Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 17. ledna 2014

Rovnost: Pravidla EU pro boj proti diskriminaci nyní platí ve všech 28 členských státech

Pravidla Evropské unie pro boj proti diskriminaci na základě rasového či etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace provedly již všechny členské státy do svého vnitrostátního práva. Nyní je třeba vyvinout další úsilí, aby byla používána v praxi. To jsou hlavní zjištění nové zprávy, kterou dnes zveřejnila Evropská komise. V boji proti diskriminaci pomáhá směrnice o rovném zacházení v zaměstnání a směrnice o rasové rovnosti, jež byly přijaty v roce 2000. Dobrou zprávou je, že tyto směrnice EU jsou nyní vnitrostátními právními předpisy ve všech 28 zemích EU. Dnešní zpráva však zdůrazňuje, že vnitrostátní orgány musí ještě zajistit účinnou ochranu obětí diskriminace. Mezi hlavní problémy patří to, že veřejnost nemá dostatek povědomí o tom, jaká má práva, a že velké množství případů diskriminace zůstává neohlášeno. Komise za tím účelem poskytuje finanční prostředky na zvýšení informovanosti a na vzdělávání právníků v oblasti rovnosti. Evropská komise dnes také zveřejnila pokyny pro ty, kdo se stali obětí diskriminace (viz příloha 1 zprávy).

„Zásada nediskriminace je jednou ze základních zásad Evropské unie. Před zákonem jsou si všichni rovni a každý má právo na život bez diskriminace,“ uvedla místopředsedkyně Komise a komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová. „Díky pravidlům EU proti diskriminaci a donucovacím opatřením Komise se mohou občané ve všech 28 členských státech na tato práva spolehnout. Náročným úkolem je zajistit, aby diskriminovaní lidé mohli svá práva uplatňovat v praxi — aby věděli, na koho se obrátit a měli přístup k právní ochraně“.

Dnešní zpráva hodnotí situaci 13 let po přijetí přelomových antidiskriminačních směrnic EU v roce 2000. Pravidla zakazují diskriminaci v řadě klíčových oblastí na základě rasy nebo etnického původu a na pracovišti na základě věku, náboženského vyznání či víry, zdravotního postižení nebo sexuální orientace. Obě směrnice byly provedeny do vnitrostátního práva ve všech 28 zemích EU (viz souvislosti).

Zpráva nicméně konstatuje, že stále existují problémy s řádným uplatňováním pravidel v praxi. Lidé si nejsou vždy vědomi svých práv, například že předpisy EU je chrání před diskriminací, když se ucházejí o práci, a také na pracovišti samotném. Nedostatek údajů o dodržování rovnosti (za sběr údajů odpovídají členské státy) zase ztěžuje kvantifikaci a sledování případů diskriminace. Je pravděpodobné, že pouze malá část případů diskriminace je skutečně oznámena, a to především kvůli nedostatečné informovanosti.

Aby byla práva EU na rovné zacházení řádně uplatňována v praxi, doporučuje Komise členským státům podniknout následující kroky:

Dále zvyšovat povědomí veřejnosti o antidiskriminačních právech, zaměřit se na nejvíce ohrožené skupiny a zapojit do tohoto procesu zaměstnavatele a odborové organizace. Komise poskytuje na podporu těchto činností finanční prostředky a vydala praktickou příručku pro oběti diskriminace (viz příloha 1 zprávy).

Usnadnit obětem ohlašování diskriminace zjednodušením mechanismů na podávání stížností. Důležitou úlohu zde hrají vnitrostátní orgány pověřené otázkami rovnosti. Komise bude i nadále podporovat spolupráci mezi těmito subjekty a zajišťovat účinné provádění jejich úkolů, jak to vyžaduje právo EU.

Zajistit diskriminovaným osobám přístup k právní ochraně. Pokyny Komise pro oběti zahrnují mimo jiné návod, jak podat žalobu. Komise rovněž financuje školení pro právní odborníky a nevládní organizace zastupující oběti diskriminace o tom, jak uplatňovat právo EU v oblasti rovnosti.

Řešit diskriminaci, které jsou vystaveni romští občané, jako součást vnitrostátních strategií pro začleňování Romů, včetně zavedení pokynů Komise podle nedávno přijatého doporučení Rady týkajícího se začleňování Romů (IP/13/1226).

Dnešní zpráva rovněž obsahuje podrobný přehled judikatury od přijetí směrnic (viz příloha 2 zprávy) a zabývá se zvláště diskriminací na základě věku, která vedla k celé řadě přelomových rozhodnutí (viz příloha 3 zprávy).

Souvislosti

Po přijetí Amsterodamské smlouvy v roce 1999 získala EU nové pravomoci, jejichž prostřednictvím může bojovat proti diskriminaci na základě rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání či víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace (dříve článek 13 Smlouvy o ES, nyní článek 19 Smlouvy o fungování Evropské unie). To vedlo k jednomyslnému přijetí směrnice 2000/43/ES (směrnice o rasové rovnosti) a směrnice 2000/78/ES (směrnice o rovném zacházení v zaměstnání) členskými státy.

Právní předpisy EU proti diskriminaci stanoví ucelený soubor práv a povinností v celé EU, včetně postupů při poskytování pomoci obětem diskriminace. Všichni občané EU mají nárok na právní ochranu proti přímé i nepřímé diskriminaci, rovné zacházení v zaměstnání, pomoc ze strany vnitrostátních orgánů pověřených otázkami rovnosti a na podání stížnosti či žaloby prostřednictvím správního nebo soudního řízení.

V letech 2005 až 2007 zahájila Komise řízení o nesplnění povinnosti proti 25 členským státům (žádné řízení nebylo zahájeno proti Lucembursku; zkoumání bulharských a chorvatských právních předpisů stále probíhá). Téměř všechna řízení byla uzavřena. V jednom případě (Itálie) vedlo řízení o nesplnění povinnosti k rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (věc C-312/11, rozsudek ze dne 4. července 2013).

Další informace

Tiskový materiál: Zpráva o uplatňování směrnic a její přílohy

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/news/140117_en.htm

Evropská komise – Odstranění diskriminace:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_cs.htm

Internetové stránky místopředsedkyně Komise Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Redingová na Twitteru: @VivianeRedingEU

GŘ pro spravedlnost EU na Twitteru: @EU_Justice

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Pro veřejnost: Europe Direct na telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mailem


Side Bar