Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 20 януари 2014 г.

Свободно движение на хора: Комисията се заема с въпроса за данъчната дискриминация спрямо мобилните граждани на ЕС

В рамките на целева инициатива, предприета от Комисията, данъчните разпоредби на държавите членки трябва да бъдат внимателно прегледани, за да се гарантира, че не са дискриминационни спрямо мобилните граждани на ЕС. Акцентът се поставя както върху икономически активните лица, като например работници и самостоятелно заети лица, така и върху тези, които не са икономически активни, например пенсионерите. С инициативата се допълва и завършва предишен проект, в който се разглеждаше данъчното третиране на трансграничните работници (IP/12/340).

Мобилността на работниците беше определена като един от ключовите фактори за увеличаване на растежа и заетостта в Европа. Според оценките БВП на ЕС-15 се е увеличил в дългосрочен план с близо 1 % в резултат на мобилността след разширяването (2004—2009 г.)1.

Данъчните пречки обаче продължават да бъдат един от основните възпиращи фактори за гражданите на ЕС да напуснат своята държава на произход, за да търсят работа в друга държава членка. Данъчните пречки могат да възникнат както в държавата на произход, така и в новата държава на пребиваване.

Ето защо през цялата 2014 г. Комисията ще извършва задълбочена оценка на данъчните режими на държавите членки, за да определи дали те не поставят мобилните граждани на ЕС в неизгодно положение. Ако бъдат констатирани дискриминация или нарушаване на основните свободи на ЕС, Комисията ще уведоми за това националните органи и ще настоява да бъдат направени необходимите изменения. Ако проблемите продължават, Комисията може да образува производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу съответните държави членки.

Алгирдас Шемета, комисар по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, статистиката, одита и борбата с измамите, заяви: „Правилата на ЕС са ясни: в рамките на единния пазар всички граждани на ЕС трябва да бъдат третирани равнопоставено. Дискриминация не може да има и правото на работниците на свободно движение не може да се нарушава. Наш дълг към гражданите е да гарантираме, че тези принципи намират практическо отражение в данъчните разпоредби на всички държави членки.“

Тъй като данъчните пречки продължават да бъдат един от основните възпиращи фактори пред трансграничната мобилност, Комисията работи в много посоки за премахване на пречките пред гражданите на ЕС, например в представеното от нея предложение за справяне с проблема с двойното данъчно облагане (IP/11/1337), за подобряване на прилагането на правата на работниците на свободно движение (IP/13/372, MEMO/13/384) или за засилване на защитата на командированите работници (IP/13/1230, MEMO/13/1103).

Контекст

В рамките на инициативата на Комисията ще се извърши внимателен преглед и преценка дали гражданите на ЕС, пребиваващи в държава членка, различна от собствената им страна, не биват наказвани и дали не понасят по-голяма данъчна тежест поради мобилността си. Това би могло да възникне както в държавата членка на произход, така и в държавата, в която са решили да се преместят. Гражданите могат да бъдат поставени в неизгодно положение от данъчна гледна точка:

  • поради местонахождението на инвестициите или активите им, поради местонахождението на самия данъкоплатец или поради самата промяна на местожителството за данъчни цели;

  • по отношение на вноските им в пенсионноосигурителни схеми, получаването на пенсии или прехвърлянето на капитал от пенсионни и животозастрахователни схеми;

  • по отношение на извършваната от тях дейност като самостоятелно заети лица в друга държава членка или поради самото преместване на мястото на тази дейност;

  • поради това, че им се отказват някои данъчни приспадания или данъчни облекчения;

  • по отношение на натрупаното от тях богатство.

Като има предвид това, Комисията ще разгледа положението на голям брой различни категории граждани на ЕС — работници, самостоятелно заети лица, както и пенсионери.

Правото да живеят и работят навсякъде в ЕС е едновременно основно право на европейските граждани и ключов инструмент за развиване на общоевропейски пазар на труда. Комисията работи заедно с държавите членки за улесняване на свободното движение на работниците (напр. предложението на Комисията за модернизиране на EURES — общоевропейската мрежа за търсене на работа IP/14/26, MEMO/14/22, MEMO/14/23), но също така следи работниците и гражданите на ЕС, пребиваващи в държави, различни от собствената им страна, да не бъдат третирани различно от гражданите на приемащата държава и да ползват същите данъчни предимства както работниците, които са местни граждани.

За повече информация

Уебстраница на Алгирдас Шемета, комисар на ЕС по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, статистиката, одита и борбата с измамите:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

За контакти:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Franck Arrii (+32 2 297 22 21)

1 :

„Заетост и социално развитие в Европа“ (2011 г.), „Трудовата мобилност в ЕС и въздействието на разширяването“, стр. 274.


Side Bar