Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 19 mars 2014

Kommissionen säger ja till första medborgarinitiativet

Kommissionen ställer sig positiv till det allra första inlämnade EU-medborgarinitiativet och lägger fram förslag på de områden där den är behörig. Organisatörerna bakom initiativet ”Right2Water” uppmanar kommissionen att se till att alla i EU har tillgång till vatten och sanitet, att undanta vattenförsörjning och förvaltning av vattenresurserna från reglerna för den inre marknaden och från liberalisering samt att öka sina insatser för att ge alla tillgång till vatten och sanitet i hela världen.

– EU:s medborgare har sagt sitt, och idag gav kommissionen ett positivt besked, säger kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič. Vattenkvalitet, infrastruktur, sanitet och insyn ska förbättras för människor i både EU och utvecklingsländerna – som en direkt följd av detta första europeiska medborgarinitiativ. Jag vill gratulera organisatörerna till deras arbete.

Kommissionens svar är ett meddelande, där man först beskriver vad EU redan har gjort i fråga om vatten och sanitet. EU har bland annat fastställt höga vattenkvalitetsnormer och gett ekonomiskt stöd till att bygga ut och förbättra vatteninfrastrukturen i EU-länderna.

EU-länderna bestämmer själva hur deras vattentjänster ska skötas. Enligt EU-fördraget får kommissionen inte påverka nationella beslut om vattenbolagens äganderätt. Även i internationella handelsförhandlingar ser kommissionen till att nationella, regionala och lokala beslut om förvaltning av vattentjänster respekteras och skyddas. Vatten och sanitet är grundläggande behov som alltid har beaktats i EU-rätten. Vattenförsörjning och avloppshantering är redan undantagna från friheten att tillhandahålla tjänster över gränserna. Och i fjol undantogs vattentjänster från direktivet om koncessioner för att bemöta allmänhetens oro.

Globalt sett bidrar EU och medlemsländerna för närvarande med nästan 1,5 miljarder euro per år till program för vattenförsörjning, sanitetstjänster och hygien i utvecklingsländerna. Det gör EU till världens största bidragsgivare på området.

Mot bakgrund av medborgarinitiativet har kommissionen försökt att identifiera eventuella luckor och områden där det behövs fler insatser – på EU-nivå eller nationell nivå – för att bemöta de farhågor som ligger till grund för detta medborgarinitiativ. I dag lovade man att gå vidare med följande konkreta åtgärder på områden som har direkt betydelse för initiativets mål:

Se till att medlemsländerna genomför EU:s vattenlagstiftning fullt ut.

Hålla ett offentligt samråd i EU om dricksvattendirektivet för att se om och hur det kan förbättras.

Förbättra allmänhetens insyn genom enklare och öppnare informationssystem för uppgifter om vatten och avlopp.

Undersöka idén om riktmärken för vattenkvalitet.

Främja en strukturerad dialog mellan berörda parter om insyn i vattensektorn.

Samarbeta med befintliga initiativ för att ta fram fler riktmärken för vattentjänster och förbättra leverantörernas öppenhet och ansvar genom att ge allmänheten tillgång till jämförbara uppgifter om viktiga ekonomiska och kvalitativa indikatorer.

Stimulera innovativa strategier för utvecklingsbistånd (t.ex. stöd till partnerskap mellan vattenaktörer och mellan offentliga aktörer) och främja bästa praxis mellan medlemsländerna (t.ex. om solidaritetsinstrument).

Verka för att allmän tillgång till säkert dricksvatten och sanitet ska vara ett prioriterat område för målen för hållbar utveckling efter 2015.

Uppmana EU-länderna att, inom ramen för sina befogenheter, ta hänsyn till invånarnas farhågor som framförs i detta initiativ och uppmuntra dem att göra mer för att se till att alla har tillgång till rent dricksvatten till rimlig kostnad.

Bakgrund

EU:s medborgarinitiativ lanserades i april 2012 för att ge invånarna möjlighet att påverka politiken. Genom ett medborgarinitiativ kan en miljon medborgare från minst sju EU-länder uppmana kommissionen att föreslå lagstiftning på de områden där kommissionen har befogenhet. Det första medborgarinitiativ som lämnats in till kommissionen – Right2Water – har samlat in totalt 1,68 miljoner underskrifter och minsta antal underskrifter i 13 EU-länder. Det är betydligt mer än vad som krävs. Sammanlagt har över 5 miljoner EU-medborgare skrivit på mer än 20 olika initiativ.

Meddelande om initiativet Right2Water:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered

Memo om EU:s internationella åtgärder för vatten och sanitet:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-760_en.htm

EU:s medborgarinitiativ – webbplats:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

Right2water – webbplats:

http://www.right2water.eu/

Kontaktpersoner:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

För allmänheten: Ring Europa direkt00 800 6 7 8 9 10 11 eller mejla


Side Bar