Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 27. märts 2014

Ülevaade Euroopa naabruspoliitikast

ELi aastaaruanne naabruspoliitika rakendamise kohta kajastab vastandlikku olukorda. Paljude partnerite jaoks on 2013. aasta olnud poliitilise ebastabiilsuse ja raskete sotsiaalmajanduslike tingimuste tõttu kriisiaasta. Sellele vaatamata on EL jätkanud demokraatliku valitsemistava ja turvalisuse suurendamispüüdluste ning jätkusuutliku ja kaasava arengu toetamist. Mitmes partnerriigis viidi ellu olulisi poliitika- ja majandusreforme, samas kui teistes riikides seadsid riiklikud ja piirkondlikud julgeolekuprobleemid ohtu nii demokraatlikud reformid kui ka majanduse elavdamisel saavutatu.

EL oli oma ülesannete kõrgusel

Euroopa naabruspoliitika abil teeb EL oma partneritega koostööd demokraatia kehtestamise, jätkusuutliku ja kaasava majandusarengu tugevdamise ja turvalisuse loomise nimel.

Naabruspoliitika aruandeid esitlesid täna ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Catherine Ashton ning ELi laienemise ja naabruspoliitika eest vastutav volinik Štefan Füle. Aruannetes rõhutatakse, et poliitiline edu sõltub valitsuse suutlikkusest reformida.

„Naabrite kaasamine on ELi jaoks esmatähtis. Euroopa naabruspoliitika võimaldab meil reageerida naabrite probleemidele ja samal ajal kaitsta ELi huve. Poliitika eesmärk on ennetada ja lahendada konflikte ning seeläbi kutsuda naabreid reforme ellu viima,” sõnas Catherine Ashton aruannete avaldamisel.

Aruannetest nähtub, et partnerriikide ees seisvad probleemid muutuvad üha enam mitmetahulisemaks. See tähendab, et poliitika peab suutma paremini reageerida praegustele ootustele ja iga partneri vajadustele ning samal ajal pakkuma pikaajalise visiooni nende majanduse integreerimiseks ja poliitiliseks assotsieerumiseks ELiga.

ELi volinik Štefan Füle lisas: „Viimaste kuude sündmused on näidanud, et meie naaberriigid on endiselt piirkonnad, millele EL peab koondama oma tähelepanu ja ressursse. Soov parema elu, põhiliste inimõiguste ja põhivabaduste järele on jätkuvalt tugev. Ja kuigi tahet reforme korraldada ei saa väljastpoolt peale sundida, on ELil eriline vastutus toetada neid partnereid, kes teevad aktiivselt demokraatlikuma ja kaasavama ühiskonna nimel rasket ja nõudlikku tööd. Otsesuhtluse, reisimis- ja õppimisvõimaluste pakkumise, ning kogukondade (ettevõtted, teadusasutused, ülikoolid jne) vahelise võrgustamise edendamise ja kodanikuühiskonna toetamise abil saab EL seda protsessi hoogustada.”

Ebaühtlased edusammud reformide rakendamisel

Vaadates lõunapoolseid riike, näeme et suurtele julgeolekuohtudele vaatamata toimus Tuneesias üleminek demokraatiale just tänu kaasavale dialoogile. Uue põhiseaduse konsensuslik vastuvõtmine 2014. aasta jaanuaris oli suur samm demokraatia loomisel. Marokos toimus 2011. aasta põhiseaduse reformi elluviimine aeglaselt. Siiski võib positiivsete sammudena märkida rändepoliitika ja sõjaväe kohtusüsteemi reforme. Egiptuses tekitavad muret poliitiline polariseerumine ning kogunemis- ja ajakirjandusvabaduse ahenemine. Liibüa seisab silmitsi tõsiste ja veelgi teravnevate julgeolekuprobleemidega, mis tõkestavad rahvuslikku leppimist ja poliitilist stabiliseerimist. Liibanon ja Jordaania on raskustes, kuna Süüria kodusõda mõjutab tõsiselt nende suutlikkust teostada poliitilisi ja struktuurireforme. Iisraellased ja palestiinlased on taas alustanud rahuläbirääkimisi, kuid on endiselt vastamisi tõsiste takistustega.

