Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 28 maart 2014

Integratie van Roma: Europese top over de Roma evalueert vooruitgang

Lokale, nationale en Europese politici en leiders komen op 4 april in Brussel samen met het maatschappelijk middenveld om de vooruitgang te bespreken die is geboekt met de integratie van de Roma in Europa. Het wordt de eerste Europese top over de Roma die wordt gehouden sinds de Commissie in 2011 een EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma introduceerde (IP/11/400). Het doel is om na te gaan hoe de nationale strategieën voor de Roma die de lidstaten op grond van het EU-kader jaarlijks indienen, worden toegepast en of ze het leven van de Roma-gemeenschappen in de praktijk verbeteren. Tot de sprekers behoren de voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso, de Roemeense president Traian Băsescu, vice-premier van Bulgarije Zinaida Zlatanova en ministers en staatssecretarissen van negen andere lidstaten van de EU (zie bijlage). Andere prominente sprekers zijn George Soros, voorzitter van de Open Society Foundations en Zoni Weisz, Roma-overlevende van de holocaust. Journalisten die de conferentie willen bijwonen, kunnen zich inschrijven via e-mail: Joshua.Salsby@ec.europa.eu.

„Sinds 2010 heeft de Commissie de integratie van de Roma duidelijk op de politieke kaart gezet. Op de Roma-top in Cordoba, slechts vier jaar geleden, was het thema van de integratie van de Roma voor de meeste lidstaten geen prioriteit. Aan de vooravond van de Roma-top in Brussel, waarbij nationale politici uit vele verschillende lidstaten aanwezig zullen zijn, stel ik vast dat het tij is gekeerd. Dat is goed nieuws", zei vicevoorzitter en Europees commissaris voor Justitie Viviane Reding. "Het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma is een mijlpaal gebleken: nationale overheden hebben concrete toezeggingen gedaan. Ik kijk uit naar vruchtbare discussies over de meest doeltreffende manieren om de integratie van de Roma op lokaal niveau te bevorderen. Ik ben ervan overtuigd dat we samen kunnen zorgen voor veranderingen ten gunste van Europa’s grootste etnische minderheid."

"De lidstaten moeten werken aan de verbetering van het dagelijks leven van de Europese Roma-gemeenschappen of het nu gaat om onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg of huisvesting", aldus László Andor, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie. "De Commissie zal nauw toezicht blijven houden op de concrete acties van de lidstaten en met hen samenwerken om ervoor te zorgen dat optimaal gebruik wordt gemaakt van het geld dat de EU hier over de komende zeven jaar voor ter beschikking stelt. Deze top vormt een goede gelegenheid om met tal van personen die zich inspannen voor Roma-gemeenschappen te overleggen, met name over hoe we ervoor kunnen zorgen dat de nodige financiële middelen ook echt het lokale niveau ten goede komen."

De derde EU-top over de Roma valt samen met de evaluatie, door de Europese Commissie, van de voortgang bij de tenuitvoerlegging van de nationale strategieën voor integratie van de Roma in 2014. Het is het belangrijkste verslag sinds de introductie van het eerder genoemde EU-kader en het laat de vooruitgang zien die de lidstaten sinds 2011 hebben geboekt. Het zal de situatie in de 28 lidstaten op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg en huisvesting beoordelen, maar ook ingaan op de strijd tegen discriminatie en het gebruik van de Europese financiële middelen. Tenslotte bevat het verslag ook aanbevelingen. De bevindingen zullen tevens worden gebruikt bij het jaarlijkse Europees semester voor economische beleidscoördinatie, wat betekent dat de EU landspecifieke aanbevelingen kan doen met betrekking tot de Roma. Deze jaarlijkse cyclus helpt ervoor te zorgen dat de integratie van de Roma hoog op de Europese agenda blijft staan.

De Europese top over de Roma zal op 4 april 2014 te Brussel worden gehouden (zie ontwerpagenda in de bijlage). Ongeveer 500 vertegenwoordigers van Europese instellingen, nationale regeringen en parlementen, internationale organisaties, organisaties uit het maatschappelijk middenveld (waaronder ook Roma-organisaties) en lokale en regionale overheden zullen zich uitspreken over wat tot dusver is bereikt en over methoden om de integratie van de Roma te blijven verbeteren.

De top van dit jaar zal zich toespitsen op drie uitdagingen voor het verbeteren van de integratie van de Roma op lokaal niveau. Er moet namelijk voor worden gezorgd dat lokale beleidsmaatregelen tot sociale integratie van alle Roma leiden, dat EU-financiering voor de integratie van de Roma ook echt bij de juiste lokale en regionale overheden terechtkomt en dat de integratie van de Roma in de nieuwe lidstaten lokaal gestalte krijgt. Een aantal burgemeesters uit verschillende lidstaten en kandidaat-lidstaten zal deelnemen aan de top (zie lijst in bijlage).

