Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 24 Март 2014 г.

Електронното здравеопазване в ЕС: каква е диагнозата?

„Европа е изправена пред криза в здравеопазването в резултат на застаряването на населението. Като използваме в максимална степен цифровите технологии, можем да намалим разходите, да върнем контрола в ръцете на пациентите, да повишим ефективността на здравеопазването и да помогнем на европейските граждани да участват по-дълго време в обществения живот. Трябва да сме в крак с новостите!“ — Нели Крус

Каква е диагнозата?

Според две проучвания — сред болници за активно лечение (болници за краткотрайно медицинско или хирургично лечение и грижи) и сред общопрактикуващи лекари в Европа, електронното здравеопазване започва да набира скорост, като 60% от общопрактикуващите лекари са използвали инструменти за електронно здравеопазване през 2013 г., или с 50% повече спрямо 2007 г. Необходимо е обаче да се направи много повече.

Сред основните констатации от проучванията са:

Страните, които са начело по отношение на използването на електронно здравеопазване в болниците, са Дания (66%), Естония (63%), Швеция и Финландия (62% и в двете). Пълни профили на страните са достъпни тук.

Електронните здравни услуги все още се използват предимно за традиционно записване и отчитане, а не за клинични цели, например за онлайн консултации (само 10% от общопрактикуващите лекари провеждат онлайн консултации).

Що се отнася до цифровизирането на здравните досиета на пациентите, на първо място е Нидерландия с 83,2%, на второ — Дания с 80,6%, а на трето — Обединеното кралство с 80,5%.

Същевременно само 9 % от болниците в Европа предоставят онлайн достъп на пациентите до техните здравни досиета, при това в повечето случаи достъпът е частичен.

При въвеждането на електронно здравеопазване болниците и общопрактикуващите лекари се сблъскват с много пречки — от липса на оперативна съвместимост до липса на регулаторна рамка и на средства.

Във връзка с проучванията заместник-председателят на Комисията Нели Крус заяви:

„Начинът на мислене в сектора на здравеопазването трябва бързо да се промени. Фактът, че 60% от общопрактикуващите лекари използват електронно здравеопазване, показва, че сред лекарите има желание за това, но е време за истински ентусиазъм! И само 9 % от болниците предоставят достъп на пациентите до техните собствени здравни досиета? Това не е за вярване! Искам правителствата, новаторите в областта на високите технологии, застрахователните компании, фармацевтичните компании и болниците да обединят усилията си и да създадат новаторска и икономически ефективна система за здравеопазване с повече контрол и прозрачност за пациентите.“

Комисарят по въпросите на здравеопазването Тонио Борг добави: „С електронното здравеопазване могат да се подобрят грижите за пациентите и да се повиши ефективността на здравните системи. Проучванията показват, че някои държави членки се открояват по отношение на използването на електронни рецепти и електронни досиета в полза на пациентите и могат да послужат като пример за вдъхновение на останалите. Надявам се, че всички държави членки ще се възползват от потенциала на електронното здравеопазване и ще си сътрудничат в това отношение в рамките на мрежата на ЕС за електронно здравеопазване.“

Защо чакаме толкова дълго?

На въпроса защо не използват електронни здравни услуги в по-голяма степен общопрактикуващите лекари посочват следните причини: липса на възнаграждение (79%), недостатъчни компютърни умения (72%), липса на оперативна съвместимост между системите (73%) и липса на регулаторна рамка относно поверителността и неприкосновеността на личния живот при комуникацията по електронната поща между лекари и пациенти (71%).

Контекст

Предмет на проучванията бе използването на цифрови инструменти и услуги в здравеопазването — използване на електронни здравни досиета и достъп до тях, дистанционни здравни услуги, обмен на информация между специалисти и др. С тези услуги, ако се използва целият им потенциал, може да се предоставя повече информация на пациентите и така те да бъдат по-активни по отношение на своето здраве, може да се подобри достъпът до медицински съвети и лечение и да се повиши ефективността на здравните системи.

Инструментите за електронно здравеопазване включват а) електронни здравни досиета, б) обмен на здравна информация, в) дистанционни здравни услуги и г) лични здравни досиета.

Обмен на здравна информация:

48% от болниците в ЕС споделят по електронен път медицинска информация с външни общопрактикуващи лекари, а 70% от болниците в ЕС — с външни доставчици на здравни услуги. С най-добри показатели са Дания, Естония, Люксембург, Нидерландия и Швеция — 100% от болниците за активно лечение в тези страни извършват в някаква степен обмен на здравна информация.

Общопрактикуващите лекари в ограничена степен използват електронни рецепти и комуникират с пациенти по електронната поща (съответно 32% и 35%). На първите три места по отношение на използването на електронни рецепти са Естония (100%), Хърватия (99%) и Швеция (97%), а по отношение на комуникацията по електронната поща — Дания (100%), Естония (70%) и Италия (62%).

По-малко от 8% от болниците в ЕС обменят по електронен път медицинска информация с доставчици на здравни услуги в други страни от ЕС.

Дистанционни здравни услуги

Само 9% от болниците предоставят възможност на пациентите тяхното здравословно състояние да бъде наблюдавано от разстояние. С подобно наблюдение се намалява необходимостта от престой в болница и се увеличава безопасността на хората, които живеят самостоятелно. По-малко от 10% от общопрактикуващите лекари извършват онлайн консултации на пациенти, а по-малко от 16% се консултират с други медицински специалисти онлайн.

Полезни връзки

Сравнителен анализ на използването на услуги на електронното здравеопазване в болниците (2012 — 2013 г.)

Сравнителен анализ на използването на услуги на електронното здравеопазване от общопрактикуващите лекари (2013)

Електронното здравеопазване в Програмата в областта на цифровите технологии

Европейско партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве

Преобразяване на здравеопазването — публикация в блога на Нели Крус от януари 2014 г.

Електронното здравеопазване в Twitter

За контакти

Ел. адрес: comm-kroes@ec.europa.eu Тел.: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar