Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. sausio 17 d.

Lygybę užtikrinančios ES kovos su diskriminacija taisyklės jau perkeltos į visų 28 ES valstybių narių nacionalinės teisės aktus

Visos valstybės narės į nacionalinę teisę perkėlė Europos Sąjungos taisykles, kuriomis kovojama su diskriminacija dėl rasinės ar etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ir seksualinės orientacijos. Tolesnis žingsnis – užtikrinti jų praktinį taikymą. Prie tokių išvadų prieita šiandien Europos Komisijos paskelbtoje ataskaitoje. 2000 m. priimtomis Vienodo požiūrio užimtumo srityje direktyva ir Rasių lygybės direktyva siekiama kovoti su diskriminacija. Pagaliau šios ES direktyvos perkeltos į visų 28 ES valstybių narių nacionalinę teisę. Tačiau šiandien paskelbtoje ataskaitoje nurodyta, kad nacionalinės valdžios institucijos turi imtis veiksmų, kad būtų užtikrinta veiksminga nuo diskriminacijos nukentėjusių asmenų apsauga. Daugiausia problemų kelia tai, kad piliečiams trūksta žinių apie teises, ir kad ne visi diskriminacijos atvejai užregistruojami. Siekdama spręsti šiuos uždavinius, Komisija skiria lėšų informuotumo didinimui ir praktikuojančių teisininkų, kurių specializacija – lygybės teisė, mokymui. Be to, Europos Komisija šiandien paskelbė nuo diskriminacijos nukentėjusiems asmenims skirtas gaires (ataskaitos I priedas).

„Nediskriminavimo principas yra vienas svarbiausių Europos Sąjungos principų. Visi piliečiai lygūs prieš įstatymą ir visi turi teisę gyventi nepatirdami diskriminacijos, – sakė už teisingumą atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – ES kovos su diskriminacija taisyklėmis ir Komisijos vykdymo užtikrinimo veiksmais garantuojama, kad visi piliečiai galėtų naudotis tokiomis teisėmis visose 28 valstybėse narėse. Svarbiausias uždavinys, kurį dabar turime išspręsti, – užtikrinti, kad nuo diskriminacijos nukentėję piliečiai galėtų praktiškai naudotis savo teisėmis, t. y. kad jie žinotų, kur kreiptis pagalbos ir kaip pasinaudoti teise kreiptis į teismą.“

Šiandien paskelbtoje ataskaitoje apžvelgiama padėtis praėjus 13 metų nuo 2000 m. ES priimtų labai svarbių kovos su diskriminacija direktyvų. Direktyvose nustatytomis taisyklėmis įvairiose srityse draudžiama diskriminacija dėl rasinės ar etninės kilmės, o darbo vietoje – diskriminacija dėl amžiaus, religijos ar įsitikinimų, negalios ar seksualinės orientacijos. Po to, kai Komisija ėmėsi veiksmų (žr. skiltį „Pagrindiniai faktai“), abiejų direktyvų nuostatos perkeltos į visų 28 valstybių narių nacionalinės teisės sistemas.

Tačiau ataskaitoje daroma išvada, kad iki šiol kyla su praktiniu taisyklių taikymu susijusių problemų. Dažnai piliečiams trūksta žinių apie jų teises: pvz., jie nežino, kad ES taisyklėmis jie saugomi nuo diskriminacijos kreipimosi dėl darbo etapu ir darbo vietoje. Kadangi trūksta su lygybe susijusių duomenų, už kurių rinkimą atsakingos valstybės narės, sudėtinga apskaičiuoti diskriminacijos atvejus ir stebėti su diskriminacija susijusią padėtį. Tikėtina, kad faktiškai pranešama tik apie nedidelę dalį diskriminacijos atvejų. Tai visų pirma lemia žinių trūkumas.

