Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 20. januar 2014

Fri bevægelighed: Kommissionen vil tackle skattemæssig forskellig behandling af mobile EU-borgere

Som led i et målrettet initiativ fra Kommissionen skal EU-landenes skatteregler kontrolleres for at sikre, at de ikke forskelsbehandler mobile EU-borgere. Der fokuseres på både økonomisk aktive personer som arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende og på f.eks. pensionister. Initiativet hænger sammen med og kompletterer et tidligere projekt, som tog fat på den skattemæssige behandling af grænsependlere (IP/12/340).

Mobile arbejdstagere anses for en af de væsentligste mulige kilder til øget vækst og beskæftigelse i Europa. For EU-15 skønnes BNP at være steget med næsten 1 % på lang sigt som følge af den øgede mobilitet efter udvidelsen (2004-2009)1.

De skattemæssige hindringer er dog en af de væsentligste hindringer for EU-borgere, der forlader deres hjemland for at søge arbejde i et andet EU-land. Der kan opstå skattemæssige problemer enten i oprindelseslandet eller i det nye opholdsland.

Derfor vil Kommissionen i løbet af 2014 foretage en grundig vurdering af EU-landenes skattesystemer for at afgøre, om de medfører ulemper for mobile EU-borgere. Hvis der konstateres diskrimination eller overtrædelser af EU's grundlæggende frihedsrettigheder, vil Kommissionen gøre de nationale myndigheder opmærksom på dem og insistere på, at de nødvendige ændringer foretages. Hvis problemerne ikke løses, kan Kommissionen indlede overtrædelsesprocedurer mod de pågældende EU-lande.

Algirdas Šemeta, kommissær med ansvar for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig, udtalte: "EU-reglerne er klare: alle EU's borgere skal behandles ens på det indre marked. Der må ikke ske forskelsbehandling, og der må ikke lægges hindringer i vejen for arbejdstagernes frie bevægelighed. Vores pligt over for borgerne er at sikre, at disse principper afspejles i praksis i alle EU-landes skatteregler."

Skattemæssige hindringer er fortsat en af de største bremseklodser for mobilitet over grænserne, og derfor arbejder Kommissionen på flere områder med at fjerne hindringerne for EU-borgere, f.eks. med forslag om at undgå dobbeltbeskatning (IP/11/1337), at forbedre arbejdstageres ret til fri bevægelighed i praksis (IP/13/372, MEMO/13/384), og at øge beskyttelsen af udstationerede medarbejdere (IP/13/1230, MEMO/13/1103).

Baggrund:

Kommissionens initiativ betyder, at der nu skal ske granskning og vurdering af, om unionsborgere, der har bopæl i et fremmed EU-land, straffes og beskattes hårdere som følge af deres mobilitet. Dette kan enten være i hjemlandet eller i det land, de har valgt at flytte til. Borgerne kan stå med flere skattemæssige ulemper:

  • afhængigt af, hvor deres investeringer eller aktiver er placeret, eller hvor de selv befinder sig, eller blot fordi skatteyderne selv har skiftet bopæl

  • for så vidt angår deres indbetalinger til pensionsordninger, modtagelse af pensioner samt overførsler af pensionsordning og livsforsikring

  • for så vidt angår deres selvstændige virksomhed i et andet EU-land eller alene på grund af, at denne virksomhed er flyttet

  • fordi visse visse skattefradrag eller skattenedslag afvises

  • for så vidt angår deres opsparede formue.

Derfor vil Kommissionen se på mange forskellige kategorier af EU-borgeres situation: arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og pensionister.

Retten til at bo og arbejde overalt i EU er en grundlæggende ret for europæiske borgere og et vigtigt middel til at udvikle et europæisk arbejdsmarked. Kommissionen arbejder sammen med EU-landene på at lette arbejdskraftens frie bevægelighed (f.eks. Kommissionens forslag om modernisering af EURES, det fælles europæiske jobsøgningsnetværk IP/14/26, MEMO/14/22, MEMO/14/23) men sørger også for, at arbejdstagere og EU-borgere i andre EU-lande end hjemlandet ikke behandles forskelligt fra borgere i værtslandet, og at de har de samme skattefordele som indenlandske arbejdstagere

Yderligere oplysninger

Websted for kommissær Algirdas Šemeta (Beskatning, Toldunion, Revision og Bekæmpelse af Svig):

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Franck Arrii (+32 2 297 22 21)

1 :

Employment and Social Developments in Europe 2011, intra-EU labour mobility and the impact of enlargement, s. 274.


Side Bar