Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 17 januari 2014

Jämställdhet: EU-regler mot diskriminering gäller nu i alla EU-länder

EU-regler mot diskriminering på grundval av ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning har nu införts i alla EU-ländernas nationella lagstiftning. Nu krävs ytterligare insatser för att tillämpa reglerna i praktiken. Detta är de viktigaste slutsatserna i en ny rapport som Europeiska kommissionen lade fram i dag. Direktivet om likabehandling i arbetslivet och direktivet om likabehandling oavsett ras, som båda antogs under 2000, var avsedda att bekämpa diskriminering. Det är en god nyhet att båda direktiven nu ingår i den nationella lagstiftningen i alla de 28 EU-länderna. Men dagens rapport visar också att de nationella myndigheterna fortfarande måste se till att de kan ge tillräckligt skydd för dem som blir offer för diskriminering i praktiken. Viktiga problem i detta sammanhang är bristande medvetenhet hos allmänheten om de enskildas rättigheter, och bristande rapportering av diskrimineringsfall. För att främja utvecklingen i denna riktning tillhandahåller kommissionen ekonomiskt stöd för medvetenhetshöjande åtgärder och för fortbildning för rättstillämpare av jämställdhetslagstiftning. Dessutom har kommissionen i dag offentliggjort en vägledning för dem som fallit offer för diskriminering (bilaga I till rapporten).

- Principen om icke-diskriminering är en av vår unions grundpelare. Alla är lika inför rätten och alla har rätt att leva sitt liv utan att diskrimineras, sade vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionär med ansvar för rättsliga frågor. Det är tack vare EU:s regler mot diskriminering och kommissionens insatser för att se till att de efterlevs som befolkningen kan förlita sig på dessa rättigheter i alla de 28 medlemsländerna. Utmaningen är att se till att de som drabbas av diskriminering kan få rätt i praktiken: att de vet vart de ska vända sig för att få hjälp och få möjlighet till rättslig prövning.

I dagens rapport undersöks situationen 13 år efter det att EU:s vägberedande anti-diskrimineringsdirektiv antogs år 2000. Bestämmelserna förbjuder diskriminering på ett antal viktiga områden, på grundval av ras eller etniskt ursprung, och på arbetsplatsen på grundval av ålder, religion eller övertygelse, funktionshinder eller sexuell läggning. Båda direktiven har införlivats med nationell lagstiftning i alla de 28 EU-länderna, efter kommissionens insatser (se bakgrundsinformationen).

Rapporten visar emellertid också att det fortfarande finns problem med den praktiska tillämpningen av bestämmelserna. Folk är inte alltid medvetna om sina rättigheter, t.ex. att EU-bestämmelserna skyddar dem mot diskriminering när de söker jobb lika väl som på arbetsplatsen. Samtidigt innebär bristen på uppgifter om jämställdhetsfrågor (som medlemsländerna är skyldiga att samla in) att det är svårt att kvantifiera och övervaka diskrimineringsfall. Sannolikt rapporteras endast en bråkdel av diskrimineringsfallen, främst på grund av bristande medvetenhet.

För att garantera att EU-rättigheterna avseende lika behandling tillämpas i praktiken rekommenderar kommissionen att medlemsländerna gör följande:

  • Fortsätter att öka medvetenheten och kunskapen om rättigheter för att skydda sig mot diskriminering, och främst inrikta insatserna på de mest utsatta grupperna, i samverkan med arbetsgivare och fackföreningar. Kommissionen ger ekonomiskt stöd till sådana insatser och har gett ut en praktisk vägledning för dem som blivit offer för diskriminering (se bilaga 1 till dagens rapport).

  • Underlätta anmälan av diskriminering för dem som utsätts för sådant, genom bättre tillgång till klagomålsförfaranden. De nationella jämställdhetsorganen har en avgörande roll i detta, och kommissionen kommer att fortsätta att stödja deras sammanslutning i nätverk och se till att de i praktiken kan utföra sina uppgifter så som krävs i EU-lagstiftningen.

  • Garantera rätten till rättslig prövning för personer som drabbas av diskriminnering. Kommissionens vägledning för dem som blivit offer för diskriminering omfattar specifika råd om hur man lägger fram och följer upp ett diskrimineringsärende. För rättstillämpare och icke-statliga organisationer som företräder offer för diskriminering finansierar kommissionen också fortbildning om hur EU:s jämställdhetslagstiftning ska tillämpas.

  • Åtgärda den särskilda diskriminering som romer utsätts för, som del av de nationella strategierna för integrering av romer. Bland annat handlar det om att genomföra kommissionens vägledning som ingår i den rekommendation från rådet som nyligen antogs om integrering av romer (IP/13/1226).

I dagens rapport ingår också en detaljerad redogörelse för rättspraxis sedan direktiven antogs (bilaga 2 till rapporten). Rapporten behandlar dessutom särskilt åldersdiskriminering , en fråga som lett till ett stort antal banbrytande domstolsbeslut (bilaga 3 till rapporten).

Bakgrund

Genom Amsterdamfördraget 1999 fick EU nya befogenheter för att bekämpa diskriminering på grundval av ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning (f.d. artikel 13 i EG-fördraget, nu artikel 1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Detta ledde till att medlemsländerna enhälligt antog direktiv 2000/43/EG (om likabehandling oavsett ras) och direktiv 2000/78/EG (om likabehandling i arbetslivet).

Genom EU:s diskrimineringsbekämpande lagstiftning införs en samstämmig uppsättning rättigheter och skyldigheter i alla EU-länder, med bland annat förfaranden för att hjälpa dem som utsätts för diskriminering. Alla EU-medborgare har rätt till rättsligt skydd mot direkt och indirekt diskriminering, samt till lika behandling på arbetsplatsen, till att få hjälp från nationella jämställdhetsorgan och till att kunna lämna in klagomål genom ett rättsligt eller administrativt förfarande.

Mellan 2005 och 2007 inledde kommissionen överträdelseförfaranden mot 25 medlemsländer (inget förfarande inleddes mot Luxemburg, och den bulgariska och kroatiska lagstiftningen håller fortfarande på att granskas). Nästan alla dessa förfaranden har avslutats. I ett fall (mot Italien) ledde överträdelseförfarandet till ett beslut i Europeiska unionens domstol (mål C-312/11, dom av den 4 juli 2013).

Läs mer

Presspaket: Rapport om tillämpningen av direktiven och bilagorna

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/news/140117_en.htm

Europeiska kommissionen – Motverka diskriminering:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_en.htm

Vice ordförande Viviane Redings webbsida (EU:s kommissionär för rättsliga frågor):

http://ec.europa.eu/reding

Följ Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Följ EU Justice på Twitter: @EU_Justice

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva +32 2 2991382

Natasha Bertaud +32 2 2967456

För allmänheten: Europe Direct, tfn 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e-post


Side Bar