Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 27 maart 2014

Het nabuurschapsbeleid op een kruispunt - de balans opmaken van een jaar vol uitdagingen

Het jaarverslag van de EU over de uitvoering van het Europees nabuurschapsbeleid (ENB) vertoont een wisselend beeld. Hoewel 2013 voor sommige partners van de EU een crisisjaar was, dat werd gekenmerkt door politieke instabiliteit en moeilijke sociaaleconomische omstandigheden, is de EU de inspanningen blijven ondersteunen om het democratische bestuur te versterken, de veiligheid op te bouwen en duurzame en inclusieve groei te bevorderen. In verschillende, onder het nabuurschapsbeleid vallende landen zijn zeer belangrijke politieke en economische hervormingen doorgevoerd, terwijl in andere landen de democratische hervormingen en het economische herstel die in de afgelopen jaren tot stand waren gebracht, door problemen met de nationale en de regionale veiligheid werden bedreigd.

De EU heeft haar verbintenissen ten aanzien van haar partners gehandhaafd

Het ENB blijft, met al zijn beleidsinstrumenten, het kader waarbinnen de EU met haar partners werkt aan de totstandbrenging van democratie, de versterking van de duurzame en inclusieve economische ontwikkeling en de veiligheidsopbouw.

Het "Jaarlijkse pakket nabuurschapsbeleid" dat werd gepresenteerd door Catherine Ashton, hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Commissie, en Štefan Füle, Europees commissaris voor Uitbreiding en nabuurschapsbeleid, benadrukt dat het succes van dat beleid afhankelijk is van de mogelijkheden en het engagement van regeringen om hervormingen tot stand te brengen.

"De EU moet zich samen met haar buren engageren; dat is een absolute prioriteit. Het nabuurschapsbeleid geeft ons de mogelijkheid te reageren op de problemen waarmee onze partners te maken krijgen en ondertussen de belangen van de EU te beschermen. Dat beleid is erop gericht conflicten te voorkomen en op te lossen, en onze buurlanden te stimuleren om meer politieke en economische hervormingen door te voeren," zei Catherine Ashton bij de bekendmaking van het pakket.

Uit de rapporten blijkt dat de uitdagingen waarmee de partnerlanden te maken krijgen, steeds diverser worden. Het beleid moet daarom een beter antwoord bieden op de bestaande verwachtingen en behoeften van elke partner en tegelijkertijd een visie bieden voor hun economische integratie in en politieke associatie met de EU op de lange termijn.

EU-commissaris Štefan Füle zei het volgende: "De gebeurtenissen van de laatste maanden tonen aan dat de EU haar aandacht en middelen vooral moet blijven richten op onze buurlanden. Het verlangen van de bevolking naar meer welvaart, basale mensenrechten en fundamentele vrijheden blijft sterk. De wil tot hervormen kan weliswaar niet van buitenaf worden opgelegd, maar de EU heeft een speciale verantwoordelijkheid om die partners die zich op het moeilijke en veeleisende pad van de overgang naar democratie en een meer inclusieve samenleving begeven, te ondersteunen." Door zich rechtstreeks voor mensen in te zetten, reizen en studiekansen voor burgers mogelijk te maken, en door de netwerken tussen gemeenschappen (zakelijk verkeer, onderzoek, universiteiten, kunst, cultuur, enz.) te bevorderen, alsmede door het maatschappelijk middenveld te ondersteunen, kan het EU-beleid bij dit proces als katalysator werken."

Ongelijke vooruitgang bij de uitvoering van de hervormingsverbintenissen

Wat het zuiden betreft: in Tunesië is de democratische transitie vooruitgegaan, dankzij de inclusieve dialoog en ondanks grote bedreigingen van de veiligheid. De met consensus tot stand gekomen goedkeuring van een nieuwe grondwet, in januari 2014, betekende een grote stap op weg naar democratie. In Marokko bleef de voortgang bij de uitvoering van de verbintenissen, zoals vastgelegd in de constitutionele hervorming van 2011, traag, hoewel de hervormingen van het migratiebeleid en van het militaire recht positieve stappen waren. Wat Egypte betreft, blijven er zorgen rond de politieke polarisatie, de vrijheid van vergadering en de persvrijheid. Libië heeft te maken met steeds ernstiger veiligheidsproblemen die de nationale verzoening en de totstandkoming van politieke stabiliteit verhinderen. Libanon en Jordanië hebben te kampen met de gevolgen van de burgeroorlog in Syrië op hun politieke, economische en sociale systeem, waardoor hun capaciteit tot het doorvoeren van politieke en structurele hervormingen ernstig in gevaar komt. Op de weg naar vrede via onderhandelingen die de Israëli's en de Palestijnen weer zijn ingeslagen, liggen nog vele voetangels en klemmen.