Siekdama užtikrinti, kad ES lygybės taisyklės būtų tinkamai taikomos praktikoje, Komisija rekomenduoja valstybėms narėms imtis šių priemonių:

toliau didinti visuomenės informuotumą apie teises į nediskriminavimą, daugiausia dėmesio skirti didžiausią diskriminacijos pavojų patiriantiems asmenims ir įtraukti darbdavius ir profesines sąjungas. Komisija finansuoja tokią veiklą ir paskelbė nuo diskriminacijos nukentėjusiems asmenims skirtas praktines gaires (žr. šiandien paskelbtos ataskaitos 1 priedą);

užtikrinti, kad nuo diskriminacijos nukentėję asmenys galėtų lengviau pranešti apie tokius atvejus sudarant palankesnes galimybes teikti skundus. Už lygybę atsakingoms nacionalinėms įstaigoms tenka svarbus vaidmuo ir Komisija toliau skatins kurti tokių įstaigų tinklus ir užtikrins, kad jos galėtų veiksmingai atlikti joms pavestas užduotis, kaip nustatyta ES teisėje;

užtikrinti, kad nuo diskriminacijos nukentėję asmenys galėtų pasinaudoti teise kreiptis į teismą. Komisijos parengtose nuo diskriminacijos nukentėjusiems asmenims skirtose gairėse pateikta patarimų, kaip parengti ir pateikti ieškinį dėl diskriminacijos. Komisija taip pat finansuoja praktikuojantiems teisininkams ir NVO, atstovaujantiems nuo diskriminacijos nukentėjusiems asmenims, skirtą mokymą ES lygybės teisės taikymo srityje;

įgyvendinant romų integracijos nacionalines strategijas spręsti romų patiriamos diskriminacijos problemą, taip pat atsižvelgti į Komisijos gaires, pateiktas neseniai Tarybos priimtoje rekomendacijoje dėl romų integravimo (IP/13/1226).

Šiandien paskelbtoje ataskaitoje taip pat pateikta išsami teismo praktikos, priimtos nuo direktyvų priėmimo, apžvalga (ataskaitos 2 priedas). Ataskaitoje taip pat daugiau dėmesio skiriama diskriminacijai dėl amžiaus, dėl kurios priimta labai svarbių sprendimų (ataskaitos 3 priedas).

Pagrindiniai faktai

1999 m. priėmus Amsterdamo sutartį ES suteikta naujų galių kovoti su diskriminacija dėl rasinės ar etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ir seksualinės orientacijos (anksčiau EB sutarties 13 straipsnis, dabar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 19 straipsnis). Tai paskatino valstybes nares vienbalsiai priimti dvi direktyvas: Direktyvą 2000/43/EB (Rasių lygybės direktyvą) ir Direktyvą 2000/78/EB (Vienodo požiūrio užimtumo srityje direktyvą).

ES nediskriminavimo teise nustatytos teisės ir visų ES valstybių narių prievolės, įskaitant procedūras, kad nuo diskriminacijos nukentėjusiems asmenims būtų suteikta pagalba. Visi ES piliečiai turi teisę pasinaudoti teisine apsauga nuo tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos, teisę į vienodą požiūrį užimtumo ir profesinėje srityje, gauti už lygybę atsakingų nacionalinių įstaigų pagalbą ir pateikti skundą teismine arba administracine tvarka.

2005–2007 m. Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą 25 valstybių narių atžvilgiu (išskyrus Liuksemburgą; direktyvų perkėlimo į Bulgarijos ir Kroatijos nacionalinės teisės sistemas nagrinėjimas tebevyksta). Beveik visos procedūros jau užbaigtos. Vienu atveju (procedūra Italijos atžvilgiu) dėl pažeidimo nagrinėjimo procedūros priimtas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas (2013 m. liepos 4 d. sprendimas byloje C-312/11).

Daugiau informacijos

Spaudai skirtas rinkinys. Direktyvų taikymo ataskaita ir jos priedai

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/news/140117_en.htm

Europos Komisija. Kova su diskriminacija

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_lt.htm

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Pirmininko pavaduotojos Twitter @VivianeRedingEU

Teisingumo generalinio direktorato Twitter @EU_Justice

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82,

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56

Visuomenei: Europe Direct tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 arba e. paštas


Side Bar