Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 25. marca 2014

Predlog Komisije za razširitev in izboljšanje ekološkega kmetovanja

Evropska komisija je objavila predlog za novo uredbo o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov. Novi predlog zlasti upošteva pomisleke potrošnikov in proizvajalcev, njegov namen pa je odprava pomanjkljivosti obstoječega sistema. Trg EU z ekološkimi proizvodi je danes štirikrat večji kot pred 10 leti in pravila je treba posodobiti in prilagoditi tako, da bodo omogočala nadaljnji razvoj sektorja in njegovo odzivanje na prihodnje izzive.

Komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Dacian Cioloş je danes povedal: „Prihodnost ekološkega sektorja v EU je odvisna od kakovosti in celovitosti proizvodov, ki se prodajajo z evropskim ekološkim logotipom. Komisija si prizadeva okrepiti zaupanje potrošnikov v ekološke proizvode in odpraviti ovire za razvoj ekološkega kmetovanja ter tako razširiti in izboljšati ekološko kmetovanje v EU. To bo prineslo koristi tako potrošnikom kot tudi kmetom. Potrošniki bodo imeli boljša jamstva glede ekološke hrane, ki se pridela in prodaja v EU, kmetje, proizvajalci in trgovci pa bodo imeli dostop do večjega trga, tako znotraj kot zunaj EU.

Trije glavni cilji predloga so: ohranitev zaupanja potrošnikov, ohranitev zaupanja proizvajalcev in olajšanje prehoda na ekološko pridelavo za kmete. S tem predlogom se bodo še naprej spoštovala načela in cilji ekološkega kmetovanja, da se izpolnijo zahteve javnosti glede varovanja okolja in kakovosti. Komisija zlasti predlaga:

okrepitev in uskladitev pravil, ki veljajo znotraj Evropske unije in za uvožene proizvode, in sicer z odpravo številnih izjem na področjih pridelave in nadzora;

okrepitev nadzora z uvedbo kontrol, temelječih na tveganju;

lažji dostop malih kmetov do ekološkega kmetovanja z uvedbo možnosti, da se vključijo v skupinski sistem certificiranja;

uspešnejše obravnavanje mednarodne dimenzije trgovine z ekološkimi proizvodi z uvedbo novih določb o izvozu; ter

poenostavitev zakonodaje zaradi znižanja upravnih stroškov za kmete in izboljšanja preglednosti.

Da bi se ekološki kmetovalci, proizvajalci in trgovci lažje prilagodili na predlagane spremembe politike in soočili s prihodnjimi izzivi, je Komisija potrdila akcijski načrt za prihodnost ekološke pridelave v Evropi. Načrt predvideva boljše informiranje kmetov o razvoju podeželja in pobudah kmetijske politike EU za spodbujanje ekološke pridelave, okrepitev povezav med raziskovalnimi in inovacijskimi projekti EU in ekološko pridelavo ter spodbujanje uporabe ekološko pridelane hrane, na primer v šolah.

Ozadje

Predlog, ki bo predložen Evropskemu parlamentu in Svetu, temelji na rezultatih obsežnega posvetovalnega postopka, ki se je začel leta 2012 in je vključeval vrsto posvetovanj z evropskimi in mednarodnimi strokovnjaki za ekološko pridelavo. Javno posvetovanje, izvedeno leta 2013, je pokazalo veliko zanimanje javnosti, saj je bilo zbranih 45 000 odgovorov, ki so jih pripravili zlasti potrošniki, v manjši meri pa tudi proizvajalci. Rezultati posvetovanja so zlasti pokazali, da se javnost zanima za okoljska vprašanja in vprašanja glede kakovosti ter da zahteva okrepljena in enotnejša pravila glede ekološke pridelave na ravni celotne EU.

Ekološko kmetovanje združuje najboljše okoljske prakse, visoko raven biotske raznovrstnosti, ohranjanje naravnih virov in visoke pridelovalne standarde, ki temeljijo na naravnih snoveh in postopkih. Poleg tega zagotavlja, da specifični trg izpolnjuje specifične zahteve potrošnikov ter hkrati zagotavlja varovanje okolja, dobrobit živali in razvoj podeželja.

Dodatne informacije

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-215_en.htmMEMO/14/215

Spletna stran o ekološkem kmetovanju (glej poglavji: EU POLICY/Policy development in Latest News)

Grafični prikaz: Ekološka (r)evolucija v EU

Poročilo „Dejstva in številke: ekološko kmetovanje v Evropski uniji

Kontaktni osebi:

Roger Waite (+32 22961404)

Fanny Dabertrand (+32 22990625)

Za javnost: Europe Direct telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11 ali e-pošta: e­mail


Side Bar