Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 17. januar 2014

Ligestilling: EU-regler mod forskelsbehandling gælder nu i alle 28 EU-lande

EU's regler, der skal bekæmpe diskrimination på grund af race, etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder og seksualitet, indgår nu i alle EU-landenes lovgivning. Nu skal der en ekstra indsats til for at føre dem ud i livet. Det viser en ny rapport, som EU-Kommissionen offentliggjorde i dag. Direktivet om ligestilling på arbejdsmarkedet og direktivet om etnisk ligestilling, som begge blev vedtaget i 2000, blev udarbejdet for at bekæmpe forskelsbehandling. Den gode nyhed er, at disse EU-direktiver nu indgår i alle 28 EU-landes lovgivning. Imidlertid understreger dagens rapport, at de nationale myndigheder stadig skal sikre, at ofrene for forskelsbehandling på stedet får reel beskyttelse. Blandt de væsentligste udfordringer er manglende kendskab til rettighederne og utilstrækkelig indberetning af tilfælde af diskrimination. For at støtte denne proces bidrager Kommissionen med midler til at øge opmærksomheden og uddanne jurister i ligestillingsret. Derudover har Kommissionen i dag offentliggjort en guide for mennesker, der er ofre for diskrimination (bilag I til rapporten).

"Princippet om ligebehandling er af EU's grundlæggende principper. Alle er lige for loven, og alle har ret til at leve et liv uden forskelsbehandling," udtalte næstformand Viviane Reding, som er EU's kommissær for retfærdighed. "Takket være EU's regler mod diskrimination og Kommissionens håndhævelse kan borgerne stole på, at de har disse rettigheder i alle 28 EU-lande. Udfordringen er, at alle, der rammes af diskrimination, kan bruge deres rettigheder i praksis,– at de ved, hvor de kan få hjælp, og at de har adgang til retfærdighed."

Dagens rapport gør status, 13 år efter EU's banebrydende direktiver mod forskelsbehandling blev vedtaget i 2000. Reglerne forbyder diskrimination på en række områder som følge af race og etnisk oprindelse og på arbejdspladsen også på grund af alder, religion, handicap eller seksuel orientering. Begge direktiver er blevet gennemført i alle 28 EU-landes lovgivning, efter Kommissionen tog initiativ (se baggund).

Rapporter viser imidlertid, at reglerne ikke altid anvendes ordentligt i praksis. Folk kender ikke altid til deres rettigheder, f.eks. at EU's regler beskytter dem mod forskelsbehandling, både når de søger job og befinder sig på selve arbejdspladsen. Ligeledes gør de manglende data om lighed, – som det er EU-landenes ansvar at indsamle –, det svært at sætte tal på og overvåge diskriminationssagerne. Sandsynligvis indberettes kun en lille del af tilfældene, hvilket overvejende skyldes manglende kendskab.

For at sikre, at retten til ligebehandling i EU håndhæves ligeligt i praksis, henstiller Kommissionen, at EU-landene arbejder på at:

Blive ved med at øge offentlighedens kendskab til retten til ligebehandling, med fokus på de mest udsatte, og få involveret arbejdsgivere og fagforeninger. Kommissionen sørger for finansiering til sådanne aktiviteter og har offentliggjort en praktisk guide for diskriminationsofre (se bilag 1 til dagens rapport).

Lette indberetningen af forskelsbehandling for ofrene ved at give lettere adgang til klagefunktionerne. De nationale ligestillingsorganer spiller en afgørende rolle, og Kommissionen vil fortsat støtte netværk mellem ligestillingsorganerne og sikre, at de kan udføre deres opgaver effektivt som krævet i EU's lovgivning.

Sikre adgang til domstolene for diskriminationsofre. Kommissionens guide for ofre indeholder konkrete råd til, hvordan de kan fremlægge og gøre et krav gældende, mens Kommissionen finansierer uddannelse for advokater og ngo'er, der repræsenterer diskriminiationsofre, i anvendelsen af EU's ligestillingsregler.

Tackle den særlige diskrimination, romaer udsættes for, som led i deres nationale strategier for integration af romaer, bl.a. ved at gennemføre Kommissionens anbefalinger i den nyligt vedtagne henstilling om inklusion af romaer (IP/13/1226).

Dagens rapport giver også et detaljeret overblik over retspraksis, siden direktiverne blev vedtaget (bilag 2 til rapporten), og kaster lys over især aldersdiskrimination, som har givet anledning til et stort antal skelsættende afgørelser (bilag 3 til rapporten).

Baggrund

Med Amsterdam-traktaten fra 1999 fik EU nye beføjelser til at bekæmpe forskelsbehandling på grund af race, etnisk herkomst, religion eller tro, handicap, alder og seksualitet (tidligere artikel 13 i EF-traktaten, nu artikel 19 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde). Det fik EU-landene til enstemmigt at vedtage direktiv 2000/43/EF (direktivet om etnisk ligestilling) og direktiv 2000/78/EF (direktivet om ligestilling på arbejdsmarkedet).

EU's lovgivning mod forskelsbehandling fastlægger et konsekvent sæt rettigheder og pligter i alle EU-lande, bl.a. procedurer for hjælp til ofre for diskrimination. Alle EU-borgere har ret til juridisk beskyttelse mod direkte og indirekte diskrimination og til ligestilling på arbejdsmarkedet, ret til at modage hjælp fra nationale lighedsorganer og til at klage ved en juridisk eller administrativ procedure.

Mellem 2005 og 2007 indledte Kommissionen overtrædelsessager mod 25 EU-lande (der blev ikke anlagt sag mod Luxembourg; Bulgariens og Kroatiens lovgivning undersøges stadig). Næsten alle sager er nu afsluttet. I én sag (mod Italien) førte overtrædelsessagen til en afgørelse ved EU-Domstolen (sag C-312/11, afgørelse af 4. juli 2013).

Yderligere oplysninger

Pressepakke: Rapport om anvendelse af direktiver med bilag

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/news/140117_en.htm

Europa-Kommissionen -– Bekæmpelse af forskelsbehandling:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_da.htm

Hjemmeside for næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Følg Viviane Reding på Twitter: \"https://twitter.com/VivianeRedingEU" @VivianeRedingEU

Følg EU Justice på Twitter @EU_Justice

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

For private: Ring til Europe Direct00 800 6 7 8 9 10 11 eller send en e-mail


Side Bar