Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 28 marca 2014 r.

Integracja Romów: unijny szczyt w sprawie Romów poświęcony ocenie postępów

Politycy i liderzy szczebla lokalnego, krajowego i europejskiego spotkają się w dniu 4 kwietnia w Brukseli z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, aby omówić postępy w integracji Romów w całej Europie. Będzie to pierwszy unijny szczyt w sprawie Romów od momentu przedstawienia przez Komisję w 2011 r. unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów (IP/11/400). Celem tego spotkania jest przeanalizowanie tego, jak wdrażane są krajowe strategie integracji Romów, które państwa członkowskie przedkładają corocznie w wyniku przyjętych ram unijnych, oraz czy strategie te przyczyniają się do poprawy warunków życia społeczności romskich w terenie. Wśród prelegentów znajdą się przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, prezydent Rumunii Traian Băsescu, zastępca premiera Bułgarii Zinaida Zlatanova oraz ministrowie i sekretarze stanu z dziewięciu innych państw członkowskich UE (zob. załącznik). Mówcami ze strony organizacji pozarządowych będą m.in. George Soros, przewodniczący Open Society Foundations oraz Zoni Weisz, jeden z ocalałych z Holokaustu Romów. W wydarzeniu mogą również uczestniczyć dziennikarze. By się zarejestrować, należy wysłać wiadomość na adres Joshua.Salsby@ec.europa.eu.

„Od 2010 r. integracja Romów jest dla Komisji Europejskiej stałym elementem jej polityki. Gdy przypomnimy sobie spotkanie na szczycie w sprawie Romów w Kordobie zaledwie cztery lata temu, stwierdzimy, że kwestia integracji Romów nie znajdowała się wówczas jeszcze w głównym polu widzenia większości państw członkowskich. Uczestnictwo krajowych polityków z wielu państw członkowskich w zbliżającym się szczycie w sprawie Romów w Brukseli pokazuje jednak, że dotarł do nas wiatr przemian. To budujące”, stwierdziła wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz ds. sprawiedliwości. „Unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów były kamieniem milowym w drodze do zwiększenia zaangażowania rządów krajowych na rzecz poprawy integracji Romów. Liczę na owocne dyskusje na temat najbardziej skutecznych sposobów integracji Romów na poziomie lokalnym, abyśmy mogli zmienić sytuację w terenie. Jestem przekonana, że działając wspólnie, możemy przyczynić się do zmian na korzyść tej największej mniejszości etnicznej w Europie.”

„Państwa członkowskie muszą działać na rzecz poprawy życia codziennego europejskich społeczności Romów w zakresie edukacji, zatrudnienia, opieki zdrowotnej i mieszkalnictwa”, powiedział László Andor, europejski komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego. „Komisja będzie nadal ściśle monitorować konkretne działania państw członkowskich i z nimi współpracować, aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie dostępnych środków UE w ciągu najbliższych siedmiu lat i osiągnąć ten cel. Szczyt ten jest dobrą okazją do prowadzenia rozmów z wieloma z zainteresowanych, którzy są bezpośrednio zaangażowani w wysiłki na rzecz rzeczywistej poprawy sytuacji społeczności Romów, w szczególności na temat najlepszych sposobów zadbania o to, by niezbędne finansowanie docierało do szczebla lokalnego.”

Trzeci w historii szczyt na szczeblu UE w sprawie Romów zbiega się z przeprowadzaną w 2014 r. przez Komisję Europejską oceną postępów we wdrażaniu krajowych strategii integracji Romów. Jest to jak dotychczas najbardziej znaczące sprawozdanie od przyjęcia ram UE, a przedstawia ono postępy w państwach członkowskich poczynione od 2011 r. Komisja oceni w nim sytuację w 28 państwach członkowskich w kluczowych obszarach, takich jak edukacja, zatrudnienie, opieka zdrowotna i mieszkalnictwo, a także sytuację w zakresie zwalczania dyskryminacji i wykorzystywania funduszy oraz przedstawi zalecenia. Wyniki zostaną także uwzględnione w procesie corocznego europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej, co może prowadzić do wydania zaleceń dla poszczególnych krajów w kwestiach dotyczących Romów. Dzięki takiemu corocznemu cyklowi kwestia dotycząca integracji romskiej pozostaje stałym i mocnym punktem agendy europejskiej.

Szczyt UE w sprawie Romów odbędzie się w Brukseli w dniu 4 kwietnia 2014 r. (zob. projekt porządku obrad w załączniku). Około 500 przedstawicieli instytucji UE, rządów i parlamentów krajowych, organizacji międzynarodowych, społeczeństwa obywatelskiego (w tym organizacje romskie) oraz władz lokalnych i regionalnych będzie mogło wyrazić swoją opinię na temat tego, co osiągnięto do tej pory i jak można jeszcze bardziej poprawić integrację Romów w przyszłości.

