Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2014 m. sausio 20 d., Briuselis

Laisvas asmenų judėjimas. Komisija sprendžia judžių ES piliečių mokestinio diskriminavimo klausimą

Komisija pradeda iniciatyvą, kurios tikslas – išnagrinėti valstybių narių mokesčių nuostatas siekiant užtikrinti, kad jomis nebūtų diskriminuojami judūs ES piliečiai. Ji orientuota tiek į ekonomiškai aktyvius asmenis, kaip antai darbininkus ir savarankiškai dirbančius asmenis, tiek į neaktyvius, kaip antai pensininkus. Šia iniciatyva papildomas ir užbaigiamas ankstesnis projektas, kuriame buvo nagrinėjama, kaip apmokestinami pasienio darbuotojai (IP/12/340).

Darbuotojų judumas – vienas iš pagrindinių Europos ekonomikos augimo ir užimtumo skatinimo veiksnių. Skaičiuojama, kad dėl judumo po plėtros (2004–2009 m.) ES-15 BVP ilguoju laikotarpiu padidėjo beveik 1 %1.

Tačiau mokestinės kliūtys tebėra viena iš svarbiausių priežasčių, dėl kurių ES piliečiai vengia palikti savo šalį ir ieškoti darbo kitoje valstybėje narėje. Mokestinės kliūtys gali iškilti kilmės valstybėje arba naujoje gyvenamosios vietos valstybėje.

Todėl 2014 m. Komisija išsamiai įvertins valstybių narių mokestinius režimus, kad nustatytų, ar jie nesukuria nepatogumų judiems ES piliečiams. Jei Komisija nustatys, kad minėti asmenys diskriminuojami ar kad pažeidžiamos ES pagrindinės laisvės, ji informuos nacionalines valdžios institucijas ir griežtai pareikalaus trūkumus ištaisyti. Jei problemos nebus išspręstos, Komisija gali pradėti atitinkamų valstybių narių pažeidimų nagrinėjimo procedūras.

Už mokesčius, muitų sąjungą, kovą su sukčiavimu ir auditą atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „ES taisyklės yra aiškios – bendrojoje rinkoje visiems ES piliečiams būtina sudaryti vienodas sąlygas. Neturi būti jokios diskriminacijos ar kliūčių darbuotojams pasinaudoti laisvo judėjimo teise. Mūsų pareiga piliečiams – užtikrinti, kad šie principai būtų įgyvendinti praktikoje visose valstybių narių mokesčių taisyklėse.

Kadangi mokestinės kliūtys tebėra vienas iš pagrindinių trukdžių tarpvalstybiniam judumui, siekdama sugriauti ES darbuotojams trukdančius barjerus Komisija dirba įvairiomis kryptimis, pavyzdžiui, ji pateikė pasiūlymus spręsti dvigubo apmokestinimo problemas (IP/11/1337), geriau taikyti darbuotojų teisę į laisvą judėjimą (IP/13/372, MEMO/13/384) ir didinti komandiruotų darbuotojų apsaugą (IP/13/1230, MEMO/13/1103).

Pagrindiniai faktai

Įgyvendinant Komisijos iniciatyvą bus nagrinėjama ir vertinama, ar ne savo valstybėje narėje gyvenantys ES piliečiai dėl judumo yra baudžiami ir apmokestinami didesniais mokesčiais. Tai gali vykti tiek valstybėje narėje, iš kurios jie kilę, tiek toje, į kurią jie nusprendė persikelti. Piliečiai gali patirti mokestinių nepatogumų:

  • dėl jų investicijų ar turto buvimo vietos, dėl paties mokesčių mokėtojo buvimo vietos arba vien dėl mokesčių mokėtojo gyvenamosios vietos pasikeitimo;

  • dėl jų įmokų į pensijų schemas, pensijų mokėjimo arba pensijų ir gyvybės draudimo kapitalo pervedimų;

  • dėl savarankiškai dirbančių asmenų veiklos, vykdomos kitoje valstybėje, arba vien dėl tokios veiklos perkėlimo;

  • dėl atsisakymo taikyti tam tikras mokesčių atskaitas arba mokesčių lengvatas;

  • dėl jų sukaupto turto.

Atsižvelgdama į tai, Komisija nagrinės daugelio skirtingų ES piliečių kategorijų – darbuotojų, savarankiškai dirbančių asmenų ir pensininkų – situaciją.

Teisė gyventi ir dirbti bet kurioje ES šalyje – viena iš pagrindinių Europos piliečių teisių ir svarbus visos Europos darbo rinkos plėtros veiksnys. Komisija bendradarbiauja su valstybėmis narėmis, siekdama palengvinti laisvą darbuotojų judėjimą (pvz., Komisijos pasiūlymas modernizuoti EURES, visos Europos darbo paieškos tinklą IP/14/26, MEMO/14/22, MEMO/14/23), taip pat užtikrina, kad darbuotojai ir ES piliečiai, gyvenantys ne savo valstybėse narėse, nebūtų traktuojami skirtingai nuo tos valstybės narės piliečių ir kad jie galėtų naudotis tomis pačiomis mokesčių lengvatomis, kaip ir tos šalies darbuotojai.

Daugiau informacijos

Už ES mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingo Komisijos nario Algirdo Šemetos interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor, tel. +32 2 292 15 48

Franck Arrii, tel. +32 2 297 22 21

1 :

Employment and Social Developments in Europe 2011, intra-EU labour mobility and the impact of enlargement, p. 274–276.


Side Bar