Naabruspoliitika idapoolsetest riikidest toimus Ukrainas suur muutus, mille vallandasid ulatuslikud protestid (nn Euromaidan), et toetada poliitilist assotsieerimist ja majanduslikku integratsiooni ELiga. EL on valmis toetama Ukraina püüdlusi luua demokraatlik ja kindlustatud tulevik. Komisjon võttis 5. märtsil 2014 vastu meetmepaketi, mis hõlmab 11 miljardi euro ulatuses rahalist abi mitme aasta jooksul. Brüsselis 21. märtsil 2014 allkirjastasid EL ja Ukraina assotsieerimislepingu poliitika peatüki. Moldova ja Gruusia on teinud edusamme poliitika ja kohtusüsteemi reformimisel ning ettevalmistuste tegemisel assotsieerimislepingute rakendamiseks. 2013. aasta sügisel toimusid Gruusias jällegi demokraatlikud valimised. Armeenia jätkas demokraatlike reformide elluviimist, kuid otsustas peatada assotsieerimislepingu, sealhulgas põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna sõlmimise ettevalmistused. Aserbaidžaan ei pööranud erilist tähelepanu nõudele parandada põhiõiguste ja -vabaduste austamist. Valgevene ei teinud edusamme poliitiliste reformide elluviimisel.

Liikuvuse ja rände valdkonnas toimus enamiku idapartnerluse partnerriikide puhul oluline edasiminek. Esimene liikuvuspartnerlus lõunapoolse partnerriigiga sõlmiti 2013. aasta juunis Marokoga, kellele järgnes 2014. aasta märtsis Tuneesia.

Naabruspoliitika partnerriikides rakendatava partnerlus-ühiskonnaga-põhimõtte raames suurendas EL oluliselt koostööd kodanikuühiskonnaga ja nende toetamist.

Euroopa naabruspoliitika partneritele osutatav abi jõudis 2013. aastal oma seitsmeaastase perioodi kõrgeimale tasemele ehk 2,65 miljardit euroni. Pärast kaks aastat kestnud läbirääkimisi jõuti detsembris kokkuleppele finantsraamistiku (2014–2020) ja asjaomaste vahendite, sealhulgas uus Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi suhtes. Finantskriisile vaatamata kindlustati naabruspoliitika rahastamine 15.4 miljardit euro ulatuses. See näitab ELi pühendumust ja naabruspoliitika prioriteetsust.

Lisateave:

Laienemise ja naabruspoliitika voliniku Štefan Füle veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm

ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Catherine Ashtoni veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ashton/index_en.htm

Euroopa Komisjon: Euroopa naabruspoliitika

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

http://www.enpi-info.eu

Ühisteatist vaadake EEASi veebisaidilt http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm

Euroopa naabruspoliitika — riikide aruanded:

Alžeeria http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-219_en.htm

Armeenia http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-220_en.htm

Aserbaidžaan http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-221_en.htm

Valgevene http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-222_en.htm

Egiptus http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-223_en.htm

Gruusia http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-224_en.htm

Iisrael http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-225_en.htm

Jordaania http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-226_en.htm

Liibanon http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-227_en.htm

Liibüa http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-228_en.htm

Moldova http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-229_en.htm

Maroko http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-230_fr.htm

Okupeeritud Palestiina territoorium http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-231_en.htm

Süüria http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-232_en.htm

Tuneesia http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-233_fr.htm

Ukraina http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-234_en.htm

Kontaktisikud:

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Nabila Massrali (+32 2 296 92 18)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Kodanikule: Europe Direct, telefon 00 800 6 7 8 9 10 11, e­post


Side Bar