Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. kovo 28 d.

Romų integracija. ES romų aukščiausiojo lygio susitikimas pažangai įvertinti

Vietos, valstybių ir ES politikai ir lyderiai balandžio 4 d. su pilietine visuomene rinksis Briuselyje romų integracijos Europoje pažangai aptarti. Tai bus pirmasis ES romų aukščiausiojo lygio susitikimas po to, kai Komisija 2011 m. įvedė ES romų integracijos nacionalinių strategijų bendruosius principus (IP/11/400). Susitikimo tikslas – įvertinti, kaip įgyvendinamos dėl bendrųjų principų valstybių narių kasmet teikiamos nacionalinės romų strategijos ir ar jos praktiškai gerina romų bendruomenių gyvenimą. Tarp pranešėjų bus Europos Komisijos pirmininkas José Manuelis Barroso, Rumunijos prezidentas Traianas Băsescu, Bulgarijos ministro pirmininko pavaduotoja Zinaida Zlatanova ir ministrai bei valstybės sekretoriai iš dar devynių ES valstybių narių (žr. priedą). Tarp ne vyriausybių pranešėjų – Atviros visuomenės fondų pirmininkas George Sorosas ir romų holokaustą išgyvenusi Zoni Weisz. Renginys atviras žurnalistams, kurie gali registruotis dalyvauti nusiųsdami e. laišką adresu Joshua.Salsby@ec.europa.eu.

„Nuo 2010 m. Europos Komisijos dėka romų integracija tapo neatskiriama politinio žemėlapio dalimi. Prisimenu romų aukščiausiojo lygio susitikimą Kordoboje vos prieš ketverius metus, kai romų integracijos tema nebuvo daugumos valstybių narių akiratyje. Prieš numatomą romų aukščiausiojo lygio susitikimą Briuselyje, kuriame dalyvaus politikai iš daugelio valstybių narių, matome, kad padvelkė pokyčiais. Tai nuteikia optimistiškai,“ sakė Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. „ES romų integracijos nacionalinių strategijų bendrieji principai buvo kertinis pasiekimas, užtikrinantis nacionalinių vyriausybių aukščiausiojo lygmens įsipareigojimus siekti romų integracijos tobulinimo. Tikiuosi vaisingų diskusijų apie veiksmingiausius būdus įtraukti romus vietos lygmeniu ir pasiekti realų pagerėjimą. Esu tikra, kad kartu galime išjudinti pokyčius didžiausios Europos etninės mažumos labui.“

„Valstybės narės turi imtis veiksmų, kad pagerintų kasdienį Europos romų bendruomenių gyvenimą: švietimą, užimtumą, sveikatos priežiūrą ir apsirūpinimą būstu,“ sakė už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Europos Komisijos narys László Andoras. „Komisija ir toliau atidžiai stebės konkrečius valstybių narių veiksmus ir bendradarbiaus su jomis, kad būtų užtikrintas tinkamiausias per ateinančius septynerius metus šiam tikslui pasiekti skirtų ES lėšų panaudojimas. Šis aukščiausiojo lygio susitikimas – gera proga padiskutuoti su daugeliu iš tų, kurie padeda siekti realaus pagerėjimo romų bendruomenėms, ypač užtikrinant, kad būtinas finansavimas pasiektų vietos lygmenį.“

Trečiasis visų laikų ES lygmens romų aukščiausiojo lygio susitikimas sutaps su Europos Komisijos 2014 m. pažangos įgyvendinant nacionalines romų integracijos strategijas įvertinimu. Nuo ES bendrųjų principų priėmimo tai kol kas reikšmingiausia ataskaita, kurioje pristatoma valstybių narių pažanga nuo 2011 m. Joje bus įvertinta padėtis 28 valstybėse narėse pagrindinėse srityse – švietimo, užimtumo, sveikatos priežiūros ir apsirūpinimo būstu, taip pat kovos su diskriminacija ir finansavimo panaudojimo, bei bus pateikta rekomendacijų. Išvados taip pat bus panaudotos metinio Europos semestro ekonominės politikos koordinavimo procese, po kurio ES gali priimti su romais susijusių rekomendacijų konkrečioms šalims. Toks metinis ciklas padeda užtikrinti, kad romų integracija nuolat išliktų svarbus Europos darbotvarkės klausimas.

ES romų aukščiausiojo lygio susitikimas įvyks Briuselyje 2014 m. balandžio 4 d. (žr. darbotvarkės projektą priede). Maždaug 500 ES institucijų, nacionalinių vyriausybių ir parlamentų, tarptautinių organizacijų, pilietinės visuomenės (įskaitant romų organizacijas) ir vietos bei regioninės valdžios institucijų atstovų pareikš nuomonę apie tai, kas iki šiol pasiekta, ir kaip toliau gerinti romų integravimą ateityje.

