Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 17. siječnja 2014.

Jednakost: pravila EU-a za suzbijanje diskriminacije sada su na snazi u svih 28 država članica EU-a

Sve države članice u svoje su zakonodavstvo prenijele pravila Europske unije za suzbijanje diskriminacije na temelju rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invalidnosti, dobi ili spolne orijentacije. Sada je potrebno poduzeti dodatne napore kako bi se ta pravila primijenila u praksi. Donosimo ključne rezultate novog izvješća koje je danas objavila Europska komisija. Radi suzbijanja diskriminacije 2000. su donesene dvije direktive: Direktiva o jednakosti pri zapošljavanju i Direktiva o rasnoj jednakosti. Dobra je vijest da su navedene direktive EU-a postale nacionalnim zakonom u svih 28 država EU-a. Međutim, u današnjem se izvješću naglašava da je u praksi potrebno poduzeti mjere na razini nadležnih nacionalnih tijela kako bi se žrtvama diskriminacije zajamčila učinkovita zaštita. Među ključnim izazovima su nedostatak javne svijesti o pravima te velik broj neprijavljenih slučajeva diskriminacije. Kako bi poduprla taj postupak, Komisija dodjeljuje financijska sredstva za podizanje svijesti i izobrazbu pravosudnih djelatnika u području zakona o jednakosti. Pored toga, Europska je komisija danas objavila i smjernice za žrtve diskriminacije (Prilog I. izvješću).

„Načelo nediskriminacije jedno je od osnovnih načela Europske unije. Pred zakonom smo svi jednaki i svatko ima pravo živjeti bez diskriminacije”, kazala je Viviane Reding, potpredsjednica Europske komisije i povjerenica EU-a za pravosuđe. „Zahvaljujući antidiskriminacijskim pravilima EU-a i Komisijinim mjerama za njihovu provedbu danas svoja prava mogu uživati građani u svih 28 država članica. Izazov je osigurati da osobe koje trpe diskriminaciju svoja prava mogu primijeniti u praksi, da znaju kome se mogu obratiti za pomoć i imaju pristup pravnoj zaštiti.”

U današnjem se izvješću preispituje stanje 13 godina nakon donošenja prijelomnih direktiva EU-a o suzbijanju diskriminacije 2000. godine. Europskim pravilima zabranjuje se diskriminacija u nizu ključnih područja na temelju rasnog ili etničkog podrijetla te diskriminacija na radnom mjestu na temelju dobi, vjere ili uvjerenja, invaliditeta ili spolne orijentacije. Obje su direktive prenesene u nacionalno zakonodavstvo u svih 28 država članica EU-a nakon mjera koje je poduzela Komisija (vidi pozadinu).

Međutim, izvješće je pokazalo da još uvijek postoje izazovi u pogledu ispravne primjene pravila u praksi. Ljudi nisu uvijek svjesni svojih prava te ne znaju, na primjer, da ih pravila EU-a štite od diskriminacije prilikom zapošljavanja te na samom radnom mjestu. Isto tako, zbog nedostatka podataka o jednakosti, za čije su prikupljanje odgovorne države članice, slučajeve diskriminacije teško je vrednovati i pratiti. Vjerojatno je da se prijavljuje tek mali broj slučajeva diskriminacije, prvenstveno zbog manjka osviještenosti.

Kako bi osigurala da se prava EU-a na jednako postupanje pravilno primjenjuju u praksi, Komisija državama članicama preporučuje da:

nastave podizati svijest u javnosti o pravu na zaštitu od diskriminacije te napore usmjere na skupine koje su najizloženije riziku, pri čemu je potrebno uključiti poslodavce i sindikate. Komisija dodjeljuje sredstva za podupiranje tih aktivnosti te je objavila praktični vodič za žrtve diskriminacije (vidi Prilog 1. današnjem izvješću).

žrtvama olakšaju prijavljivanje diskriminacije poboljšanjem pristupa mehanizmima tužbi. U tome ključnu ulogu imaju nacionalna tijela za promicanje jednakosti, a Komisija će i dalje podupirati umrežavanje tih tijela te im omogućiti da učinkovito obavljaju svoj posao u skladu s propisima EU-a.

osiguraju pristup pravosuđu žrtvama diskriminacije. Komisijin priručnik za žrtve sadržava konkretne naputke o tome kako pokrenuti i voditi tužbu zbog diskriminacije, a iz Komisijinih se sredstava financira edukacija o primjeni propisa EU-a o jednakosti namijenjena pravosudnim djelatnicima i nevladinim organizacijama koje zastupaju žrtve diskriminacije.

pristupe rješavanju problema diskriminacije Roma u okviru nacionalnih strategija za uključivanje Roma, između ostalog provedbom smjernica Komisije iz nedavno donesene Preporuke vijeća o uključivanju Roma (IP/13/1226).

U današnjem je izvješću prikazan i detaljan pregled sudske prakse od donošenja navedenih direktiva (Prilog 2. izvješću), a poseban je naglasak stavljen na problem diskriminacije na osnovi dobi koji je potaknuo donošenje značajnog broja prijelomnih presuda (Prilog 3. izvješću).

Kontekst

Nakon potpisivanja Ugovora iz Amsterdama 1999. EU je dobio nove ovlasti za suzbijanje diskriminacije na temelju rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi i spolne orijentacije (prijašnji članak. 13. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, sadašnji članak 19. Ugovora o funkcioniranju Europske unije). Na temelju toga države članice jednoglasno su donijele Direktivu 2000/43/EZ (Direktiva o rasnoj jednakosti) i Direktivu 2000/78/EZ (Direktiva o jednakosti pri zapošljavanju).

Antidiskriminacijskim propisima EU-a utvrđen je dosljedan skup prava i obveza primjenjivih u svim državama članicama, uključujući postupke za pomoć žrtvama diskriminacije. Svi građani EU-a imaju pravo na pravnu zaštitu od izravne i neizravne diskriminacije, na jednako postupanje prilikom zapošljavanja, na pomoć nacionalnih tijela za promicanje jednakosti te pravo na podnošenje tužbe u sudskom ili upravnom postupku.

U razdoblju od 2005. do 2007. Komisija je pokrenula postupak zbog povrede prava protiv 25 država članica (protiv Luksemburga nije pokrenut nijedan postupak, a provjera bugarskog i hrvatskog nacionalnog prava još je u tijeku). Gotovo svi ti postupci su do sada zaključeni. U jednom predmetu (protiv Italije) postupak zbog povrede prava potaknuo je donošenje odluke Suda Europske unije (predmet C-312/11, presuda od 4. srpnja 2013.).

Više informacija

Informativni paket: Izvješće o primjeni direktiva i priloga

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/news/140117_en.htm

Europska komisija – borba protiv diskriminacije:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_en.htm

Internetska stranica potpredsjednice Viviane Reding, povjerenice EU-a za pravosuđe:

http://ec.europa.eu/reding

Pratite potpredsjednicu na Twitteru: @VivianeRedingEU Prilog1.

Pratite pravosuđe EU-a na Twitteru: @EU_Justice

Osobe za kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Za javnost: Europe Direct na broj telefona00 800 6 7 8 9 10 11 ili e-poštom


Side Bar