Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 20. ledna 2014

Volný pohyb osob: Komise je proti daňové diskriminaci vznikající při mobilitě občanů EU

Komise přichází s iniciativou, v jejímž rámci prověří, zda daňové předpisy členských států nediskriminují mobilní občany EU. Soustřeďuje se při tom nejen na ekonomicky aktivní obyvatelstvo, jako jsou pracovníci a osoby samostatně výdělečně činné, ale i na ostatní, jako jsou důchodci. Iniciativa navazuje na předchohí projekt, který se zaměřil na daňové podmínky přeshraničních pracovníků (IP/12/340).

Mobilita pracujících byla označena za jednu z klíčových možností, jak podpořit růst a zaměstnanost v Evropě. V důsledku mobility, která nastala po rozšíření EU (2004–2009), se HDP zemí EU-15 podle odhadů dlouhodobě zvýšilo téměř o 1 %1.

Jedním z hlavních důvodů, jež brání občanům, aby se odstěhovali do jiného členského státu a hledali si tam práci, však zůstávají daňové překážky. Ty mohou vyvstat ve státě původu nebo v novém státě bydliště.

To je důvodem, proč v průběhu roku 2014 Komise provést důkladné vyhodnocení daňových režimů členských států a posoudí, zda neznevýhodňují mobilní občany EU. Pokud bude zjištěno, že k diskriminaci nebo porušení základních svobod EU dochází, obrátí se Komise na vnitrostátní orgány a bude vyžadovat, aby byly provedeny nezbytné změny. Budou-li uvedené problémy přetrvávat, Komise proti dotyčným členským státům může zahájit řízení o porušení Smlouvy.

Jak uvedl Algirdas Šemeta, komisař pro daně, cla, boj proti podvodům a audit: „Předpisy EU všichni občané EU musí mít v rámci jednotného trhu stejná práva. Nemůže docházet k diskriminaci a právo pracujících na volný pohyb nesmí být omezeno. Vůči občanům tedy máme povinnost zajistit vtělení těchto zásad v praxi do daňových předpisů všech členských států.

Vzhledem k tomu, že daňové překážky zůstávají jedním z hlavních důvodů, které znesnadňují přeshraniční mobilitu, Komise usiluje v mnoha směrech o odstranění překážek, jež omezují pohyb občanů EU, například ve svém návrhu na řešení problému dvojího zdanění (IP/11/1337), lepšího uplatňování práv pracovníků na volný pohyb (IP/13/372, MEMO/13/384) nebo posílení ochrany vyslaných pracovníků IP/13/1230, MEMO/13/1103).

Souvislosti

Iniciativa Komise prověří a posoudí, zda občané EU, kteří pobývají v jiném členském státě, než je jejich vlastní, jsou penalizovány a zdaněny více v důsledku jejich mobility. To by mohlo nastat buď v členském státě původu, nebo ve státě, kam se rozhodli přestěhovat. Občané mohou být daňově znevýhodněni:

  • v důsledku umístění jejich investic nebo aktiv, místa, kde sami jako daňoví poplatníci pobývají, nebo pouze v důsledku toho, že jsou daňovými rezidenty na jiném místě;

  • pokud jde o příspěvky do systému důchodového zabezpečení, důchody nebo převody důchodového a životního pojištění kapitálu;

  • pokud jde o jejich samostatné výdělečné činnosti v jiném státě, nebo kvůli pouhému přemístění těchto činností;

  • z důvodu odmítnutí určitých daňových odpočtů nebo daňových výhod;

  • pokud jde o jejich celkový příjem.

Vzhledem k těmto skutečnostem prověří Komise situaci mnoha různých kategorií občanů EU, osob samostatně výdělečně činných a také důchodců.

Právo žít a pracovat kdekoliv v EU je základním právem evropských občanů a klíčovým nástrojem pro rozvoj evropského trhu práce. Komise spolupracuje s členskými státy na usnadnění volného pohybu pracovníků (viz např. návrh Komise na modernizace systému EURES, celoevropské sítě pro uchazeče o zaměstnání IP/14/26, MEMO/14/22, MEMO/14/23). Zajišťuje však také, aby se pracovníkům a občanům EU obecně, kteří pobývají v EU mimo svou zemi, dostávalo stejného zacházení jako státním příslušníkům daného státu a aby měli k dispozici tytéž daňové výhody jako pracovníci tohoto státu.

Další informace:

Internetové stránky Algirdase Šemety, komisaře pro daně, celní unii, audit a boj proti podvodům:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Franck Arrii (+32 2 297 22 21)

1 :

„Employment and Social Developments in Europe 2011, intra-EU labour mobility and the impact of enlargement“ (Zaměstnanost a sociální rozvoj v Evropě za rok 2011“, kapitola 6: Mobilita práce uvnitř EU a dopad rozšíření), s. 274.


Side Bar