Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 25 mars 2014

Fler och bättre ekologiska produkter

EU-kommissionen har offentliggjort förslag till en ny förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Konsumenterna och producenterna står i centrum för det nya förslaget som söker åtgärda bristerna i det nuvarande systemet. EU:s ekologiska marknad har fyrdubblats de senaste tio åren och reglerna behöver uppdateras och anpassas så att sektorn kan utvecklas vidare och möta kommande utmaningar.

− Framtiden för den ekologiska sektorn i EU beror på kvaliteten och integriteten hos de produkter som säljs med EU-märket för ekologiska produkter, säger Dacian Cioloș, kommissionär för jordbruk och landsbygdsutveckling. Kommissionen önskar få mer och bättre ekologiskt jordbruk i EU genom att stärka konsumenternas förtroende för ekologiska produkter och få bort sådant som hindrar det ekologiska jordbruket från att utvecklas. Det här paketet är bra för både konsumenter och jordbrukare. Konsumenterna kommer att få bättre garantier för de ekologiska livsmedel som framställs och säljs i EU, och jordbrukare, producenter och återförsäljare kommer att ha tillgång till en större marknad, både inom och utanför EU.

Förslaget fokuserar på tre huvudmål: att behålla konsumenternas förtroende, att behålla producenternas förtroende och att göra det lättare för bönderna att gå över till ekologiskt jordbruk. Målet är att det ekologiska jordbruket ska förbli troget sina principer och mål, så att allmänhetens krav i fråga om miljö och kvalitet uppfylls. Kommissionens förslag:

Att stärka och harmonisera reglerna, både inom EU och för importerade produkter, genom att ta bort många av de nuvarande undantagen inom tillverkning och kontroll.

Att skärpa kontrollerna genom att göra dem riskbaserade.

Att göra det lättare för småbrukare att gå över till ekologiskt jordbruk genom att ge dem möjlighet att ansluta sig till ett gruppcertifieringssystem.

Att hantera den internationella dimensionen av handeln med ekologiska produkter på ett bättre sätt genom att införa nya bestämmelser om export.

Att förenkla lagstiftningen för att minska de administrativa kostnaderna för jordbrukarna och öka insynen.

För att hjälpa ekobönderna, producenterna och återförsäljarna att anpassa sig till de föreslagna policyändringarna och klara framtida utmaningar har kommissionen även godkänt en handlingsplan om framtidens ekologiska produktion i Europa. Handlingsplanen innebär att jordbrukarna ska få bättre information om landsbygdsutveckling och om de olika policyalternativ som uppmuntrar ekologiskt jordbruk, att länken mellan EU:s forsknings- och innovationsprojekt och ekologiska produktion stärks och att skolor och andra uppmuntras till att använda ekologiska livsmedel.

Bakgrund

Det förslag som nu kommer att läggas fram för Europaparlamentet bygger på ett brett samråd som inleddes 2012 och som innefattade en lång rad utfrågningar av EU och internationella experter på området ekologisk produktion. Ett offentligt samråd som genomfördes 2013 rönte stort intresse hos allmänheten (45 000 svar, i högre grad från konsumenter än från producenter). Det visade att miljön och kvalitet är viktiga frågor för allmänheten och att det finns en entydig önskan om skärpta och mer enhetliga ekologiska regler i hela EU.

Det ekologiska jordbruket kombinerar bästa miljöpraxis, stor biologisk mångfald, bevarandet av naturresurser och höga produktionsstandarder som baseras på naturliga ämnen och processer. Det skapar en särskild marknad som tillgodoser en särskild efterfrågan och levererar samtidigt kollektiva nyttigheter när det gäller miljö- och djurskydd och landsbygdsutveckling.

Mer information

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-215_en.htmMEMO/14/215

Webbplats om ekologiskt jordbruk (se avsnitten EU POLICY/ Policy development och Latest News)

Grafik om den ekologiska revolutionen i EU: The EU organic (R)evolution

Rapport: Fakta och siffror om ekologiskt jordbruk i Europeiska unionen

Kontaktpersoner:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Allmänheten: Europe Direct per tfn 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e­post


Side Bar