Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 17. januarja 2014

Enakost: pravila EU za boj proti diskriminaciji zdaj veljajo v vseh 28 državah članicah EU

Pravila Evropske unije za odpravljanje diskriminacije zaradi rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti so zdaj v nacionalno zakonodajo prenesle vse države članice. Potrebna pa bodo nadaljnja prizadevanja za njihovo izvajanje v praksi. To sta glavni ugotovitvi novega poročila, ki ga je danes objavila Evropska komisija. Direktiva o enakosti pri zaposlovanju in direktiva o rasni enakosti, ki sta bili sprejeti leta 2000, sta bili namenjeni preprečevanju diskriminacije. Dobra novica je, da sta navedeni direktivi EU zdaj preneseni v nacionalno zakonodajo vseh 28 držav članic EU. Vendar pa današnje poročilo poudarja, da morajo nacionalni organi žrtvam diskriminacije še vedno zagotavljati učinkovito zaščito v praksi. Med ključne izzive sodita povečanje ozaveščenosti javnosti o pravicah in povečanje poročanja o primerih diskriminacije. Da bi podprla ta proces, bo Komisija zagotovila financiranje kampanj za ozaveščanje in usposabljanja pravnih strokovnjakov na področju zakonodaje o enakosti. Poleg tega je Evropska komisija danes objavila smernice za žrtve diskriminacije (Priloga I poročila).

„Načelo nediskriminacije je eno od temeljnih načel Evropske unije. Pred zakonom smo vsi enaki in vsakdo ima pravico do življenja brez diskriminacije,“ je dejala podpredsednica Viviane Reding, evropska komisarka za pravosodje. „Zahvaljujoč pravilom EU o nediskriminaciji in izvršilnim ukrepom Komisije, lahko državljani uveljavljajo te pravice v vseh 28 državah članicah. Izziv je zagotoviti, da lahko žrtve diskriminacije svoje pravice uveljavljajo v praksi – da vedo, kje poiskati pomoč in imajo dostop do sodnega varstva.“

Današnje poročilo proučuje stanje 13 let po sprejetju prelomnih protidiskriminacijskih direktiv EU leta 2000. Pravila prepovedujejo diskriminacijo na številnih ključnih področjih zaradi rase ali narodnosti in na delovnem mestu zaradi starosti, vere ali prepričanja, invalidnosti ali spolne usmerjenosti. Obe direktivi sta bili preneseni v nacionalno zakonodajo v vseh 28 državah EU po posredovanju Komisije (glej ozadje).

Kljub temu poročilo ugotavlja, da v praksi še vedno obstajajo težave pri ustreznem izvajanju pravil. Ljudje se pogosto ne zavedajo svojih pravic, na primer, da jih pravila EU ščitijo pred diskriminacijo, ko se prijavijo za zaposlitev ter na delovnem mestu samem. Prav tako je zaradi pomanjkanja podatkov o enakosti – za njihovo zbiranje so pristojne države članice – težko oceniti število in spremljati primere diskriminacije. Verjetno se dejansko poroča samo o majhnem deležu primerov diskriminacije, in sicer predvsem zaradi premajhne ozaveščenosti.

Za zagotovitev ustrezne uporabe pravic EU do enakega obravnavanja v praksi Komisija priporoča, da si države članice prizadevajo:

še naprej povečevati ozaveščenost javnosti o protidiskriminacijskih pravicah in prizadevanja osredotočijo na tiste, ki so najbolj ogroženi, ter v ta prizadevanja vključijo delodajalce in sindikate. Komisija zagotavlja finančna sredstva za izvajanje takšnih dejavnosti in je objavila praktični priročnik za žrtve diskriminacije (glej Prilogo 1 danes objavljenega poročila);

olajšati poročanje o diskriminaciji za žrtve z izboljšanjem dostopa do mehanizmov za pritožbe. Nacionalni organi za spodbujanje enakosti imajo pri tem ključno vlogo, Komisija pa bo še naprej podpirala mreženje organov za spodbujanje enakosti in zagotovila, da lahko učinkovito izvajajo svoje naloge v skladu z zahtevami zakonodaje EU;

zagotoviti dostop do sodnega varstva za žrtve diskriminacije. Priročnik Komisije za žrtve vključuje posebne smernice o tem, kako vložiti in nadaljevati pritožbo zaradi diskriminacije, poleg tega pa Komisija financira usposabljanje za pravnike in nevladne organizacije, ki zastopajo žrtve diskriminacije, glede načina uporabe zakonodaje EU o enakosti;

obravnavati posebno diskriminacijo, s katero se soočajo Romi, kot del svojih nacionalnih strategij za vključevanje Romov, vključno z izvajanjem smernic Komisije iz nedavno sprejetega priporočila Sveta o vključevanju Romov (IP/13/1226).

Današnje poročilo prav tako nudi podroben pregled sodne prakse od sprejetja direktiv (Priloga 2 poročila) in omogoča vpogled zlasti na področju starostne diskriminacije, posledica katere so bile številne prelomne razsodbe (Priloga 3 poročila).

Ozadje

Po začetku veljavnosti Amsterdamske pogodbe leta 1999 je EU dobila nove pristojnosti za boj proti diskriminaciji zaradi rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti (prejšnji člen 13 PES, zdaj člen 19 Pogodbe o delovanju Evropske unije). Na podlagi tega so države članice soglasno sprejele Direktivo 2000/43/ES (direktiva o rasni enakosti) in Direktivo 2000/78/ES (direktiva o enakosti pri zaposlovanju).

Protidiskriminacijska zakonodaja EU določa usklajen niz pravic in obveznosti v vseh državah EU, vključno s postopki za pomoč žrtvam diskriminacije. Vsi državljani EU imajo pravico do pravnega varstva proti neposredni in posredni diskriminaciji, enake obravnave pri zaposlovanju, pomoči nacionalnih organov za spodbujanje enakosti in vložitve pritožbe v okviru sodnega ali upravnega postopka.

Med letoma 2005 in 2007 je Komisija začela postopek za ugotavljanje kršitev zoper 25 držav članic (proti Luksemburgu ni bilo postopka, pregled bolgarske in hrvaške nacionalne zakonodaje pa še poteka). Skoraj vsi ti postopki so že zaključeni. V enem primeru (proti Italiji) je postopek za ugotavljanje kršitev privedel do odločitve Sodišča Evropske unije (zadeva C-312/11, sodba z dne 4. julija 2013).

Več informacij

Gradivo za novinarje: poročilo o uporabi direktiv in priloge:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/news/140117_en.htm.

Evropska komisija – boj proti diskriminaciji:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_sl.htm.

Spletišče podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding.

Podpredsednica Viviane Reding na Twitterju: @VivianeRedingEU.

Spremljajte GD za pravosodje na Twitterju: @EU_Justice.

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Za javnost: Europe Direct na tel. 00 800 67891011 ali prek e­pošte .


Side Bar