Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 26. marca 2014

Čínske obmedzenia prístupu k vzácnym zeminám a iným surovinám – WTO opäť rozhodlo v prospech EÚ

Svetová obchodná organizácia (WTO) dnes vydala rozhodnutie panelu o obmedzení čínskeho vývozu vzácnych zemín, ako aj volfrámu a molybdénu, ktoré sa používajú ako hlavné komponenty pre širokú škálu európskych výrobných odvetví. V súlade s predchádzajúcim rozhodnutím o iných surovinách WTO zistilo, že čínske vývozné clá a kvóty boli v rozpore s čínskymi záväzkami v rámci WTO a neboli opodstatnené z dôvodov ochrany životného prostredia alebo politikou zachovania zdrojov.

Rozhodnutie panelu WTO však dnes podporilo tvrdenia EÚ a jej spolunavrhovateľov – USA a Japonska. Verdikt je jasný: vývozné obmedzenia sa nemôžu ukladať s cieľom údajného zachovania neobnoviteľných prírodných zdrojov, ak nie je na rovnaký účel obmedzené domáce použitie tých istých surovín.

Navrhovatelia ani panel nespochybňujú právo Číny na zavedenie politík na ochranu životného prostredia a zachovanie zdrojov. Ako však jednoznačne potvrdil panel WTO, zvrchované právo krajiny na svoje prírodné zdroje neumožňuje kontrolu medzinárodných trhov alebo celosvetovú distribúciu surovín. Člen WTO môže rozhodnúť o úrovni alebo tempe, akým využíva svoje zdroje, ale po vyťažení surovín tieto podliehajú obchodným pravidlám WTO. Krajina, ktorá surovinu ťaží, nemôže obmedziť predaj suroviny len na svoj domáci priemysel, čím mu dáva konkurenčnú výhodu voči zahraničným podnikom.

Toto rozhodnutie zabezpečuje nediskriminačný prístup k surovinám. EÚ verí, že je toto rozhodnutie v záujme všetkých členov WTO, keďže sa všetky krajiny – či už rozvinuté alebo rozvojové – na seba navzájom spoliehajú pri získavaní surovín a v rámci globálneho výrobného reťazca.

Súvislosti

Suroviny v rámci tohto prípadu predstavujú niekoľko vzácnych zemín, ako aj volfrám a molybdén. Majú široké využitie v špičkových a ekologických tovaroch, pri výrobe automobilov a strojov, chemikálií, ocele a v rámci priemyslu neželezných kovov.

Čínske vývozné obmedzenia predstavovali najmä vývozné clá alebo vývozné kvóty, ako aj dodatočné požiadavky a postupy pre vývozcov. Vytvárajú vážne nevýhody pre zahraničné priemyselné odvetvia prostredníctvom umelého zvýšenia čínskej vývoznej ceny a zvýšenia svetových cien. Takéto obmedzenia takisto umelo znižujú čínske domáce ceny surovín. Zvyšujú takisto domáce dodávky. To poskytuje čínskemu miestnemu priemyslu konkurenčnú výhodu a vyvoláva to tlak na zahraničných výrobcov, aby presunuli svoju činnosť a technológie do Číny.

EÚ spoločne s USA a Japonskom začali konanie o urovnaní sporu v rámci WTO v marci 2012. Počiatočné konzultácie s Čínou nepriniesli priateľské riešenie. V dôsledku toho sa v júni 2012 zriadil panel WTO. Všetky zmluvné strany teraz majú 60 dní na to, aby sa proti správe panelu odvolali.

Ďalšie informácie:

Memo/14/236

Správa panelu WTO

Press Release: EU requests WTO panel against China's export restrictions on rare earths, 27 June 2012

Kontaktné osoby:

John Clancy (+32 2 295 3773)

Helene Banner (+32 2 295 2407)


Side Bar