Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 25. märts 2014

Euroopa Komisjoni ettepanek: rohkem ja kvaliteetsemaid mahepõllumajandustooteid

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku võtta vastu uus määrus mahepõllumajandusliku tootmise ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta. Uues ettepanekus on võetud arvesse tarbijate ja tootjate probleeme ning püütud kõrvaldada kehtiva süsteemi puudujääke. ELi mahepõllumajandusturu maht on viimase kümne aastaga neljakordistunud. Seepärast on vaja eeskirju ajakohastada ja kohandada, et sektor saaks veelgi edasi areneda ja et oleks võimalik lahendada võimalikke tulevikuprobleeme.

ELi põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Dacian Cioloș märkis seoses sellega järgmist: „Mahepõllumajanduse tulevik sõltub Euroopa mahepõllumajandusliku toote logoga müüdavate toodete kvaliteedist ja usaldusväärsusest. Komisjoni eesmärk on suurendada mahepõllumajanduse osakaalu ELis ja parandada selle kvaliteeti ning ühtlasi suurendada tarbijate usaldust mahepõllumajanduslike toodete vastu ja kõrvaldada mahepõllumajanduslikku tootmist takistavad asjaolud. Praegu vastu võetavast õiguspaketist saavad kasu nii tarbijad kui ka põllumajandustootjad. Tarbijate jaoks muutub ELis valmistatav ja müüdav mahepõllumajanduslik toit usaldusväärsemaks ning põllumajandus- ja toidutootjate ning jaemüüjate jaoks paranevad võimalused pääseda turule nii ELis kui ka väljaspool."

Ettepanekus on tähelepanu keskmesse seatud kolm põhieesmärki: tarbijate usalduse säilitamine, tootjate usalduse säilitamine ja mahepõllumajanduslikule tootmise ülemineku lihtsustamine põllumajandustootjate jaoks. Mahepõllumajanduslikus tootmises püütakse ka edaspidi järgida selle algpõhimõtteid ja -eesmärke, et rahuldada inimeste nõudlust seoses keskkonnakaitse ja toodangu kvaliteediga. Täpsemalt on komisjon seadnud eesmärgiks järgmise:

karmistada ja ühtlustada eeskirju ELis ja importtoodete osas ning jätta välja praegused arvukad võimalused teha tootmise ja kontrollimisega seotud erandeid;

tugevdada kontrollisüsteemi ja muuta kontrollimine riskipõhiseks;

lihtsustada väikeste põllumajandustootjate jaoks mahepõllumajandusega liitumise võimalusi ja võtta kasutusele rühmana sertifitseerimise kord;

hoogustada mahepõllumajanduslike toodetega kauplemist rahvusvahelisel tasandil, lisades uued ekspordisätted; ja lõpuks

lihtsustada õigusakte, et vähendada põllumajandustootjate halduskulusid ja suurendada eeskirjade läbipaistvust.

Komisjon on ka kiitnud heaks Euroopa mahepõllumajanduse tuleviku tegevuskava, et aidata mahepõllumajandustootjatel ja muudel tootjatel ning jaemüüjatel kohandada oma tegevust esildatud poliitikamuudatustega ja lahendada tekkida võivaid probleeme. Kava kohaselt tuleks põllumajandustootjaid paremini teavitada maaelu arengu tendentsidest ja mahepõllumajandust soosivatest ELi poliitikaalgatustest, tihendada sidemeid ELi teadus- ja innovatsiooniprojektide ning mahepõllumajandusliku tootmise vahel ja soodustada mahepõllumajandusliku toidu tarbimist näiteks koolides.

Taust

Nüüd Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatav ettepanek tugineb järeldustele, milleni on jõutud laialdase arutelu käigus, mis algas 2012. aastal ja mille jooksul korraldati mitmeid kohtumisi ELi ja rahvusvaheliste mahepõllumajandusliku tootmise ekspertidega. 2013. aastal korraldatud avalik konsultatsioon osutus väga huvipakkuvaks (kokku saadi 45 000 vastust, neist suur osa pigem tarbijatelt, mitte niivõrd tootjatelt). Vastustes väljendati muret seoses keskkonna- ja kvaliteediküsimustega ning kindlat vajadust muuta mahepõllumajanduse eeskirjad kogu ELis rangemaks ja ühtsemaks.

Mahepõllumajanduses on ühendatud sellised eri valdkonnad nagu parimad keskkonnatavad, rikkalik bioloogiline mitmekesisus, loodusvarade säilitamine ning looduslikel ainetel ja meetoditel põhinevad ranged tootmisstandardid. Tegemist on tarbijate konkreetset nõudlust rahuldava eriomase turuga, kus samal ajal on tagatud keskkonnakaitse, loomade heaolu ning maaelu arenguga seotud avalikud hüved.

Lisateave

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-215_en.htmMEMO/14/215

Mahepõllumajanduse veebisait (vt jaotised: ELi POLIITIKA / poliitika väljatöötamine ja viimased uudised)

Graafik „ELi mahepõllumajanduse (r)evolutsioon"

Aruanne „Fakte ja arve ELi mahepõllumajanduse kohta"

Kontaktisikud:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Kodanikule: Europe Direct, tel 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-post


Side Bar