Głównym tematem tegorocznego szczytu będą trzy aspekty poprawy integracji Romów na szczeblu lokalnym: zadbanie o to, by polityka na szczeblu lokalnym należycie uwzględniała wszystkich Romów, wspieranie władz lokalnych i regionalnych w wykorzystywaniu finansowania ze strony UE do wspierania integracji Romów oraz dążenie do tego, by integracja Romów stała się tematem polityki lokalnej również w krajach objętych procesem rozszerzenia. W spotkaniu na szczycie weźmie udział wielu burmistrzów z szeregu państw członkowskich i krajów kandydujących (lista uczestników znajduje się w załączniku).

Spotkanie na szczycie będzie również transmitowane na żywo on-line:

Kontekst

Integracja Romów jest nie tylko społecznym obowiązkiem moralnym. Leży ona także w interesie gospodarczym państw członkowskich, w szczególności tych o dużej mniejszości romskiej. W wielu krajach Romowie stanowią znaczący i stale rosnący odsetek populacji w wieku szkolnym, a więc są istotną częścią przyszłej siły roboczej. Skuteczne działania w zakresie aktywizacji zawodowej oraz zindywidualizowane i ogólnodostępne usługi wsparcia na rzecz Romów poszukujących pracy mają kluczowe znaczenie dla umożliwienia tej społeczności zrealizowania swojego potencjału oraz aktywnego i równego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarce.

Włączenie społeczne i integracja społeczności Romów jest wspólnym obowiązkiem państw członkowskich i Unii Europejskiej. Komisja monitoruje postępy dokonane przez państwa członkowskie dzięki unijnym ramom dotyczącym krajowych strategii integracji Romów.

Komisja organizuje regularne spotkania sieci koordynatorów odpowiedzialnych za nadzorowanie krajowych strategii integracji Romów ze wszystkich 28 państw UE w celu omówienia postępów i pozostających jeszcze do rozwiązania problemów (MEMO/14/107). Szczyty w sprawie Romów są organizowane w celu podsumowania osiągnięć w ramach działań podejmowanych na szczeblu UE na rzecz integracji Romów oraz odnowienia zobowiązań.

W sprawozdaniu z 2013 r. Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie UE do wdrożenia ich krajowych strategii w celu poprawy integracji gospodarczej i społecznej Romów w Europie (IP/13/607). Państwa członkowskie opracowały te strategie w odpowiedzi na przedstawione przez Komisję europejskie ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów przyjęte w dniu 5 kwietnia 2011 r. (zob. IP/11/400, MEMO/11/216), które zostały poparte przez przywódców państw UE w czerwcu 2011 r. (IP/11/789). W grudniu 2013 r. państwa członkowskie jednogłośnie przyjęły pierwszy w ogóle instrument prawny dotyczący integracji Romów, a mianowicie zalecenie Rady, w którym zobowiązały się do zintensyfikowania integracji gospodarczej i społecznej społeczności Romów (IP/13/1226).

Komisja będzie nadal oceniać postępy państw członkowskich w zakresie integracji Romów, zwłaszcza w krajach o dużym odsetku ludności romskiej, w ramach europejskiego semestru na rok 2014. W 2013 r. pięć państw członkowskich otrzymało zalecenia dla poszczególnych państw w odniesieniu do realizacji krajowych strategii integracji Romów i horyzontalnego uwzględniania kwestii dotyczących Romów w głównym nurcie polityki (Bułgaria, Republika Czeska, Węgry, Rumunia, Słowacja).

Państwom członkowskim udostępniono fundusze UE w celu finansowania projektów w zakresie integracji społecznej, w tym na rzecz poprawy integracji Romów, w takich obszarach, jak kształcenie, zatrudnienie, mieszkalnictwo i zdrowie. W latach 2007–2013 na projekty w zakresie integracji społecznej udostępniono środki w wysokości około 26,5 mld euro. W nowym okresie finansowania 2014–2020 państwa członkowskie muszą przeznaczać co najmniej 20 % swojego przydziału w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz włączenia społecznego. Celem jest zapewnienie odpowiednich środków finansowych na rzecz integracji Romów. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za zarządzanie tymi środkami oraz za wybór konkretnych projektów.

Szczyt w sprawie Romów w 2014 r. będzie okazją do potwierdzenia zaangażowania politycznego wszystkich państw członkowskich i społeczeństwa obywatelskiego oraz do podążania drogą utorowaną już przez ramy unijne.

Więcej informacji

Szczyt w sprawie Romów w 2014 r. – program i odpowiednie informacje dodatkowe:

http://ec.europa.eu/justice/events/roma-summit-2014/index_en.htm

Komisja Europejska - UE i Romowie:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_pl.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Strona internetowa László Andora, komisarza UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Wiceprzewodnicząca Reding i komisarz Andor na Twitterze:

@VivianeRedingEU @LaszloAndorEU

Wymiar sprawiedliwości UE na Twitterze: @EU_Justice

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Informacje dla obywateli: Europe Direct tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11 lub e-­mail

Załącznik 1: Wstępny program europejskiego szczytu w sprawie Romów, 4 kwietnia 2014 r.

