Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 25 март 2014 г.

Биологични продукти: предложение на Комисията за по-разпространено и по-качествено биологично производство

Европейската комисия публикува ново предложение за нов регламент относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти. Споделените от потребителите и производителите притеснения са залегнали в основата на това ново предложение, чиято цел е да се отстранят недостатъците в действащата система. През последните десет години пазарът на ЕС за биологични продукти е нараснал четирикратно, което налага съответното актуализиране и приспособяване на правилата, така че секторът да може да продължи да се развива и да се справя с предизвикателствата в бъдеще.

Дачиан Чолош, комисар по въпросите на селското стопанство и развитието на селските райони, заяви днес: „Бъдещето на сектора на биологичното производство в ЕС зависи от качеството и реалните биологични характеристики на продуктите, продавани с логото на Европейския съюз за биологично производство. Комисията се стреми да насърчи и подобри биологичното производство в ЕС, като увеличи доверието на потребителите в биологичните продукти и премахне пречките пред развитието на биологичното земеделие. Този пакет от документи е в услуга както на потребителите, така и на земеделските стопани. За потребителите ще има повече гаранции за качеството на биологичните храни, произвеждани и продавани в ЕС, а земеделските стопани, производителите и търговците на дребно ще имат достъп до по-голям пазар както в ЕС, така и извън него.“

Предложението има три основни цели: да се запази доверието на потребителите, да се запази доверието на производителите и да се улеснят земеделските стопани, когато решат да започнат да произвеждат биологични продукти. Стремежът е биологичното земеделие да не се отдалечава от принципите и целите си, така че да бъдат посрещнати нуждите на обществеността по отношение на опазването на околната среда и качеството. Конкретните предложения на Комисията са следните:

да се укрепят и хармонизират правилата както в Европейския съюз, така и по отношение на внасяните продукти, като се премахнат редица от съществуващите изключения по отношение на производството и контрола;

да се укрепи контролът, като той се базира на принципа за оценка на риска;

да се улесни преминаването на малките земеделски стопани към биологично производство, като се въведе възможността за включването им в система за групово сертифициране;

да се обърне по-задълбочено внимание на международния аспект на търговията с биологични продукти, като се добавят нови разпоредби за износа; и не на последно място

да се опрости законодателството, за да се намалят административните разходи за земеделските стопани и да се повиши прозрачността.

За да помогне на земеделските стопани, производителите и търговците на дребно на биологични продукти да се приспособят към предложените промени в политиката в тази област и да се изправят пред бъдещите предизвикателства, Комисията също така одобри план за действие за бъдещето на биологичното производство в Европа. В плана се предвижда земеделските стопани да бъдат по-добре информирани за развитието на селските райони и за инициативите по селскостопанската политика на ЕС, с които се насърчава биологичното земеделие; да се укрепи връзката между проектите на ЕС в областта на научноизследователската дейност и иновациите, от една страна, и биологичното производство, от друга, и да се насърчи предлагането на биологични храни — например в училищата.

Контекст

Предложението, което понастоящем ще бъде представено на Европейския парламент и на Съвета, е изготвено въз основа на констатациите от започнатата през 2012 г. мащабна консултация. В нейните рамки бяха проведени редица обсъждания с европейски и международни експерти в областта на биологичното производство. През 2013 г. се проведе обществена консултация по темата, която бе посрещната с изключителен интерес от гражданите (получиха се 45000 отговора, повечето от които бяха по-скоро от потребители, а не толкова от производители). Гражданите споделиха притесненията си за опазване на околната среда и за качеството и недвусмислено подчертаха, че са необходими по-строги и единни правила за биологичното производство в ЕС.

В биологичното земеделие се съчетават най-добрите практики за опазване на околната среда, висока степен на биологично разнообразие, опазване на природните ресурси и високи стандарти за производство, в което се използват природни вещества и процеси. Биологичното земеделие задоволява специфичните нужди на пазар, който откликва на търсенето на конкретна категория потребители, като в същото време предлага обществени блага във връзка с опазването на околната среда, хуманното отношение към животните и развитието на селските райони.

Допълнителна информация

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-215_en.htmMEMO/14/215

Уебсайт за биологичното производство (вж. раздели: EU POLICY/Policy development и Latest News)

Инфографики „(Р)Еволюция в биологичното земеделие в ЕС

Доклад „Данни и факти за биологичното земеделие в Европейския съюз“

За контакти:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или по електронна поща


Side Bar