Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 27 mars 2014

Grannskap vid vägskäl – analys av ett år av svårigheter

EU:s årliga rapport om genomförandet av grannskapspolitiken ger en blandad bild. Även om 2013 var ett år präglat av kriser för vissa av EU:s partnerländer, som återspeglar sig i politisk instabilitet och svåra socioekonomiska förhållanden, har EU fortsatt att stödja ansträngningarna att förbättra demokratiska styrelsesätt, bygga upp säkerhet och stödja hållbar utveckling för alla. Avgörande politiska och ekonomiska reformer har genomförts i flera länder som omfattas av grannskapspolitiken, men i andra länder har demokratiska reformer och ekonomisk återhämtning som uppnåtts under de senaste åren hotats av nationella och regionala säkerhetsproblem.

EU fortsatte sitt partnersamarbete

Den europeiska grannskapspolitiken, med sina politiska instrument, utgör även fortsättningsvis den ram inom vilken EU arbetar tillsammans med sina partner för att etablera demokrati, stärka en hållbar ekonomisk utveckling för alla och öka säkerheten.

I ”Den europeiska grannskapspolitikens årliga paket” som lades fram av Catherine Ashton, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Štefan Füle, kommissionsledamot med ansvar för utvidgning och grannskapspolitik, understryks att en framgångsrik politik beror på regeringarnas reformförmåga och -engagemang.

- Samarbetet med våra grannländer är högsta prioritet för EU, sade Catherine Ashton när paketet offentliggjordes. Tack vare den europeiska grannskapspolitiken kan vi reagera på de utmaningar som partnerländerna står inför, samtidigt som EU:s intressen bevakas. Politiken syftar till att förebygga och lösa konflikter och ska uppmuntra våra grannar att genomföra politiska och ekonomiska reformer.

Rapporter visar att de utmaningar som partnerländerna står inför blir allt mer varierade. Det gör att politiken i större utsträckning måste uppfylla aktuella förväntningar och behov hos varje partner och samtidigt erbjuda en vision för ekonomisk integration och politisk associering med EU på lång sikt.

- De senaste månadernas händelser har visat att vårt grannskapsområde fortsätter att vara en region som EU måste fästa sin uppmärksamhet och resurser på, tillade Štefan Füle. Folkets strävan efter ett bättre liv, efter grundläggande mänskliga rättigheter och grundläggande friheter är fortsatt stark. Och även om reformvilja inte är något som kan påtvingas utifrån, har EU ett särskilt ansvar för att stödja de partnerländer som är involverade i den svåra och krävande övergången till demokrati och mer inkluderande samhällen. Genom att ha direktkontakt med människor, öppna möjligheter till resor och studier, och främja nätverksbildning mellan olika delar av samhället (företag, forskning, universitet, konstvärlden, kultursfären osv.) och dessutom stödja det civila samhället, kan EU:s politik fungera som katalysator i denna process.”

Framstegen för reformåtagandena har varit ojämna

Om man vänder blicken mot Tunisien, ser man att övergången till demokrati gick framåt tack vare en inkluderande dialog och trots stora säkerhetshot. Det enhälliga antagandet av en ny konstitution i januari 2014 var ett viktigt demokratiskt steg. I Marocko gick genomförandet av åtagandena i 2011 års konstitutionella reform långsamt, även om reformerna av migrationspolitiken och det militära rättssystemet var ett par ljuspunkter. Efter avsättningen av Muhammad Mursi i Egypten har den politiska scenen kännetecknats av misstro och polarisering. Mötes- och pressfriheten har försämrats. Libyen står inför allvarliga säkerhetsproblem, som hindrar nationell försoning och politisk stabilisering. Libanon och Jordanien kämpar med de effekter som Syriens inbördeskrig har på deras politiska, ekonomiska och sociala system, och som kraftigt minskar deras förmåga att genomföra politiska och strukturella reformer. Israeler och palestinier återupptog sina fredsförhandlingar, men hindren är fortfarande stora.

I de östra grannskapsländerna skedde omvälvande förändringar i Ukraina, som utlöstes av omfattande civila protester (den så kallade Euromajdan) till stöd för politisk associering och ekonomisk integration med EU. EU är beredd att stödja Ukrainas strävan efter en demokratisk och blomstrande framtid. Kommissionen presenterade den 5 mars 2014 ett åtgärdspaket, som bland annat innehöll 11 miljarder euro i ekonomiskt bistånd under flera år. Den 21 mars 2014 undertecknades det politiska kapitlet i associeringsavtalet mellan EU och Ukraina i Bryssel. Moldavien och Georgien har gjort framsteg när det gäller politiska och rättsliga reformer samt reformer för att förbereda genomförandet av associeringsavtalen. Georgiska val under hösten 2013 ledde till landets andra demokratiska maktskifte. Armenien fortsatte sina demokratiska reformer. Azerbajdzjan fortsatte att ta lätt på krav på att förbättra respekten för grundläggande rättigheter och friheter. Vitryssland har inte gjort några framsteg i fråga om politiska reformer. Armenien valde att skjuta upp förberedelserna för ingåendet av ett associeringsavtal, inbegripet ett djupgående och omfattande frihandelsområde (DCFTA) och att inte parafera det.

Det gjordes viktiga framsteg med de flesta av de östliga partnerländerna i fråga om rörlighet och migration och ett första partnerskap för rörlighet med ett sydligt partnerland undertecknades med Marocko i juni 2013, och ett andra med Tunisien i början av mars 2014.

Som en del av sitt partnerskap med samhällen i grannskapsländerna, har EU stärkt sitt engagemang i och stöd till det civila samhället, som hade fortsatt stor betydelse.

Stödet till partnerländerna nådde 2013 sin högsta årliga nivå under hela sjuårsperioden med 2,65 miljarder euro. Efter två års förhandlingar kom man i december överens om budgetramen för 2014–2020 och relevanta instrument, inklusive det nya europeiska grannskapsinstrumentet. Trots finanskrisen fastställdes finansieringsnivån till grannskapet till 15,4 miljarder euro, vilket understryker EU:s engagemang och prioritering av grannskapspolitiken.

Läs mer:

Webbplats för Štefan Füle, kommissionär för utvidgning och grannskapspolitik: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm

Webbplats för den höga representanten och kommissionens vice ordförande Catherine Ashton: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ashton/index_en.htm

Europeiska kommissionen: Den europeiska grannskapspolitiken

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

http://www.enpi-info.eu

I fråga om det gemensamma meddelandet, se Europeiska utrikestjänstens webbplats:http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm

Landsrapporter inom den europeiska grannskapspolitiken:

Algeriet http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-219_en.htm

Armenien http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-220_en.htm

Azerbajdzjan http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-221_en.htm

Vitryssland http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-222_en.htm

Egypten http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-223_en.htm

Georgien http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-224_en.htm

Israel http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-225_en.htm

Jordanien http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-226_en.htm

Libanon http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-227_en.htm

Libyen http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-228_en.htm

Moldavien http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-229_en.htm

Marocko http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-230_fr.htm

Det ockuperade palestinska territoriet http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-231_en.htm

Syrien http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-232_en.htm

Tunisien http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-233_fr.htm

Ukraina http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-234_en.htm

Kontaktpersoner:

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Nabila Massrali (+32 2 296 92 18)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

För allmänheten: Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller per e­post


Side Bar