Het evenement zal ook te volgen zijn via live streaming.

Achtergrond

De integratie van de Roma is niet alleen uit sociaal oogpunt van belang. Integratie heeft ook een positieve economische invloed, met name in lidstaten met een omvangrijke Roma-minderheid. De Roma vormen in veel landen een aanzienlijk en groeiend deel van de bevolking in de schoolgaande leeftijd en van de toekomstige beroepsbevolking. Ook mensen van Roma-origine hebben het recht om zich op volwaardige wijze te kunnen ontplooien en op een actieve en gelijkwaardige manier te kunnen deelnemen aan de economie en de maatschappij. Daarvoor zijn een efficiënt activeringsbeleid en geïndividualiseerde en toegankelijke ondersteuningsdiensten voor werkzoekende Roma van fundamenteel belang.

De sociale integratie van de Roma-gemeenschappen is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de lidstaten en de Europese Unie. De Commissie houdt via het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma toezicht op de voortgang die de lidstaten hebben geboekt.

De Commissie organiseert regelmatig een bijeenkomst met de verantwoordelijke coördinatoren van alle lidstaten om de voortgang te bespreken en na te gaan wat er nog moet worden gedaan (MEMO/14/107). Er worden topconferenties over de Roma georganiseerd om de balans op te maken van het EU-beleid en om nieuwe afspraken te maken.

In haar verslag over 2013 heeft de Europese Commissie de lidstaten ertoe opgeroepen hun nationale strategieën in de praktijk te brengen om de economische en sociale integratie van de Roma in Europa te verbeteren (IP/13/607). De lidstaten hebben deze plannen ontwikkeld naar aanleiding van het EU-kader voor nationale strategieën, dat de Commissie op 5 april 2011 heeft vastgesteld (zie IP/11/400 en MEMO/11/216) en de EU-leiders korte tijd later hebben goedgekeurd (IP/11/789). In december 2013 hebben de lidstaten ook met eenparigheid van stemmen het allereerste rechtsinstrument inzake de integratie van de Roma goedgekeurd. Door middel van deze nieuwe aanbeveling van de Raad verbonden de lidstaten zich ertoe om verdere stappen te ondernemen voor de economische en sociale integratie van de Roma-gemeenschappen (IP/13/1226).

De Commissie zal de vooruitgang bij de integratie van de Roma blijven evalueren in het kader van het Europees semester 2014, met name in landen met grote Roma-populaties. In 2013 ontvingen vijf lidstaten landspecifieke aanbevelingen over de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma en over het mainstreamen van Roma-specifieke maatregelen (Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Roemenië, Slowakije).

De EU stelt middelen ter beschikking aan de lidstaten voor de financiering van projecten voor maatschappelijke integratie van de Roma op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting en gezondheidszorg. Gedurende de periode 2007-2013 werd er in totaal ongeveer 26,5 miljard euro uitgetrokken voor projecten voor sociale integratie. In het kader van de nieuwe financieringsperiode 2014-2020 moeten de lidstaten ten minste 20 % van het bedrag dat het Europees Sociaal Fonds zal toewijzen, aan sociale integratie besteden. Het doel is de nodige financiële middelen voor de integratie van de Roma vrij te maken. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het beheer van deze middelen, waaronder ook de selectie van specifieke projecten.

Op de Roma-top van 2014 kunnen de lidstaten en het maatschappelijk middenveld hun voornemens kenbaar maken in het licht van het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma.

Nadere informatie

Roma-top van 2014 – programma en achtergrondinformatie

http://ec.europa.eu/justice/events/roma-summit-2014/index_en.htm

Europese Commissie – EU & Roma:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_en.htm

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Homepage van László Andor, EU-commissaris voor Werkgelegenheid, sociale Zaken en inclusie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Volg vicevoorzitter Reding en commissaris Andor op Twitter:

@VivianeRedingEU @LaszloAndorEU

Volg het EU-beleid op het gebied van justitie op Twitter: @EU_Justice

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Voor het publiek: Europe Direct via telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of viae­mail

Bijlage 1: Ontwerpprogramma Europese top over de Roma, 4 april 2014

8.45 – 10.15 Opening

Chair: Françoise Le Bail, Director General for Justice, European Commission

Zoni Weisz, Roma Holocaust survivor

José Manuel Barroso, President of the European Commission

Traian Băsescu, President of Romania

Viviane Reding, Vice-President and Commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship, European Commission

