Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 26 март 2014 г.

Китай налага ограничения на достъпа до редкоземни елементи и други суровини; поредно решение на СТО в полза на ЕС

Световната търговска организация (СТО) днес публикува решение на специализирана група срещу ограниченията, наложени от Китай върху износа на редкоземни елементи, както и на волфрам и молибден, които се използват като основни компоненти от предприятия от широк кръг отрасли на европейската промишленост. В съответствие с предходното си решение относно други суровини, СТО установи, че експортните мита и квоти на Китай са в нарушение на ангажиментите на държавата в рамките на СТО и не са обосновани от съображения за опазване на околната среда и природните ресурси.

Китай положи усилия да представи наложените от него ограничения по отношение на износа на редкоземни елементи като част от политиката си за опазване на околната среда и природните ресурси. Но днес с решението си специализираната група на СТО подкрепи исканията на ЕС и на държавите, подали жалбата съвместно с него - САЩ и Япония. Изводът е очевиден: не е допустимо налагането на ограничения върху износа с твърдението, че това се прави от съображения за опазване на невъзобновяеми природни ресурси, при условие че посочените съображения не се прилагат за ограничаване на употребата на същите суровини вътре в държавата.

Нито жалбоподателите, нито специализираната група оспорват правото на Китай да въвежда политики за опазване на околната среда и природните ресурси. Както обаче бе недвусмислено потвърдено от специализираната група на СТО, суверенното право на дадена страна върху нейните природни ресурси не ѝ дава право да контролира международните пазари, нито глобалното разпределение на суровини. Членовете на СТО имат свобода на избор по отношение на степента и темпа, с които да използват своите ресурси, но след като суровините бъдат извлечени, те са предмет на правилата на СТО в областта на търговията. Страната, която извлича суровините, не може да ограничи продажбите на своите суровини до националната си промишленост, като по този начин придаде на последната конкурентно предимство спрямо чуждестранните предприятия.

Това решение осигурява недискриминационен достъп до суровини. ЕС счита, че то е в интерес на всички членове на СТО, тъй като всички държави, независимо дали са развити или развиващи се, зависят една от друга по отношение на своите доставки на суровини и глобалната верига на производството.

Контекст

Засегнатите от случая суровини са няколко вида редкоземни елементи, волфрам и молибден. Те се отличават с широк спектър на приложения в областта на високотехнологичните и екологичните стоки, в автомобилостроенето и производството на машини, химикали, стомана, както и в цветната металургия.

Наложените от Китай експортни ограничения са главно под формата на износни мита или квоти за износ, както и на допълнителни изисквания и процедури за износителите. Те създават сериозни неблагоприятни последици за чуждестранните предприятия, като причиняват изкуствено завишаване на цените на китайския износ и покачване на цените в световен мащаб. Такива ограничения също изкуствено понижават цените на вътрешния пазар на Китай за суровини, тъй като те увеличават обема на националните доставки. Това дава на местната промишленост на Китай конкурентно предимство и оказва натиск върху чуждестранните производители да преместят дейностите си и технологичната си база в Китай.

През март 2012 г. ЕС, заедно със САЩ и Япония, инициира процедура за уреждане на спор в рамките на СТО. Първоначално проведените консултации с Китай не доведоха до решение по взаимно съгласие. В резултат на това през юни 2012 г. СТО сформира специализирана група. Сега всички страни разполагат с 60 дни, в рамките на които могат да обжалват доклада на специализираната група.

За повече информация:

Memo/14/236

Доклад на специализираната група на СТО

Съобщение за медиите: специализирана група на СТО сформирана по искане на ЕС във връзка с ограниченията, наложени от Китай по отношение на износа на редкоземни елементи, 27 юни 2012 г.

За контакти:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar