Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 20. jaanuar 2014

Isikute vaba liikumine: komisjon võitleb liikuvate ELi kodanike maksualase diskrimineerimise vastu

Liikmesriikide maksusätteid tuleb üksikasjalikult analüüsida komisjoni sihtalgatuse raames, et tagada, et nende sätetega ei diskrimineeritaks liikuvaid ELi kodanikke. Keskendutakse nii majanduslikult aktiivsetele isikutele, nagu näiteks töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kui ka majanduslikult mitteaktiivsetele isikutele, nagu näiteks pensionäridele. Algatusega täiendatakse varasemat projekti, mis käsitles piiriüleste töötajate käsitamist maksustamisel (IP/12/340).

Töötajate liikuvust on peetud üheks peamiseks võimaluseks suurendada nii majanduskasvu kui ka tööhõivet Euroopas. EL 15 riikide SKP on tänu ELi laienemise järgsele liikuvusele (aastail 2004–2009) pikas perspektiivis hinnanguliselt suurenenud peaaegu 1 %1.

ELi kodanikele, kes lahkuvad päritoluriigist, et otsida tööd teises liikmesriigis, on maksutõkked siiski jätkuvalt üks peamisi takistusi. Maksutõkked võivad esineda kas päritoluriigis või uues elukohariigis.

Seepärast hindab komisjon kogu 2014. aasta jooksul põhjalikult liikmesriikide maksusüsteeme, et teha kindlaks, kas need asetavad liikuvad ELi kodanikud ebasoodsasse olukorda. Juhul kui tuvastatakse diskrimineerimist või ELi põhivabaduste rikkumist, teatab komisjon sellest liikmesriikide ametiasutustele ning nõuab vajalike muudatuste tegemist. Kui probleemid püsivad, võib komisjon algatada asjaomase liikmesriigi suhtes rikkumismenetluse.

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse volinik Algirdas Šemeta märkis: „ELi eeskirjad on selged: kõiki ELi kodanikke tuleb ühtsel turul kohelda võrdselt. Diskrimineerimist ei tohi olla ning töötajate vaba liikumise õigust ei tohi rikkuda. Meil on kodanike ees kohustus tagada, et need põhimõtted kajastuksid praktikas kõikide liikmesriikide maksueeskirjades.”

Kuna maksutõkked on jätkuvalt üks peamiseid piiriülest liikuvust takistavaid tegureid, töötab komisjon mitmel rindel, et kõrvaldada tõkked ELi kodanike liikuvuselt. Näideteks on komisjoni ettepanekud topeltmaksustamise vastu võitlemiseks (IP/11/1337), töötajate vaba liikumise õiguse kasutamise parandamiseks (IP/13/372, MEMO/13/384) või lähetatud töötajate kaitse tugevdamiseks (IP/13/1230, MEMO/13/1103).

Taust

Komisjoni algatus uurib ja hindab, kas alaliselt teises liikmesriigis elavaid ELi kodanikke koheldakse ebasoodsamalt ja maksustatakse kõrgemalt nende liikuvuse tulemusena. See võib olla nii kas nende päritoluliikmesriigis või riigis, kuhu nad on otsustanud asuda. Kodanikud võivad olla maksustamise seisukohast ebasoodsas olukorras:

  • oma investeeringute või varade asukoha, maksumaksja enda asukoha või üksnes maksumaksja elukoha muutumise tõttu;

  • seoses nende sissemaksetega pensionisüsteemi, pensioni saamisega või pensioni- ja elukindlustuskapitali ülekandmisega;

  • seoses nende tegutsemisega füüsilisest isikust ettevõtjatena teises riigis või üksnes sellise tegevuse asukoha muutumise tõttu;

  • teatavate maksuvähenduste ja -soodustuste andmisest keeldumise tõttu;

  • seoses nende kogutud varaga.

Seda silmas pidades uurib komisjon paljude eri ELi kodanike rühmade – töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja ka pensionäride – olukorda.

Õigus elada ja töötada kõikjal ELis on nii Euroopa kodanike põhiõigus kui ka üleeuroopalise tööturu arendamise põhivahend. Komisjon teeb koostööd liikmesriikidega, et hõlbustada töötajate vaba liikumist (näiteks komisjoni ettepanek moderniseerida üleeuroopalist tööotsimisvõrgustikku EURES IP/14/26, MEMO/14/22, MEMO/14/23), kuid tagab ka, et alaliselt teises riigis elavaid töötajaid ja ELi kodanikke ei kohelda teisiti kui vastuvõtva riigi kodanikke ning neil on samad maksusoodustused kui selle riigi kodanikest töötajatel.

Lisateave:

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse voliniku Algirdas Šemeta koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Lisateavet isikute vaba liikumise kohta ELis: IP/14/13 ja MEMO/14/9

Kontaktisikud:

Emer Traynor (+32 22921548)

Franck Arrii (+32 22972221)

1 :

Employment and social developments in Europe 2011 (Tööhõive ja sotsiaalvaldkonna suundumused Euroopas 2011. aastal), ELi-sisene tööjõu liikuvus ja laienemise mõju, lk 274.


Side Bar