8.45 – 10.15 Opening

Chair: Françoise Le Bail, Director General for Justice, European Commission

Zoni Weisz, Roma Holocaust survivor

José Manuel Barroso, President of the European Commission

Traian Băsescu, President of Romania

Viviane Reding, Vice-President and Commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship, European Commission

László Andor, Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion, European Commission

Giannis Michelakis, Minister of Interior and Chairman of the Inter-ministerial Committee for Roma Issues, for the Greek presidency of the Council of the EU

10.30 - 12.30 Panel 1 - Making policies inclusive for all Roma at the local level

Moderator: Edit Bauer, Member of the European Parliament

Viviane Reding, Vice-President and Commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship

Zinaida Zlatanova, Deputy Prime Minister, Bulgaria

Zoltán Balog, Minister for Human Resources, Hungary

Jiří Dienstbier, Minister for Human Rights and Equal Opportunities, Czech Republic

Pekka Haavisto, Minister for International Development, Finland

Damian Draghici, Senator and National Roma Contact Point, Romania

Nicoleta Bitu, Executive Director of Romano ButiQ Association

Olguta Vasilescu, Mayor of Craiova, Romania

Barbara Loth, Undersecretary of State for Labour, Integration and Women, Berlin, Germany

14.00 – 16.00 Panel 2 - Making EU funding reach the local and regional authorities to support Roma integration

Moderator: Kinga Göncz, Member of the European Parliament

László Andor, Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion

Jan-Ove Jerrestål, Secretary of State for Integration, Ministry of Employment, Sweden

Peter Pollák, Member of the Slovak Parliament, Plenipotentiary of the Slovak Government for Roma communities

Klára Orgovánová, Director of the Roma Institute, Slovak Republic

Tsonko Tsonev, Mayor of Kavarna, Bulgaria

Maria Winberg-Nordström, Deputy Mayor of Helsingborg Municipality, Sweden

Morten Kjaerum, Director, European Agency for Fundamental Rights

16.15 - 18.00 Panel 3 – Making Roma integration a local reality in enlargement countries

Moderator: Janez Lenarčič, OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights

Representative of DG Enlargement, European Commission

Suad Numanović, Minister for Human and Minority Rights Protection, Montenegro

George Soros, Chairman of Soros Fund Management and of Open Society Foundations

Nemanja Delič, Mayor of Sombor, Serbia

Snezana Markovic, Director General for Democracy, Council of EuropeElmas Arus, Chair of Zero Discrimination Association, Turkey

18.00 Closing

Chair: Michel Servoz, Director General for Employment, Social Affairs and Inclusion, European Commission

Androulla Vassiliou, Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth, European Commission

Tonio Borg, Commissioner for Health and Consumer Policy, European Commission

Jens Geier, Member of the European Parliament

Martina Balogova, Country Association of Roma Initiatives, SlovakiaRepresentative from the forthcoming Italian presidency of the Council of the EU

Załącznik 2: Główni uczestnicy

BARROSO

José Manuel

President

REDING

Viviane

Vice-President and Commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship

ANDOR

László

Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion

VASSILIOU

Androulla

Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth

BORG

Tonio

Commissioner for Health

BAUER

Edit

Member of the European Parliament

GEIER

Jens

Member of the European Parliament

GÖNCZ

Kinga

Member of the European Parliament

LOCHBIHLER

Barbara

Member of the European Parliament

BĂSESCU

Traian

President

Romania

ZLATANOVA

Zinaida

Deputy Prime Minister and Minister for Justice

Bulgaria

PLUMB

Rovana

Minister of Labour and Social Inclusion

Romania

BALOG

Zoltán

Minister for Human Resources

Hungary

DIENSTBIER

Jiří

Minister for Human Rights and Equal Opportunities

Czech Republic

HAAVISTO

Pekka

Minister for International Development

Finland

KOLS

Rihards

Minister of Culture

Latvia

MICHELAKIS

Giannis

Minister for Interior

Greece

TRUSEVIČ

Edvard

Deputy Minister of Culture

Lithuania

KOVACS

Zoltan

State Secretary for Social Inclusion

Hungary

SALON

Marián

State Secretary for Ministry of Interior

Slovak Republic

JERRESTÅL

Jan-Ove

State Secretary in the Ministry of Integration

Sweden

NUMANOVIĆ

Suad

Minister of Human Rights and Minorities

Montenegro

DRAGICEVIC

Miladin

Vice Minister, Ministry of Human Rights and Refugees

Bosnia and Herzegovina

NEZHDET

Mustafa

Minister without portfolio

Former Yugloslav Republic of Macedonia

MARTINOVIC

Zoran

State Secretary for Ministry of Labour, Employment and Social Policy

Serbia


Side Bar