Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 19. marca 2014

Pozitívna reakcia Komisie na prvú úspešnú európsku iniciatívu občanov

Komisia sa dnes rozhodla pozitívne reagovať na vôbec prvú úspešnú európsku iniciatívu občanov v tých oblastiach, kde je schopná konať. Organizátori európskej iniciatívy občanov (EIO) Right2Water vyzvali Komisiu, aby zabezpečila, že všetci občania EÚ majú právo na vodu a hygienické zariadenia, vylúčila dodávky vody a riadenie vodných zdrojov z pravidiel vnútorného trhu a liberalizácie a zároveň aby zvýšila úsilie na dosiahnutie všeobecného prístupu k vode a hygienickým zariadeniam na celom svete.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič v tejto súvislosti uviedol: „Prehovorili občania Európy a dnes im Komisia odpovedala kladne. Kvalita vody, infraštruktúra, hygienické podmienky a transparentnosť – ako priamy dôsledok tohto vôbec prvého využitia participatívnej demokracie v celoeurópskom rozmere – budú pre ľudí v Európe a v rozvojových krajinách prospešné. Blahoželám organizátorom k úspešnému výsledku.

Reakcia Komisie sa uvádza v oznámení, ktoré sa začína prehľadom obrovského množstva práce, ktorú už Európska únia odviedla v oblasti vody a sanitácie. Napríklad v rámci EÚ stanovila ambiciózne normy kvality vody a poskytla finančnú podporu na rozšírenie a zlepšenie vodnej infraštruktúry v členských štátoch.

Rozhodnutie o tom, ako čo najlepšie prevádzkovať vodohospodárske služby, je pevne v rukách verejných orgánov členských štátov a Komisia bude aj naďalej dodržiavať pravidlá zmluvy, v ktorých sa od EÚ vyžaduje, aby zachovala neutrálny postoj k vnútroštátnym rozhodnutiam o vlastníctve vodárenských podnikov. Aj v medzinárodných obchodných rokovaniach bude Komisia naďalej zabezpečovať, aby sa vnútroštátne, regionálne a miestne rozhodnutia o organizácii vodohospodárskych služieb rešpektovali a chránili. Jedinečný charakter vodárenských a sanitačných služieb pri uspokojovaní základných potrieb obyvateľstva sa neustále uznáva v právnych predpisoch EÚ. Distribúcia a dodávky vody, ako aj služby spracovania odpadových vôd, sú už výslovne vylúčené z uplatňovania slobody poskytovať cezhraničné služby. Minulý rok Komisia zareagovala na obavy verejnosti vylúčením poskytovania vodohospodárskych služieb zo smernice o udeľovaní koncesných zmlúv.

V celosvetovom meradle poskytuje EÚ a jej členské štáty v súčasnosti takmer 1,5 miliardy EUR ročne na programy zamerané na zásobovanie vodou, sanitačné a hygienické opatrenia (WASH) v rozvojových krajinách, čo znamená, že Únia je v tejto oblasti najväčším samostatným darcom na svete.

Na základe európskej iniciatívy občanov sa Komisia snažila identifikovať zostávajúce medzery a oblasti, v ktorých je – na úrovni EÚ alebo na vnútroštátnej úrovni – potrebné vyvinúť väčšie úsilie na riešenie problémov, ktoré občanov motivovali k tejto výzve na prijatie opatrení. Dnes sa Komisia zaviazala k týmto konkrétnym krokom a novým opatreniam, ktoré sú priamo spojené s iniciatívou a jej cieľmi:

zvýšiť úsilie v záujme úplnej implementácie právnych predpisov EÚ v oblasti vodohospodárstva zo strany členských štátov,

začať celoeurópske verejné konzultácie o smernici o pitnej vode, aby sa posúdila potreba zlepšení a možný spôsob ich dosiahnutia,

zlepšiť informácie pre občanov prostredníctvom ďalšieho rozvoja zjednodušenej a transparentnejšej správy a šírenia údajov o komunálnych odpadových vodách a pitnej vode,

preskúmať myšlienku referenčného porovnávania kvality vody,

podporovať štruktúrovaný dialóg medzi zainteresovanými stranami o transparentnosti v odvetví vodohospodárstva,

spolupracovať s existujúcimi iniciatívami v záujme zabezpečenia širšieho súboru kritérií pre vodohospodárske služby, zlepšiť transparentnosť a zodpovednosť poskytovateľov vodohospodárskych služieb tým, že sa občanom poskytne prístup k porovnateľným údajom o kľúčových hospodárskych a kvalitatívnych ukazovateľoch,

podnecovať inovačné prístupy k rozvojovej pomoci (napr. podporovať partnerstvá medzi vodohospodárskymi prevádzkovateľmi a partnerstvá v rámci verejného sektora) a podporovať osvedčené postupy medzi členskými štátmi (napr. v oblasti nástrojov solidarity),

obhajovať všeobecný prístup k bezpečnej pitnej vode a hygienickým zariadeniam ako prioritná oblasť pre ciele udržateľného rozvoja po roku 2015,

v neposlednom rade vyzvať členské štáty, aby v rámci svojich právomocí zohľadnili obavy, ktoré vyjadrili občania prostredníctvom tejto iniciatívy, a nabádať ich, aby zintenzívnili svoje úsilie na zaručenie dodávok bezpečnej, čistej a dostupnej vody pre všetkých.

Súvislosti

Európska iniciatíva občanov bola zavedená v apríli 2012 ako mocný nástroj na tvorbu politického programu v rukách občanov. Umožňuje 1 miliónu občanov z aspoň jednej štvrtiny členských štátov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby prijala opatrenia v oblastiach, v ktorých má na to právomoci. V rámci prvej úspešnej EIO, Right2Water, sa zozbieralo 1,68 milióna podpisov, čím sa prekročil minimálny prah v 13 členských štátoch – oveľa vyšším počtom podpisov, ako je zákonom požadované minimum. Celkovo viac ako 5 miliónov občanov EÚ dosiaľ podpísalo viac ako 20 rôznych iniciatív.

Oznámenie o EIO Right2Water:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered

Oznam o opatrení EÚ v oblasti vody a sanitácie:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-760_en.htm

Webová stránka európskej iniciatívy občanov:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

Webová stránka iniciatívy Right2Water:

http://www.right2water.eu/

Kontaktné osoby:

Antonio Gravili (+32 2 295 4317)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 9451)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailom


Side Bar