Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 17. janvārī

Vienlīdzība: ES noteikumi cīņai ar diskrimināciju stājas spēkā visās 28 dalībvalstīs

Visu dalībvalstu tiesību aktos tagad ir ieviesti Eiropas Savienības noteikumi, lai risinātu problēmas saistībā ar diskrimināciju rases vai etniskās piederības, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ. Nākamais solis ir nodrošināt to praktisko piemērošanu. Šādi ir galvenie secinājumi jaunajā ziņojumā, ko šodien laidusi klajā Eiropas Komisija. Gan Direktīva par vienlīdzīgu attieksmi pret nodarbinātību, gan Rasu vienlīdzības direktīva, kuras tika pieņemtas 2000. gadā, tika izstrādātas ar mērķi apkarot diskrimināciju. Ir labi, ka tagad šīs ES direktīvas ir iestrādātas valsts tiesību aktos visās 28 dalībvalstīs. Tomēr šodienas ziņojumā norādīts, ka valsts iestādes diskriminācijas upuriem joprojām nenodrošina pienācīgu aizsardzību. Galvenās raizes sagādā nepietiekama sabiedrības izpratne par tiesībām un neziņošana par diskriminācijas gadījumiem. Lai mainītu šo situāciju, Komisija nodrošina finansējumu izpratnes vairošanai un juristu apmācīšanai, kuri darbojas vienlīdzības jomā. Turklāt Eiropas Komisija šodien ir publicējusi ieteikumus diskriminācijas upuriem (ziņojuma 1. pielikums).

“Diskriminācijas aizlieguma princips ir viens no Eiropas Savienības pamatprincipiem. Likuma priekšā visi ir vienlīdzīgi un ikvienam ir tiesības dzīvot bez diskriminācijas draudiem,” teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece, tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. “Pateicoties ES noteikumiem cīņai ar diskrimināciju un Komisijas veiktajiem pasākumiem nolūkā nodrošināt tiesību aktu ievērošanu, 28 dalībvalstu iedzīvotāji var paļauties uz šīm tiesībām. Ir svarīgi nodrošināt, ka cilvēki, kurus ir skārusi diskriminācija, var praksē izmantot savas tiesības, un ka viņi zina, kur vērsties pēc palīdzības, kā arī to, ka viņiem ir iespēja griezties tiesā.”

Šodienas ziņojumā ir sniegts pārskats par situāciju, kad pagājuši 13 gadi, kopš 2000. gadā ES pieņēma vēsturiskas nozīmes direktīvas cīņai pret diskrimināciju. Virknē svarīgu jomu direktīvu noteikumi aizliedz diskrimināciju rases vai etniskās piederības, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ. Pēc tam, kad Komisija veica attiecīgus pasākumus, abas direktīvas tika transponētas 28 dalībvalstu valstu tiesību aktos (skat. sadaļu "Vispārīga informācija").

Taču ziņojumā secināts, ka pienācīga noteikumu piemērošana praksē joprojām sagādā grūtības. Bieži vien cilvēkiem trūkst zināšanu par savām tiesībām. Piemēram, viņi nezina, ka ES noteikumos ir paredzēta aizsardzība no diskriminācijas, piesakoties darbam un strādājot darba vietā. Tāpat trūkst datu par vienlīdzību, kuri ir jāievāc dalībvalstīm, un šis trūkums sarežģī diskriminācijas gadījumu uzskaiti un uzraudzību. Iespējams, ka ziņots tiek tikai par nelielu daļu no visiem diskriminācijas gadījumiem, galvenokārt tādēļ, ka trūkst izpratnes.

Lai nodrošinātu ES tiesību uz vienlīdzīgu attieksmi piemērošanu praksē, Komisija iesaka dalībvalstīm veikt šādus pasākumus:

Arī turpmāk palielināt sabiedrības izpratni par tiesībām netikt diskriminētiem un, iesaistot darba devējus un arodbiedrības, pievērsties tiem, kas visvairāk pakļauti diskriminācijas riskam. Komisija nodrošina finansējumu šādu pasākumu atbalstam un ir publicējusi praktiskus ieteikumus diskriminācijas upuriem (skat. šodienas ziņojuma 1. pielikumu).