Šių metų susitikimo dėmesio centre yra trys uždaviniai, susiję su romų integravimu vietos lygmeniu: užtikrinti, kad politikos priemonės vietos lygmeniu įtrauktų visus romus; padėti ES finansavimui pasiekti vietos ir regiono valdžios institucijas, kad būtų paremta romų integracija; pasiekti, kad romų integracija taptų vietos realybe plėtros šalyse. Susitikime dalyvaus keletas merų iš kai kurių valstybių narių bei šalių kandidačių (dalyvių sąrašas pateikiamas priede).

Šį renginį taip pat bus galima stebėti tiesiogiai internetu.

Pagrindiniai faktai

Romų integravimas – ne vien visuomenės įtraukties pareiga. Jis taip pat daro teigiamą ekonominį poveikį, visų pirma valstybėse narėse, kuriose yra didelė romų mažuma. Mokyklinio amžiaus romų vaikų dalis nemaža ir toliau didėja – tai ir būsima darbo jėga daugelyje šalių. Labai svarbu, kad darbo ieškantiems romams būtų parengtos veiksmingos įtraukimo į darbo rinką politikos priemonės ir individualizuotos ir prieinamos pagalbos tarnybos, kad romai galėtų realizuoti savo žmogiškąjį kapitalą ir aktyviai ir lygiomis teisėmis dalyvautų ekonomikoje bei visuomenės gyvenime.

Romų bendruomenių socialinė įtrauktis ir integravimas – bendra valstybių narių ir Europos Sąjungos pareiga. Komisija stebi valstybių narių daromą pažangą ES romų integracijos nacionalinių strategijų bendrųjų principų pagalba.

Komisija reguliariai sukviečia koordinatorių iš visų 28 ES valstybių narių, atsakingų už nacionalinių romų integracijos strategijų priežiūrą, tinklą, kad aptartų padarytą pažangą ir ateities uždavinius (MEMO/14/107). Romų aukščiausiojo lygio susitikimai organizuojami, kad būtų įvertinti ES lygmens pasiekimai įtraukiant romus, bei kad būtų atnaujinti įsipareigojimai.

2013 m. ataskaitoje Europos Komisija paragino ES valstybes nares įgyvendinti savo nacionalines strategijas, kad Europoje pagerėtų ekonominė ir socialinė romų integracija (IP/13/607). Valstybės narės šiuos planus parengė atsižvelgdamos į 2011 m. balandžio 5 d. priimtą ES romų integracijos nacionalinių strategijų planą (žr. IP/11/400, MEMO/11/216), kurį ES vadovai patvirtino 2011 m. birželio mėn. (IP/11/789). 2013 m. gruodį valstybės narės taip pat vienbalsiai priėmė visų laikų pirmąjį teisinį dokumentą romų integracijos klausimu – Tarybos rekomendaciją, taip įsipareigodamos paspartinti ekonominę ir socialinę romų bendruomenių integraciją (IP/13/1226).

Komisija ir toliau vertins valstybių narių pažangą integruojant romus – pirmiausia šalyse, kuriose gyvena daug romų – pagal 2014 m. Europos semestrą. 2013 m. penkios valstybės narės gavo konkrečiai joms skirtų rekomendacijų dėl nacionalinių romų integracijos strategijų įgyvendinimo ir dėl romams skirtų priemonių įtraukimo (Bulgarija, Čekija, Vengrija, Rumunija, Slovakija).

Valstybės narės gali naudotis ES lėšomis, kad finansuotų socialinės integracijos projektus, įskaitant romų integracijos gerinimą švietimo, užimtumo, būsto ir sveikatos srityse. Nuo 2007–2013 m. socialinės įtraukties projektams iš viso buvo numatyta apytikriai 26,5 mlrd. EUR. Naujuoju 2014–2020 m. finansiniu laikotarpiu valstybės narės socialinei įtraukčiai turi numatyti ne mažiau kaip 20 proc. savo Europos socialinio fondo asignavimų. Tuo siekiama užsitikrinti atitinkamus finansinius išteklius romų integracijai. Valstybės narės yra atsakingos už šių lėšų valdymą, taip pat už konkrečių projektų atrinkimą.

2014 m. romų aukščiausiojo lygio susitikimas bus proga patvirtinti visų valstybių narių ir pilietinės visuomenės politinį įsipareigojimą ir toliau žengti ES bendraisiais principais pradėtu keliu.

Daugiau informacijos

2014 m. romų aukščiausiojo lygio susitikimas. Programa ir papildoma informacija

http://ec.europa.eu/justice/events/roma-summit-2014/index_en.htm

Europos Komisija – ES ir romai

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_en.htm

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos Komisijos narės Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingo Komisijos nario László Andoro svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Komisijos pirmininko pavaduotojos Reding ir Komisijos nario Andoro Twitter

@VivianeRedingEU @LaszloAndorEU

ES Teisingumo generalinio direktorato Twitter @EU_Justice

1 priedas. Europos romų aukščiausiojo lygio susitikimo 2014 m. balandžio 4 d. programos projektas