Wat betreft de oostelijke landen waarvoor het Europese nabuurschapsbeleid geldt: de situatie in Oekraïne is ingrijpend veranderd als gevolg van massaal burgerprotest (het zogenaamde "Euromaidan") ter ondersteuning van de politieke associatie met en de economische integratie in de EU. De EU staat klaar om Oekraïne te steunen in zijn streven naar democratie en welvaart. De Commissie heeft op 5 maart 2014 zelfs een pakket maatregelen aangekondigd, waaronder 11 miljard euro aan financiële steun, gespreid over vele jaren. Op 21 maart 2014 is het politieke hoofdstuk van de Associatieovereenkomst EU-Oekraïne in Brussel ondertekend. Moldavië en Georgië hebben vooruitgang geboekt met hun politieke en juridische hervormingen, alsmede met de hervormingen ter voorbereiding op de tenuitvoerlegging van de associatieovereenkomsten. Door de verkiezingen in Georgië in het najaar van 2013 is voor de tweede keer een democratische regeringswisseling tot stand gekomen. Armenië heeft zijn democratische hervormingen voortgezet, maar heeft besloten de voorbereidingen voor de sluiting van een associatieovereenkomst, waarvan een vergaande en veelomvattende vrijhandelszone deel uitmaakt, voorlopig stil te leggen en die overeenkomst niet te paraferen. Azerbeidzjan behandelt oproepen om het respect voor de fundamentele rechten en vrijheden te verbeteren nog steeds lichtvaardig. Van voortgang met de politieke hervormingen was in Wit-Rusland geen sprake.

De meeste oostelijke partnerlanden hadden aanzienlijke vooruitgang geboekt op het punt van mobiliteit en migratie, en met Marokko is als eerste zuidelijke partner in juni 2013 een mobiliteitspartnerschap ondertekend en begin maart 2014 een tweede met Tunesië.

Als uitvloeisel van haar partnerschap met de samenleving in de ENB-landen heeft de EU haar betrokkenheid bij en haar steun aan het maatschappelijk middenveld, dat blijvend een belangrijke rol speelt, versterkt.

De steun voor de ENB-partners heeft in 2013 het hoogste jaarlijkse niveau bereikt van de gehele periode van zeven jaar, namelijk 2,65 miljard euro. Na twee jaar van onderhandelingen is in december het financiële kader voor de periode 2014-2020 overeengekomen, alsmede de betrokken instrumenten, waaronder het nieuwe Europese Nabuurschapsinstrument (ENI). Ondanks de financiële crisis bedraagt het steunniveau dat voor het nabuurschapsbeleid is veiliggesteld, 15,4 miljard euro, waaruit blijkt hoezeer de EU het nabuurschapsbeleid is toegenegen en welke prioriteit zij het geeft.

Voor verdere informatie:

De website van de commissaris voor Uitbreiding en nabuurschapsbeleid Štefan Füle: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm

De website van de hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter van de Commissie, Catherine Ashton http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ashton/index_en.htm

Europese Commissie; Europees nabuurschapsbeleid

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

http://www.enpi-info.eu

Voor de gezamenlijke mededeling zie de EEAS-website: http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm

ENB – landenverslagen:

Algerije http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-219_en.htm

Armenië http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-220_en.htm

Azerbeidzjan http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-221_en.htm

Wit-Rusland http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-222_en.htm

Egypte http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-223_en.htm

Georgië http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-224_en.htm

Israël http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-225_en.htm

Jordanië http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-226_en.htm

Libanon http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-227_en.htm

Libië http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-228_en.htm

Moldavië http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-229_en.htm

Marokko http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-230_fr.htm

Palestina http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-231_en.htm

Syrië http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-232_en.htm

Tunesië http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-233_fr.htm

Oekraïne http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-234_en.htm

Contact:

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Nabila Massrali (+32 2 296 92 18)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e­mail


Side Bar