Sekmēt ziņošanu par diskriminācijas gadījumiem, uzlabojot upuriem piekļuvi sūdzību iesniegšanas mehānismiem. Nozīmīga loma valsts līmeņa vienlīdzības aizsardzības iestādēm. Komisija arī turpmāk atbalstīs vienlīdzības aizsardzības iestāžu sadarbību un nodrošinās, ka tās var efektīvi veikt savus uzdevumus, kā paredzēts ES tiesību aktos.

Nodrošināt diskriminācijas upuru tiesības vērsties tiesā. Komisijas ieteikumi cietušajiem ietver īpašus norādījumus par to, kā sagatavot un iesniegt prasību par diskrimināciju. Tāpat Komisija finansē mācības ES vienlīdzības tiesību jomā juristiem un NVO, kas pārstāv diskriminācijas upurus.

Valsts stratēģijas romu integrācijai ietvaros risināt romu diskriminācijas jautājumu, tostarp īstenojot Komisijas vadlīnijas, kas ietvertas nesen pieņemtajā Padomes ieteikumā par romu iekļaušanu (IP/13/1226).

Šodienas ziņojumā sniegts arī detalizēts pārskats par tiesu praksi kopš direktīvu pieņemšanas (ziņojuma 2. pielikums) un īpaša uzmanība veltīta diskriminācijai vecuma dēļ, kas ir bijusi par iemeslu ievērojamam skaitam vēsturiski nozīmīgu spriedumu (ziņojuma 3. pielikums).

Vispārīga informācija

Pēc tam, kad 1999. gadā tika parakstīts Amsterdamas Līgums, ES ieguva jaunas pilnvaras cīņai pret diskrimināciju rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ (bijušais EKL 13. pants, kas tagad ir Līguma par Eiropas Savienības darbību 19. pants). Tā rezultātā dalībvalstis vienprātīgi pieņēma Direktīvu 2000/43/EK (Rasu vienlīdzības direktīva) un Direktīvu 2000/78/EK (Direktīva par vienlīdzīgu attieksmi pret nodarbinātību).

ES tiesību akti diskriminācijas novēršanas jomā paredz konsekventu tiesību un pienākumu kopumu visās ES valstīs, tostarp procedūras, kas paredzētas, lai palīdzētu diskriminācijas upuriem. Visiem ES pilsoņiem ir tiesības uz tiesisku aizsardzību pret tiešu un netiešu diskrimināciju, uz vienlīdzīgu attieksmi nodarbinātības jomā, tiesības saņemt palīdzību no valsts līmenī strādājošām vienlīdzības aizsardzības iestādēm un iesniegt sūdzību, izmantojot tiesu vai administratīvo procedūru.

Laikposmā no 2005. gada līdz 2007. gadam Komisija uzsāka pārkāpumu procedūru pret 25 dalībvalstīm (šī procedūra netika uzsākta pret Luksemburgu; Bulgārijas un Horvātijas valstu tiesību aktu pārbaude joprojām turpinās). Gandrīz visas procedūras ir pabeigtas. Vienā lietā (pret Itāliju) pārkāpumu procedūras rezultātā tika pieņemts Eiropas Savienības Tiesas nolēmums (2013. gada 4. jūlija spriedums Lietā C-312/11).

Papildu informācija

Informācija presei: Ziņojums par direktīvu un pielikumu piemērošanu

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/news/140117_en.htm

Eiropas Komisija – diskriminācijas problēmu risināšana.

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_lv.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Twitter konts: @VivianeRedingEU

Tieslietu ģenerāldirektorāta Twitter konts: @EU_Justice

Kontaktinformācija:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Kontaktinforācija sabiedrībai: Europe Direct tālrunis 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e-pasts


Side Bar