8.45 – 10.15 Atidarymas

Chair: Françoise Le Bail, Director General for Justice, European Commission

Zoni Weisz, Roma Holocaust survivor

José Manuel Barroso, President of the European Commission

Traian Băsescu, President of Romania

Viviane Reding, Vice-President and Commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship, European Commission

László Andor, Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion, European Commission

Giannis Michelakis, Minister of Interior and Chairman of the Inter-ministerial Committee for Roma Issues, for the Greek presidency of the Council of the EU

10.30 – 12.30 1 diskusija. Užtikrinti romų įtraukti visose vietos lygmens politikos priemonėse

Moderator: Edit Bauer, Member of the European Parliament

Viviane Reding, Vice-President and Commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship

Zinaida Zlatanova, Deputy Prime Minister, Bulgaria

Zoltán Balog, Minister for Human Resources, Hungary

Jiří Dienstbier, Minister for Human Rights and Equal Opportunities, Czech Republic

Pekka Haavisto, Minister for International Development, Finland

Damian Draghici, Senator and National Roma Contact Point, Romania

Nicoleta Bitu, Executive Director of Romano ButiQ Association

Olguta Vasilescu, Mayor of Craiova, Romania

Barbara Loth, Undersecretary of State for Labour, Integration and Women, Berlin, Germany

14.00 – 16.00 2 diskusija. Pasiekti, kad ES finansavimas pasiektų vietos ir regiono valdžios institucijas, kad būtų paremta romų integracija

Moderator: Kinga Göncz, Member of the European Parliament

László Andor, Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion

Jan-Ove Jerrestål, Secretary of State for Integration, Ministry of Employment, Sweden

Peter Pollák, Member of the Slovak Parliament, Plenipotentiary of the Slovak Government for Roma communities

Klára Orgovánová, Director of the Roma Institute, Slovak Republic

Tsonko Tsonev, Mayor of Kavarna, Bulgaria

Maria Winberg-Nordström, Deputy Mayor of Helsingborg Municipality, Sweden

Morten Kjaerum, Director, European Agency for Fundamental Rights

16.15 – 18.00 3 diskusija. Pasiekti, kad romų integracija taptų vietos realybe plėtros šalyse

Moderator: Janez Lenarčič, OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights

Representative of DG Enlargement, European Commission

Suad Numanović, Minister for Human and Minority Rights Protection, Montenegro

George Soros, Chairman of Soros Fund Management and of Open Society Foundations

Nemanja Delič, Mayor of Sombor, Serbia

Snezana Markovic, Director General for Democracy, Council of EuropeElmas Arus, Chair of Zero Discrimination Association, Turkey

18.00 Uždarymas

Chair: Michel Servoz, Director General for Employment, Social Affairs and Inclusion, European Commission

Androulla Vassiliou, Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth, European Commission

Tonio Borg, Commissioner for Health and Consumer Policy, European Commission

Jens Geier, Member of the European Parliament

Martina Balogova, Country Association of Roma Initiatives, SlovakiaRepresentative from the forthcoming Italian presidency of the Council of the EU

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56

Jonathan Todd, tel. +32 2 299 41 07

Cécile Dubois, tel. +32 2 295 18 83

Visuomenei: Europe Direct telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 arba e. paštu

2 priedas. Svarbiausi dalyviai

BARROSO

José Manuel

President

REDING

Viviane

Vice-President and Commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship

ANDOR

László

Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion

VASSILIOU

Androulla

Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth

BORG

Tonio

Commissioner for Health

BAUER

Edit

Member of the European Parliament

GEIER

Jens

Member of the European Parliament

GÖNCZ

Kinga

Member of the European Parliament

LOCHBIHLER

Barbara

Member of the European Parliament

BĂSESCU

Traian

President

Romania

ZLATANOVA

Zinaida

Deputy Prime Minister and Minister for Justice

Bulgaria

PLUMB

Rovana

Minister of Labour and Social Inclusion

Romania

BALOG

Zoltán

Minister for Human Resources

Hungary

DIENSTBIER

Jiří

Minister for Human Rights and Equal Opportunities

Czech Republic

HAAVISTO

Pekka

Minister for International Development

Finland

KOLS

Rihards

Minister of Culture

Latvia

MICHELAKIS

Giannis

Minister for Interior

Greece

TRUSEVIČ

Edvard

Deputy Minister of Culture

Lithuania

KOVACS

Zoltan

State Secretary for Social Inclusion

Hungary

SALON

Marián

State Secretary for Ministry of Interior

Slovak Republic

JERRESTÅL

Jan-Ove

State Secretary in the Ministry of Integration

Sweden

NUMANOVIĆ

Suad

Minister of Human Rights and Minorities

Montenegro

DRAGICEVIC

Miladin

Vice Minister, Ministry of Human Rights and Refugees

Bosnia and Herzegovina

NEZHDET

Mustafa

Minister without portfolio

Former Yugloslav Republic of Macedonia

MARTINOVIC

Zoran

State Secretary for Ministry of Labour, Employment and Social Policy

Serbia


Side Bar