Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 17. tammikuuta 2014

Syrjinnän torjuntaa koskevia sääntöjä sovelletaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa

Euroopan komission tänään julkistaman yhdenvertaista kohtelua koskevan kertomuksen mukaan kaikki EU:n 28 jäsenvaltiota ovat nyt saattaneet osaksi kansallista lainsäädäntöään Euroopan unionin säännöt, jotka koskevat rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjuntaa. Nyt tarvitaan lisätoimia sääntöjen noudattamiseksi käytännössä. Säännöt sisältyvät vuonna 2000 annettuihin työsyrjintädirektiiviin ja rotusyrjintädirektiiviin. Myönteistä on, että nämä EU-direktiivit on nyt sisällytetty kansalliseen lainsäädäntöön kaikissa 28 jäsenvaltiossa. Tämänpäiväisessä kertomuksessa kuitenkin korostetaan, että kansallisten viranomaisten on vielä huolehdittava käytännössä tosiasiallisen suojelun tarjoamisesta syrjinnän uhreille. Suurimpia haasteita ovat oikeuksien heikko tuntemus ja syrjintätapauksista ilmoittamisen vähäisyys. Komissio pyrkii tukemaan tätä prosessia suuntaamalla rahoitusta tietämyksen parantamiseen ja oikeusalan toimijoiden kouluttamiseen tasa-arvolainsäädännön alalla. Komissio julkisti tänään myös ohjeistusta syrjinnän uhreille (kertomuksen liite I).

”Syrjintäkielto kuuluu Euroopan unionin keskeisiin periaatteisiin. Kaikki ovat lain edessä yhdenvertaisia ja kaikilla on oikeus elää vapaana syrjinnästä”, EU:n oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding totesi.EU:n syrjinnänvastaisten sääntöjen ja komission toteuttaman täytäntöönpanon valvonnan ansiosta kansalaiset voivat nyt luottaa näiden oikeuksien toteutumiseen kaikissa 28 jäsenvaltiossa. Haasteenamme on varmistaa, että syrjinnän kohteeksi joutuneet voivat käyttää oikeuksiaan käytännössä, että he tietävät, mistä apua löytyy, ja että heillä on käytettävissään oikeussuojakeinoja”, Reding sanoi.

Tämänpäiväisessä kertomuksessa tarkastellaan tilannetta nyt, kun työ- ja rotusyrjintädirektiivien antamisesta on kulunut 13 vuotta. Direktiivien sääntöjen mukaan rotuun tai etniseen alkuperään perustuva syrjintä on kiellettyä useilla keskeisillä aloilla ja ikään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä on kiellettyä työpaikoilla. Komissio on valvonut, että direktiiveistä on tullut osa jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä (ks. Tausta).

Kertomuksessa todetaan kuitenkin, että sääntöjen käytännön soveltamiseen liittyy edelleen haasteita. Ihmiset eivät ole aina tietoisia oikeuksistaan, esimerkiksi siitä, että EU:n säännöt suojaavat heitä syrjinnältä työpaikkaa hakiessa samoin kuin itse työpaikalla. Yhdenvertaisuutta koskevien tietojen kerääminen on jäsenvaltioiden vastuulla, mutta niiden puute vaikeuttaa syrjinnän seurantaa ja määrällistä arviointia. On todennäköistä, että vain pienestä osuudesta syrjintätapauksia todella tehdään ilmoitus, mikä johtuu ensi sijassa tiedonpuutteesta.

Komissio pyrkii huolehtimaan yhdenvertaisen kohtelun asianmukaisesta toteutumisesta suosittelemalla jäsenvaltiolle, että ne

jatkavat tiedotustoimia syrjinnänvastaisista oikeuksista, keskittävät toimensa kaikkein riskialtteimpiin ryhmiin ja aktivoivat työnantajat ja ammattiliitot mukaan toimintaan. Komissio tarjoaa rahoitusta tällaisiin toimiin ja on julkaissut syrjinnän uhreille suunnatun käytännön oppaan (ks. kertomuksen liite I).

helpottavat syrjintätapauksista ilmoittamista parantamalla uhrien mahdollisuuksia käyttää kantelumenettelyjä. Tässä yhteydessä kansalliset tasa-arvoelimet ovat erittäin tärkeässä asemassa. Komissio tukee jatkossakin näiden elinten verkostoitumista ja varmistaa, että ne voivat hoitaa tehtäviään tehokkaasti, kuten EU-lainsäädännössä edellytetään.

huolehtivat syrjintää kokeneiden oikeussuojan toteutumisesta. Syrjinnän uhreille suunnatussa komission oppaassa annetaan tarkkaa ohjeistusta syrjintätapauksen käsittelyn vireillepanosta. Komissio myös rahoittaa oikeusalan toimijoille ja syrjinnän uhreja edustaville kansalaisjärjestöille annettavaa koulutusta EU:n tasa-arvolainsäädännön soveltamisesta.

puuttuvat erityisesti romaneihin kohdistuvaan syrjintään osana kansallisia romanien integrointistrategioitaan, esimerkiksi panemalla täytäntöön komission ohjeistuksen, joka sisältyy äskettäin annettuun neuvoston suositukseen romanien integraatiosta (IP/13/1226).

Tämänpäiväisessä kertomuksessa esitetään myös yksityiskohtainen katsaus direktiivien antamisen jälkeiseen oikeuskäytäntöön (kertomuksen liite II) ja käsitellään erityisesti ikäsyrjintää, joka on johtanut lukuisiin merkittäviin tuomioihin (liite III).

Tausta

EU sai vuonna 1999 voimaan tulleen Amsterdamin sopimuksen perusteella uusia valtuuksia torjua rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää (ennen EY:n perustamissopimuksen 13 artikla, nyt Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 19 artikla). Sen johdosta jäsenvaltiot antoivat yksimielisesti direktiivin 2000/43/EY (rotusyrjintädirektiivi) ja direktiivin 2000/78/EY (työsyrjintädirektiivi).

Syrjinnänvastaisella EU-lainsäädännöllä vahvistetaan kaikissa EU-maissa yhdenmukaiset oikeudet ja velvollisuudet sekä menettelyt syrjinnän uhrien auttamiseksi. Kaikilla EU-kansalaisilla on oikeus oikeudelliseen suojaan välitöntä ja välillistä syrjintää vastaan, yhdenvertaiseen kohteluun työssä, avun saamiseen kansallisilta tasa-arvoelimiltä ja kantelun tekemiseen oikeudellisella tai hallinnollisella menettelyllä.

Vuosina 2005–2007 komissio käynnisti rikkomusmenettelyjä 25:ttä jäsenvaltiota vastaan (Luxemburgia vastaan ei käynnistetty menettelyjä, ja Bulgarian ja Kroatian lainsäädännön tarkastelu on vielä kesken). Näistä lähes kaikki on saatu päätökseen. Yhdessä asiassa (joka koski Italiaa) rikkomusmenettely johti Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioon (asia C-312/11, tuomio 4.7.2013).

Lisätietoja

Lehdistöpaketti: Kertomus direktiivien ja liitteiden soveltamisesta:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/news/140117_en.htm

Euroopan komissio – syrjinnän torjunta:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_fi.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Seuraa varapuheenjohtaja Redingiä Twitterissä: @VivianeRedingEU

Seuraa EU:n oikeusasioiden pääosastoa Twitterissä: @EU_Justice

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Kansalaisia palvelee Europe Direct, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar