Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 25 maart 2014

Voorstel van de Commissie voor meer en betere biologische producten

De Europese Commissie is met voorstellen gekomen voor een nieuwe verordening voor de biologische landbouw en de etikettering van biologische producten. De zorgen en wensen van producent en consument staan centraal in dit nieuwe voorstel, dat bedoeld is om de tekortkomingen in het huidige systeem aan te pakken. De biologische markt in de EU is in de afgelopen tien jaar verviervoudigd. De regels moeten worden bijgewerkt en aangepast om ervoor te zorgen dat de sector kan doorgroeien en kan inspelen op toekomstige ontwikkelingen.

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Dacian Cioloș: "De toekomst van de biologische sector hangt af van de kwaliteit en integriteit van de producten die met het biologisch logo van de EU worden verkocht. De Commissie wil meer en betere biologische landbouw in de EU door het vertrouwen van de consument in biologische producten verder te doen toenemen en belemmeringen voor de ontwikkeling van de biologische landbouw uit de weg te ruimen. Dit pakket komt zowel de consument als de landbouwers ten goede. De consument krijgt betere garanties met betrekking tot biologische producten die in de EU worden gemaakt en verkocht en landbouwers, producenten en kleinhandelaren krijgen toegang tot een grotere markt, zowel binnen als buiten de EU".

Dit voorstel heeft drie hoofddoelstellingen: het vertrouwen van de consument in stand houden, het vertrouwen van de producent in stand houden en het voor landbouwers gemakkelijker maken naar biologische landbouw over te schakelen. Het is de bedoeling dat de biologische landbouw trouw blijft aan zijn beginselen en doelstellingen, zodat aan de eisen van het publiek inzake milieu en kwaliteit wordt voldaan. De Commissie stelt met name voor:

de regels te verscherpen en te harmoniseren door een groot deel van de bestaande uitzonderingen op het gebied van productie en controles te schrappen;

de controles te versterken door rekening te houden met risicofactoren;

het voor kleine landbouwers gemakkelijker te maken naar biologische landbouw over te schakelen door hun de mogelijkheid te bieden zich bij een groepscertificeringssysteem aan te sluiten;

beter in te spelen op de internationale dimensie van de handel in biologische producten, en wel met nieuwe bepalingen voor de uitvoer ervan; en

de wetgeving te vereenvoudigen om de administratieve kosten voor landbouwers terug te dringen en de transparantie te verbeteren.

Om biologische landbouwers, producenten en detailhandelaren te helpen zich aan te passen aan de voorgestelde beleidswijzigingen en de eisen van de toekomst, is de Commissie ook met een actieplan voor de toekomst van de biologische productie in Europa gekomen. Dit plan is bedoeld om landbouwers beter over plattelandsontwikkeling en de EU-beleidsinitiatieven voor de stimulering van de biologische landbouw te informeren, om onderzoeks- en innovatieprojecten van de EU enerzijds en biologische landbouw anderzijds nauwer aan elkaar te koppelen en om het gebruik van biologische voeding te bevorderen, bijvoorbeeld in scholen.

Achtergrond

Het voorstel dat nu wordt ingediend bij het Europees Parlement en de Raad, bouwt voort op de resultaten van een breed raadplegingsproces dat in 2012 van start is gegaan. In het kader daarvan heeft onder meer een reeks hoorzittingen met internationale en EU-deskundigen op het gebied van biologische landbouw plaatsgevonden. In 2013 is een openbare raadpleging gehouden die op veel belangstelling van het publiek kon bogen (45 000 reacties, voor het grootste deel van 'consumenten' in plaats van 'producenten'). Daaruit is naar voren gekomen dat het publiek zich zorgen maakt over milieu en kwaliteit en dat er een duidelijke behoefte aan strengere en uniformere, EU-brede biologische regelgeving bestaat.

In de biologische landbouw komen de beste praktijken op milieugebied, een hoog biodiversiteitsniveau, de instandhouding van natuurlijke hulpbronnen, hoge dierenwelzijnsnormen en hoge productienormen op basis van natuurlijke stoffen en processen samen. De producenten zijn enerzijds leverancier aan een specifieke markt die inspeelt op een specifieke vraag van de consument, en anderzijds leverancier van publieke goederen die bijdragen tot de bescherming van het milieu, dierenwelzijn en plattelandsontwikkeling.

Meer informatie

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-215_en.htmMEMO/14/215

Website biologische landbouw (zie "EU policy" - onder "Policy development" - en "latest news") (zie "EU policy" - onder "Policy development" - en "latest news")

Infographics "De biologische landbouw-(r)evolutie in de EU"

Verslag "Facts and figures on organic agriculture in the European Union"

Contact:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e­mail


Side Bar