Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 25. marca 2014

Ekologické výrobky: návrh Komisie, ako zvýšiť ich počet a kvalitu

Európska Komisia zverejnila návrh nového nariadenia o ekologickej výrobe a označovaní ekologických výrobkov. Nový návrh reaguje na obavy spotrebiteľov a výrobcov a jeho cieľom je odstrániť nedostatky súčasného systému. Za posledných 10 rokov narástol trh EÚ s ekologickými výrobkami štvornásobne a pravidlá sa musia aktualizovať a upraviť tak, aby sa odvetvie mohlo ďalej vyvíjať a reagovať na výzvy budúcnosti.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloş dnes vyhlásil: „Budúcnosť odvetvia ekologického poľnohospodárstva v EÚ závisí od kvality a integrity výrobkov predávaných s európskym ekologickým logom. Komisia sa usiluje o rozšírenie a skvalitnenie ekologického poľnohospodárstva v EÚ prostredníctvom upevnenia dôvery spotrebiteľov v ekologické výrobky a odstránenia prekážok rozvoja ekologického poľnohospodárstva. Tento balík je dobrý pre spotrebiteľov aj pre poľnohospodárov. Spotrebitelia budú mať lepšie záruky, pokiaľ ide ekologické potraviny vyrobené a predávané v EÚ, a poľnohospodári, výrobcovia a maloobchodníci budú mať prístup k väčšiemu trhu, a to v rámci EÚ aj mimo nej.“

Návrh sa zameriava na tri hlavné ciele: udržať dôveru spotrebiteľov, udržať dôveru výrobcov a uľahčiť poľnohospodárom prechod na ekologickú výrobu. Zámerom je zabezpečiť, aby ekologické poľnohospodárstvo zostalo verné svojim princípom a cieľom a dodržiavali sa požiadavky verejnosti v oblasti životného prostredia a kvality. Komisia navrhla predovšetkým:

  1. posilniť a harmonizovať pravidlá uplatňované na výrobky vyrobené v Európskej únii a rovnako na dovážané výrobky prostredníctvom odstránenia viacerých aktuálne platných výnimiek, pokiaľ ide o výrobu a kontroly,

  2. posilniť kontroly tým, že sa budú vykonávať na základe analýzy rizika,

  3. uľahčiť malým poľnohospodárom prechod na ekologické poľnohospodárstvo prostredníctvom zavedenia systému skupinovej certifikácie,

  4. lepšie riešiť medzinárodný rozmer obchodu s ekologickými výrobkami pridaním nových ustanovení o vývoze a

  5. zjednodušiť právne predpisy, aby klesli administratívne náklady pre poľnohospodárov a zlepšila sa transparentnosť.

S cieľom pomôcť ekologickým poľnohospodárom, výrobcom a maloobchodníkom prispôsobiť sa navrhovaným zmenám politiky a riešiť budúce výzvy Komisia schválila aj akčný plán o budúcnosti ekologickej výroby v Európe. V pláne sa predpokladá lepšie informovanie poľnohospodárov o rozvoji vidieka a iniciatívach v rámci poľnohospodárskej politiky EÚ na podporu ekologického poľnohospodárstva, posilnenie väzieb medzi výskumnými a inovačnými projektmi EÚ a ekologickou výrobou a podpora konzumácie ekologických potravín, napríklad v školách.

Súvislosti

Návrh, ktorý bude teraz predložený Európskemu parlamentu a Rade, je založený na výsledkoch rozsiahleho procesu konzultácií. Konzultácie začali v roku 2012 a zahŕňali sériu vypočutí za účasti európskych a medzinárodných odborníkov na ekologickú výrobu. Verejná konzultácia, ktorá sa uskutočnila v roku 2013, vyvolala veľký záujem verejnosti (45 000 doručených odpovedí väčšinou skôr od „spotrebiteľov“ ako „výrobcov“). Podčiarkla záujem verejnosti o environmentálne otázky a otázky kvality a vyplynula z nej jasná požiadavka na posilnené a jednotnejšie ekologické pravidlá v celej EÚ.

Ekologické poľnohospodárstvo je kombináciou tých najlepších environmentálnych postupov, vysokej úrovne biodiverzity, ochrany prírodných zdrojov a vysokých výrobných noriem založených na prírodných látkach a prirodzených postupoch. Zásobuje konkrétny trh, ktorý uspokojuje špecifický dopyt spotrebiteľov, a zároveň zabezpečuje verejné statky z hľadiska ochrany životného prostredia, dobrých životných podmienok zvierat a rozvoju vidieka.

Ďalšie informácie

  1. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-215_en.htmMEMO/14/215

  2. Webová lokalita o ekologickom poľnohospodárstve (pozri časti: POLITIKA EÚ/Rozvoj politiky a Najnovšie aktuality)

  3. Infografika „Ekologické poľnohospodárstvo EÚ – (R)evolúcia

  4. Správa „Fakty a čísla o ekologickom poľnohospodárstve v Európskej únii

Kontaktné osoby:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Pre verejnosť: služba Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailom


Side Bar