Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 25. martā

Komisija ierosina izvērst un uzlabot bioloģisko lauksaimniecību

Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar jaunu priekšlikumu regulai par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu. Šis jaunais priekšlikums izstrādāts, ņemot vērā patērētāju un ražotāju apsvērumus, un tā mērķis ir novērst pašreizējās sistēmas nepilnības. ES bioloģisko produktu tirgus apmērs pēdējo 10 gadu laikā ir četrkāršojies, un tāpēc noteikumi ir jāatjaunina un jāpielāgo tā, lai nozare varētu attīstīties un sekmīgi stāties pretī nākotnes grūtībām.

Lauksaimniecības un lauku attīstības komisāra Dačana Čološa komentārs: “Bioloģiskās ražošanas nākotne ES ir atkarīga no to produktu kvalitātes un integritātes, kurus pārdod, apzīmētus ar Eiropas bioloģiskās produkcijas logotipu. Komisija tiecas panākt plašāku un labāku bioloģisko saimniekošanu ES, stiprinot patērētāju uzticēšanos bioloģiskajiem produktiem un novēršot šķēršļus, kas kavē bioloģiskās lauksaimniecības attīstību. Šī tiesību aktu pakete nāks par labu gan patērētājiem, gan lauksaimniekiem. Patērētājiem būs labākas garantijas attiecībā uz bioloģisko pārtiku, ko ražo un pārdod ES, un lauksaimniekiem, ražotājiem un mazumtirgotājiem būs piekļuve lielākam tirgum gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās.”

Priekšlikumā galvenā uzmanība pievērsta trim pamatuzdevumiem: saglabāt patērētāju uzticēšanos, saglabāt ražotāju uzticēšanos un atvieglot lauksaimnieku pāreju uz bioloģisko ražošanu. Mērķis ir panākt to, ka bioloģiskā saimniekošana neattālinās no tās principiem un mērķiem, un tādējādi atbilst sabiedrības prasībām vides un kvalitātes jomā. Komisija ierosina:

nostiprināt un saskaņot noteikumus – gan tos, kas piemērojami Eiropas Savienībā, gan tos, kas attiecas uz importētiem produktiem, jo īpaši atceļot daudzus pastāvošos izņēmumus ražošanā un kontrolē,

pastiprināt kontroles, sasaistot tās ar iespējamo risku,

atvieglot mazo lauksaimnieku pāreju uz bioloģisko saimniekošanu, ieviešot iespēju pievienoties grupu sertificēšanas sistēmai,

pilnvērtīgāk pievērsties bioloģisko produktu tirdzniecības starptautiskajiem aspektiem, ieviešot jaunus noteikumus par eksportu, un, visbeidzot,

vienkāršot tiesību aktus, lai samazinātu lauksaimnieku administratīvās izmaksas un uzlabotu pārredzamību.

Lai palīdzētu bioloģiskajiem lauksaimniekiem, bioloģisko produktu ražotājiem un mazumtirgotājiem pielāgoties ierosinātajām politikas izmaiņām un sagatavoties nākotnes uzdevumiem, Komisija ir apstiprinājusi arī Rīcības plānu bioloģiskās ražošanas attīstībai Eiropā. Plānā paredzēts labāk informēt lauksaimniekus par lauku attīstību un ES lauksaimniecības politikas iniciatīvām, kas veicina bioloģisko saimniekošanu, stiprināt saiknes starp ES pētniecības un inovācijas projektiem un bioloģisko ražošanu un sekmēt bioloģiski ražotas pārtikas patēriņu, piemēram, skolās.

Vispārīga informācija

Priekšlikums, ko tagad nosūtīs Eiropas Parlamentam un Padomei, balstās uz secinājumiem, kuri izkristalizējušies plašā apspriešanās procesā, kas sākās 2012. gadā un ietvēra vairākas tikšanās ar ES un starptautiskajiem bioloģiskās ražošanas ekspertiem. Sabiedrība izrādīja lielu interesi par sabiedrisko apspriešanu, kas norisinājās 2013. gadā (saņemti 45 000 atbilžu, lielākā daļa no patērētājiem, nevis ražotājiem). Tajā tika paustas sabiedrības bažas par vides un kvalitātes jautājumiem un apliecināta skaidra nepieciešamība ieviest stingrākus un vienotākus bioloģiskās ražošanas noteikumus visā ES.

Bioloģiskā saimniekošana apvieno paraugpraksi vides jomā, augstu bioloģiskās daudzveidības pakāpi, dabas resursu saglabāšanu, augstus ražošanas standartus, kuri pamatojas uz dabiskām vielām un procesiem. Tā nodrošina produktus īpašam tirgum, kas apmierina konkrētas patērētāju vēlmes, vienlaikus sniedzot tādus sabiedriskos labumus kā vides aizsardzība, dzīvnieku labturība un lauku attīstība.

Vairāk informācijas

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-215_en.htmMEMO/14/215

Bioloģiskās lauksaimniecības tīmekļa vietne (skatīt: EU POLICY/ Policy development and Latest News)

Grafiska informācija "ES bioloģiskā (r)evolūcija"

Ziņojums "Fakti un skaitļi par bioloģisko lauksaimniecību Eiropas Savienībā" (angļu val.)

Kontaktpersonas:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Sabiedrībai: Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai pa e-pastu


Side Bar