dzīvot un strādāt jebkur ES ir gan viena no Eiropas iedzīvotāju pamattiesībām, gan svarīgs rīks Eiropas mēroga darba tirgus attīstīšanai. Komisija sadarbojas ar dalībvalstīm, lai atvieglotu darba ņēmēju brīvu pārvietošanos (piemēram, Komisijas priekšlikums modernizēt Eiropas darba meklēšanas tīklu EURES IP/14/26, MEMO/14/22, MEMO/14/23), kā arī nodrošinātu, ka noteikumi ir vienādi gan darba ņēmējiem un ES pilsoņiem, kas dzīvo ārpus savas valsts, gan uzņēmējas valsts pilsoņiem, un ka viņi var izmantot tādas pašas nodokļu priekšrocības kā vietējie darba ņēmēji.

Papildu informācija

ES komisāra nodokļu, muitas, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos Aļģirda Šemetas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm""http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontaktpersonas :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Franck Arrii (+32 2 297 22 21)

1 :

"Employment and Social Developments in Europe 2011, intra-EU labour mobility and the impact of enlargement", 274. lpp.


Side Bar