Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 17. januára 2014

Rovnosť: Pravidlá EÚ na riešenie diskriminácie sa teraz používajú vo všetkých 28 členských štátoch EÚ

Pravidlá Európskej únie na riešenie diskriminácie na základe rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo viery, postihnutia, veku a sexuálnej orientácie už prebrali do svojho vnútroštátneho práva všetky členské štáty. Teraz je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie, aby sa používali v praxi. To sú hlavné zistenia novej správy, ktorú dnes zverejnila Európska komisia. Smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní a smernica o rasovej rovnosti, ktoré boli prijaté v roku 2000, pomáhajú v boji proti diskriminácii. Dobrou správou je, že tieto smernice EÚ sú teraz súčasťou vnútroštátneho práva vo všetkých 28 krajinách EÚ. Dnešná správa však zdôrazňuje, že vnútroštátne orgány musia ešte zabezpečiť účinnú ochranu obetí diskriminácie v praxi. Medzi hlavné problémy patrí nedostatočná informovanosť verejnosti o právach a nedostatočné nahlasovanie prípadov diskriminácie. S cieľom podporiť tento proces poskytuje Komisia finančné prostriedky na zvyšovanie informovanosti a na odbornú prípravu právnikov v oblasti práva týkajúceho sa rovnosti. Okrem toho Európska komisia dnes uverejnila usmernenie pre obete diskriminácie (príloha 1 k správe).

„Zásada nediskriminácie je jednou zo základných zásad Európskej únie. Pred zákonom sú si všetci rovní a každý má právo na život bez diskriminácie,“ uviedla podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Vďaka antidiskriminačným pravidlám EÚ a opatreniam Komisie na presadzovanie predpisov sa môžu občania vo všetkých 28 členských štátoch na tieto práva spoľahnúť. Výzvou je zabezpečiť, aby diskriminované osoby mohli svoje práva uplatňovať v praxi, aby vedeli, na koho sa obrátiť, a mali prístup k spravodlivosti.“

V dnešnej správe sa hodnotí situácia 13 rokov po prijatí prelomových antidiskriminačných smerníc EÚ v roku 2000. Pravidlá zakazujú diskrimináciu v mnohých kľúčových oblastiach na základe rasy alebo etnického pôvodu a na pracovisku na základe veku, náboženského vyznania alebo viery, postihnutia alebo sexuálnej orientácie. Obe smernice boli po opatrení Komisie transponované do vnútroštátneho práva vo všetkých 28 krajinách EÚ (pozri súvislosti).

V správe sa napriek tomu konštatuje, že stále existujú problémy so správnym uplatňovaním pravidiel v praxi. Ľudia si nie sú vždy vedomí svojich práv, napríklad, že predpisy EÚ ich chránia pred diskrimináciou, keď sa uchádzajú o prácu, ako aj na pracovisku samotnom. Nedostatok údajov o dodržiavaní rovnosti – za ktorých zhromažďovanie zodpovedajú členské štáty – zas sťažuje kvantifikáciu a sledovanie prípadov diskriminácie. Je pravdepodobné, že len malá časť prípadov diskriminácie je skutočne oznámená, a to predovšetkým z dôvodu nedostatočnej informovanosti.

Na zabezpečenie riadneho uplatňovania práv EÚ na rovnaké zaobchádzanie v praxi odporúča Komisia členským štátom uskutočniť tieto kroky:

ďalej zvyšovať informovanosť verejnosti o antidiskriminačných právach a zamerať sa na tie najviac ohrozené skupiny, so zapojením zamestnávateľov a odborov. Komisia poskytuje na podporu týchto činností finančné prostriedky a vydala praktickú príručku pre obete diskriminácie (pozri prílohu 1 k dnešnej správe),

uľahčiť hlásenie prípadov diskriminácie obeťami zlepšením dostupnosti mechanizmov na podávanie sťažností. Dôležitú úlohu tu zohrávajú vnútroštátne orgány poverené otázkami rovnosti a Komisia bude aj naďalej podporovať vytváranie sietí medzi týmito subjektmi a zabezpečovať účinné vykonávanie ich úloh, ako to vyžaduje právo EÚ,

zabezpečiť prístup k spravodlivosti pre diskriminované osoby. Príručka Komisie pre obete obsahuje aj podrobný návod, ako podávať a uplatňovať sťažnosti v súvislosti s diskrimináciou. Komisia zároveň financuje odbornú prípravu pre právnikov a mimovládne organizácie zastupujúcich obete diskriminácie týkajúcu sa toho, ako uplatňovať právo EÚ v oblasti rovnosti,

riešiť špecifickú diskrimináciu, ktorej sú vystavení rómski občania, ako súčasť národných stratégií integrácie Rómov vrátane zavedenia usmernení Komisie podľa nedávno prijatého odporúčania Rady týkajúceho sa integrácie Rómov (IP/13/1226).

Dnešná správa obsahuje aj podrobný prehľad judikatúry od prijatia spomínaných smerníc (príloha 2 k správe) a osobitne sa zaoberá diskrimináciou na základe veku, ktorá viedla k značnému počtu prelomových rozhodnutí (príloha 3 k správe).

Súvislosti

Po prijatí Amsterdamskej zmluvy v roku 1999 získala EÚ nové právomoci, prostredníctvom ktorých môže bojovať proti diskriminácii na základe rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo viery, postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie (predtým článok 13 Zmluvy o ES, teraz článok 19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie). To viedlo k jednomyseľnému prijatiu smernice 2000/43/ES (smernica o rasovej rovnosti) a smernice 2000/78/ES (smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní) členskými štátmi.

Právom EÚ proti diskriminácii sa stanovuje ucelený súbor práv a povinností vo všetkých krajinách EÚ vrátane postupov pri poskytovaní pomoci obetiam diskriminácie. Všetci občania EÚ majú nárok na právnu ochranu proti priamej a nepriamej diskriminácii, rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní, pomoc zo strany vnútroštátnych orgánov poverených otázkami rovnosti a na podanie sťažnosti prostredníctvom správneho alebo súdneho konania.

V rokoch 2005 až 2007 začala Komisia konania o porušení povinnosti proti 25 členským štátom (žiadne konanie nebolo začaté proti Luxembursku; skúmanie bulharského a chorvátskeho vnútroštátneho práva stále prebieha). Takmer všetky konania boli ukončené. V jednom prípade (proti Taliansku) viedlo konanie o porušení povinnosti k rozhodnutiu Súdneho dvora Európskej únie (vec C-312/11, rozsudok zo 4. júla 2013).

Ďalšie informácie

Informácie pre tlač: Správa o uplatňovaní smerníc a jej prílohy

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/news/140117_en.htm

Európska komisia – Boj proti diskriminácii:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_sk.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Podpredsedníčka Komisie na Twitteri: @VivianeRedingEU

Sledujte tému spravodlivosť EÚ na Twitteri: @EU_Justice

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 1382)

Natasha Bertaud (+32 2 296 7456)

Pre verejnosť: Europe Direct na tel. čísle 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailom


Side Bar