Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 24. märts 2014

Eurobaromeetri uuring näitab, et ELis tehakse vähe sporti

Sportimist ja kehalist aktiivsust käsitlevast viimasest Eurobaromeetri uuringust selgub, et Euroopa Liidu elanikest ei tee kunagi või teeb väga harva sporti 59%, samas kui 41% spordib vähemalt korra nädalas.

Põhja-Euroopas ollakse kehaliselt aktiivsemad kui Lõuna- ja Ida-Euroopas. Rootsis ütles 70% vastanutest, et spordib vähemalt korra nädalas; vaid natuke Rootsist tagapool on Taani (68%) ja Soome (66%), kellele järgnevad Madalmaad (58%) ja Luksemburg (54%). Skaala teises otsas on Bulgaaria, kus sporti ei tee üldse 78% elanikest, ning seejärel Malta (75%), Portugal (64%), Rumeenia (60%) ja Itaalia (60%).

Spordi eest vastutav Euroopa Komisjoni volinik Androulla Vassiliou ütles uuringutulemusi kommenteerides: „Eurobaromeetri uuringu tulemused kinnitavad, et tuleb leida vahendeid, millega innustada järjest enamaid inimesi muutma sporti ja kehalist tegevust osaks oma igapäevaelust. See on äärmiselt oluline, ning mitte ainult inimeste tervise, heaolu ja integratsiooni seisukohast, vaid ka suurte majanduslike kulude tõttu, mida vähene kehaline aktiivsus põhjustab. Euroopa Komisjon on võtnud kohustuse toetada liikmesriikide jõupingutusi, et julgustada Euroopa elanikke olema kehaliselt aktiivsemad. Kavatseme rakendada nõukogu hiljuti vastuvõetud soovitust tervist parandava kehalise aktiivsuse kohta ja jätkata Euroopa iga-aastase spordinädala kavandamisega. Ka uus programm Erasmus+ pakub esmakordselt rahastust riikidevahelistele algatustele, mille eesmärk on edendada sporti ja kehalist tegevust.”

Uuring näitab, et eelkõige kohalikud omavalitsused võiksid inimeste kehalise aktiivsuse suurendamiseks rohkem ära teha. Kui 74% vastanutest leiab, et kohalikud spordiklubid ja muud teenuseosutajad pakuvad piisavalt sportimisvõimalusi, siis 39% arvab, et kohaliku omavalitsuse tegevus ei ole piisav.

Taust

Kõnealuse Eurobaromeetri uuringu tegi ajavahemikul 23. novembrist kuni 2. detsembrini 2013 TNS Opinion & Social network Euroopa Komisjoni tellimusel 28 liikmesriigis. Küsitluses osales ligikaudu 28 000 eri sotsiaalsetesse ja elanikkonnarühmadesse kuuluvat inimest. Uuring on järjeks samalaadsetele uuringutele, mis tehti 2002. ja 2009. aastal, ning selle andmeid kasutatakse sporti ja kehalist tegevust edendava poliitika väljatöötamisel.

Uuringu peamised tulemused:

1. Kui sageli teete sporti?

2. Kui sageli olete seotud muu kehalise tegevusega?

Lisateave

MEMO/14/207

Sporti ja kehalist aktiivsust käsitlev Eurobaromeetri uuring

Euroopa Liidu roll spordis

Haridus ja koolitus

Androulla Vassiliou veebisait

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar