Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 26 mars 2014

Kinesiska exportrestriktioner för sällsynta jordartsmetaller och andra råvaror – WTO dömer på nytt till EU:s fördel

Världshandelsorganisationen (WTO) meddelade i dag ett avgörande om Kinas exportrestriktioner för sällsynta jordartsmetaller samt för volfram och molybden, vilka är väsentliga komponenter för en lång rad industrier i EU. I linje med tidigare avgöranden i fråga om andra råvaror fann WTO att Kinas exporttullar och exportkvoter strider mot landets WTO-åtaganden och att de inte är motiverade av miljöhänsyn eller för att bevara resurser.

WTO-panelens avgörande i dag stöder dock de krav som EU och övriga parter i klagomålet (USA och Japan) framfört. Avgörandet är entydigt: exportrestriktioner får inte införas för att bevara uttömliga naturtillgångar om inte den inhemska användningen av råvaran samtidigt begränsas.

Varken parterna i klagomålet eller panelen bestrider Kinas rätt att införa bestämmelser för att skydda miljö och naturresurser. Som WTO-panelen entydigt bekräftat ger ett lands suveräna rätt att handha sina egna naturtillgångar dock inte rätten att kontrollera de internationella marknaderna eller den globala råvarufördelningen. En WTO-medlem får besluta i vilken utsträckning och i vilken takt den vill använda sina resurser, men när råvarorna väl har utvunnits omfattas de av WTO:s handelsregler. Det land som utvunnit en råvara får inte begränsa försäljningen av den till inhemska företag och på så sätt ge dem konkurrensfördelar i förhållande till utländska företag.

Dagens avgörande säkerställer en icke-diskriminerande tillgång till råvaror. EU menar att detta ligger i alla WTO-medlemmars intresse, eftersom alla länder – oavsett om det rör sig om industriländer eller utvecklingsländer – är beroende av varandra för råvaror och globala produktionskedjor.

Bakgrund

De råvaror som berörs av detta ärende är flera sällsynta jordartsmetaller samt volfram och molybden. De används på många sätt i avancerade och miljövänliga varor, fordon och maskiner samt inom den kemiska industrin, stålindustrin och icke-järnmetallindustrin.

De kinesiska exportrestriktionerna har främst bestått av exporttullar och exportkvoter, men även ytterligare krav och förfaranden för exportörer har förekommit. Åtgärderna missgynnar utländska industrier allvarligt genom att de på ett konstgjort sätt ökar Kinas exportpriser och driver upp priserna på världsmarknaden. Restriktionerna sänker också Kinas inhemska priser på råvaror på konstgjord väg eftersom de ökar den inhemska tillgången. Detta ger kinesiska industrier konkurrensfördelar och sätter press på utländska producenter att flytta sin verksamhet till Kina.

EU inledde tillsammans med USA och Japan ett tvistlösningsförfarande i WTO i mars 2012. De inledande samråden med Kina ledde inte till någon uppgörelse i godo. WTO tillsatte därför en panel i juni 2012. Alla parter har nu 60 dagar på sig att överklaga panelens rapport.

Läs mer:

Memo/14/236

WTO-panelens rapport

Pressmeddelande: EU requests WTO panel against China's export restrictions on rare earths, 27 juni 2012

Kontaktpersoner:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar