Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 21. märts 2014

Euroopa Komisjon muudab selgemaks avalikku reisijate-raudteevedu ja reisijate-maanteevedu käsitlevad ELi eeskirjad

Euroopa Komisjon avaldas täna juhised avalikke reisijate-raudteeveo- ja reisijate-maanteeveo teenuseid käsitlevate ELi eeskirjade kohta. Eeskirjades määratakse kindlaks, kuidas Euroopa riigiasutused saavad sõlmida lepinguid avalike reisijateveoteenuste osutamiseks raudteel ning metroo, trammi või bussiga, kuidas korraldada sellekohast riigihanget ja kuidas hüvitada avaliku teenindamise kohustuste täitmist. Eeskirjade põhisätete kohta juhiste andmisega suurendab komisjon õiguskindlust kõikide ühistranspordisektori osaliste jaoks.

Liikuvuse- ja transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas märkis seoses sellega järgmist: „Ühistranspordisektor vajab selgeid eeskirju, et tagada oma konkurentsivõime ja pakkuda elanikele kaasaegseid transpordilahendusi. Oleme olukorda väga hoolikalt jälginud, et selgitada välja täpsustamist vajavad aspektid. Tänu uutele juhistele muutub olukord kõikide ELi ühistranspordisektoris osalejate jaoks selgemaks ja õiguskindlamaks.”

Need eeskirjad (määrus (EÜ) nr 1370/2007) on kogu ELi ühistranspordisektori tegevuse korraldamise ja rahastamise seisukohast äärmiselt olulised. Siseturu eduka toimimise tagamiseks on esmatähtis eeskirju järjekindlalt ja nõuetekohaselt kohaldada. Tänu sellele vähenevad kulud ja paraneb ühistransporditeenuste kvaliteet. Kui ühistranspordisektor toimib hästi, vähenevad ka liiklusummikud ja transpordisektori keskkonnamõju. Tõhusatel ühistransporditeenustel on ka positiivne mõju majandusele, sest ühistranspordi osakaal ELis on 1% nii SKPst kui ka tööhõivest.

Kõnealuse määruse tõlgendamise eri võimalused takistavad ühistranspordi siseturu loomist ja tekitavad soovimatuid turumoonutusi. Määruse rakendamise välishindamise kohaselt soovitatakse komisjonil anda välja juhised selle kohta, kuidas tõlgendada määruse teatavaid sätteid. Euroopa transpordiühenduste ja liikmesriikide esindajad kinnitasid vajadust selle keeruka õigusakti tõlgendamise juhiste järele.

Euroopa Komisjoni antavatest juhistest saavad kasu ühistranspordi korraldamise eest vastutavad asutused ja veoettevõtjad. Pädevatele asutustele tagatakse suurem õiguskindlus riigihankelepingute sõlmimist ja avaliku teenindamise kohustuste täitmise hüvitamist käsitlevate ELi eeskirjade kohaldamisel. Ühistranspordiettevõtjatele on kasulik ka õigusakti selgus, sest nii on neil lihtsam korraldada oma äritegevust Euroopas tervikuna.

Tõlgendamisjuhiste ettevalmistamisse olid kaasatud liikmesriigid ja Euroopa transpordiühendused.

Täna vastu võetud juhistega muudetakse muu hulgas selgemaks järgmised aspektid:

avaliku teenindamise kohustuse määratlus,

avaliku teenindamise lepingute kestus,

töötajate sotsiaalkaitse,

avaliku teenindamise otselepingute konkursi tingimused,

avaliku teenindamise kohustuste täitmise hüvitamise eeskirjad,

läbipaistvuseeskirjad ja

üleminekukord.

Juhistega ei kaasne sidusrühmadele mingeid kulusid, kuna nende juhistega ei kehtestata ega isegi ole võimalik kehtestada uusi kohustusi. Nendega ei muudeta kehtivaid eeskirju, kuid püütakse hõlbustada määruse (EÜ) nr 1370/2007 rakendamist.

Lisateave

Vt ka küsimusi ja vastuseid sisaldav märgukiri: Memo/14/204

Tõlgendamisjuhised

Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas Twitteris

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Kodanikule: Europe Direct, tel 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-post


Side Bar