László Andor, Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion, European Commission

Giannis Michelakis, Minister of Interior and Chairman of the Inter-ministerial Committee for Roma Issues, for the Greek presidency of the Council of the EU

10.30 - 12.30 Panel 1 - Making policies inclusive for all Roma at the local level

Moderator: Edit Bauer, Member of the European Parliament

Viviane Reding, Vice-President and Commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship

Zinaida Zlatanova, Deputy Prime Minister, Bulgaria

Zoltán Balog, Minister for Human Resources, Hungary

Jiří Dienstbier, Minister for Human Rights and Equal Opportunities, Czech Republic

Pekka Haavisto, Minister for International Development, Finland

Damian Draghici, Senator and National Roma Contact Point, Romania

Nicoleta Bitu, Executive Director of Romano ButiQ Association

Olguta Vasilescu, Mayor of Craiova, Romania

Barbara Loth, Undersecretary of State for Labour, Integration and Women, Berlin, Germany

14.00 – 16.00 Panel 2 - Making EU funding reach the local and regional authorities to support Roma integration

Moderator: Kinga Göncz, Member of the European Parliament

László Andor, Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion

Jan-Ove Jerrestål, Secretary of State for Integration, Ministry of Employment, Sweden

Peter Pollák, Member of the Slovak Parliament, Plenipotentiary of the Slovak Government for Roma communities

Klára Orgovánová, Director of the Roma Institute, Slovak Republic

Tsonko Tsonev, Mayor of Kavarna, Bulgaria

Maria Winberg-Nordström, Deputy Mayor of Helsingborg Municipality, Sweden

Morten Kjaerum, Director, European Agency for Fundamental Rights

16.15 - 18.00 Panel 3 – Making Roma integration a local reality in enlargement countries

Moderator: Janez Lenarčič, OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights

Representative of DG Enlargement, European Commission

Suad Numanović, Minister for Human and Minority Rights Protection, Montenegro

George Soros, Chairman of Soros Fund Management and of Open Society Foundations

Nemanja Delič, Mayor of Sombor, Serbia

Snezana Markovic, Director General for Democracy, Council of EuropeElmas Arus, Chair of Zero Discrimination Association, Turkey

18.00 Closing

Chair: Michel Servoz, Director General for Employment, Social Affairs and Inclusion, European Commission

Androulla Vassiliou, Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth, European Commission

Tonio Borg, Commissioner for Health and Consumer Policy, European Commission

Jens Geier, Member of the European Parliament

Martina Balogova, Country Association of Roma Initiatives, SlovakiaRepresentative from the forthcoming Italian presidency of the Council of the EU

Bijlage 2: Belangrijke deelnemers

BARROSO

José Manuel

President

REDING

Viviane

Vice-President and Commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship

ANDOR

László

Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion

VASSILIOU

Androulla

Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth

BORG

Tonio

Commissioner for Health

BAUER

Edit

Member of the European Parliament

GEIER

Jens

Member of the European Parliament

GÖNCZ

Kinga

Member of the European Parliament

LOCHBIHLER

Barbara

Member of the European Parliament

BĂSESCU

Traian

President

Romania

ZLATANOVA

Zinaida

Deputy Prime Minister and Minister for Justice

Bulgaria

PLUMB

Rovana

Minister of Labour and Social Inclusion

Romania

BALOG

Zoltán

Minister for Human Resources

Hungary

DIENSTBIER

Jiří

Minister for Human Rights and Equal Opportunities

Czech Republic

HAAVISTO

Pekka

Minister for International Development

Finland

KOLS

Rihards

Minister of Culture

Latvia

MICHELAKIS

Giannis

Minister for Interior

Greece

TRUSEVIČ

Edvard

Deputy Minister of Culture

Lithuania

KOVACS

Zoltan

State Secretary for Social Inclusion

Hungary

SALON

Marián

State Secretary for Ministry of Interior

Slovak Republic

JERRESTÅL

Jan-Ove

State Secretary in the Ministry of Integration

Sweden

NUMANOVIĆ

Suad

Minister of Human Rights and Minorities

Montenegro

DRAGICEVIC

Miladin

Vice Minister, Ministry of Human Rights and Refugees

Bosnia and Herzegovina

NEZHDET

Mustafa

Minister without portfolio

Former Yugloslav Republic of Macedonia

MARTINOVIC

Zoran

State Secretary for Ministry of Labour, Employment and Social Policy

Serbia


Side Bar