Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pozitívna reakcia Komisie na prvú úspešnú európsku iniciatívu občanov

European Commission - IP/14/277   19/03/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SL BG RO HR

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 19. marca 2014

Pozitívna reakcia Komisie na prvú úspešnú európsku iniciatívu občanov

Komisia sa dnes rozhodla pozitívne reagovať na vôbec prvú úspešnú európsku iniciatívu občanov v tých oblastiach, kde je schopná konať. Organizátori európskej iniciatívy občanov (EIO) Right2Water vyzvali Komisiu, aby zabezpečila, že všetci občania EÚ majú právo na vodu a hygienické zariadenia, vylúčila dodávky vody a riadenie vodných zdrojov z pravidiel vnútorného trhu a liberalizácie a zároveň aby zvýšila úsilie na dosiahnutie všeobecného prístupu k vode a hygienickým zariadeniam na celom svete.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič v tejto súvislosti uviedol: „Prehovorili občania Európy a dnes im Komisia odpovedala kladne. Kvalita vody, infraštruktúra, hygienické podmienky a transparentnosť – ako priamy dôsledok tohto vôbec prvého využitia participatívnej demokracie v celoeurópskom rozmere – budú pre ľudí v Európe a v rozvojových krajinách prospešné. Blahoželám organizátorom k úspešnému výsledku.

Reakcia Komisie sa uvádza v oznámení, ktoré sa začína prehľadom obrovského množstva práce, ktorú už Európska únia odviedla v oblasti vody a sanitácie. Napríklad v rámci EÚ stanovila ambiciózne normy kvality vody a poskytla finančnú podporu na rozšírenie a zlepšenie vodnej infraštruktúry v členských štátoch.

Rozhodnutie o tom, ako čo najlepšie prevádzkovať vodohospodárske služby, je pevne v rukách verejných orgánov členských štátov a Komisia bude aj naďalej dodržiavať pravidlá zmluvy, v ktorých sa od EÚ vyžaduje, aby zachovala neutrálny postoj k vnútroštátnym rozhodnutiam o vlastníctve vodárenských podnikov. Aj v medzinárodných obchodných rokovaniach bude Komisia naďalej zabezpečovať, aby sa vnútroštátne, regionálne a miestne rozhodnutia o organizácii vodohospodárskych služieb rešpektovali a chránili. Jedinečný charakter vodárenských a sanitačných služieb pri uspokojovaní základných potrieb obyvateľstva sa neustále uznáva v právnych predpisoch EÚ. Distribúcia a dodávky vody, ako aj služby spracovania odpadových vôd, sú už výslovne vylúčené z uplatňovania slobody poskytovať cezhraničné služby. Minulý rok Komisia zareagovala na obavy verejnosti vylúčením poskytovania vodohospodárskych služieb zo smernice o udeľovaní koncesných zmlúv.

V celosvetovom meradle poskytuje EÚ a jej členské štáty v súčasnosti takmer 1,5 miliardy EUR ročne na programy zamerané na zásobovanie vodou, sanitačné a hygienické opatrenia (WASH) v rozvojových krajinách, čo znamená, že Únia je v tejto oblasti najväčším samostatným darcom na svete.

Na základe európskej iniciatívy občanov sa Komisia snažila identifikovať zostávajúce medzery a oblasti, v ktorých je – na úrovni EÚ alebo na vnútroštátnej úrovni – potrebné vyvinúť väčšie úsilie na riešenie problémov, ktoré občanov motivovali k tejto výzve na prijatie opatrení. Dnes sa Komisia zaviazala k týmto konkrétnym krokom a novým opatreniam, ktoré sú priamo spojené s iniciatívou a jej cieľmi:

zvýšiť úsilie v záujme úplnej implementácie právnych predpisov EÚ v oblasti vodohospodárstva zo strany členských štátov,

začať celoeurópske verejné konzultácie o smernici o pitnej vode, aby sa posúdila potreba zlepšení a možný spôsob ich dosiahnutia,

zlepšiť informácie pre občanov prostredníctvom ďalšieho rozvoja zjednodušenej a transparentnejšej správy a šírenia údajov o komunálnych odpadových vodách a pitnej vode,

preskúmať myšlienku referenčného porovnávania kvality vody,

podporovať štruktúrovaný dialóg medzi zainteresovanými stranami o transparentnosti v odvetví vodohospodárstva,

spolupracovať s existujúcimi iniciatívami v záujme zabezpečenia širšieho súboru kritérií pre vodohospodárske služby, zlepšiť transparentnosť a zodpovednosť poskytovateľov vodohospodárskych služieb tým, že sa občanom poskytne prístup k porovnateľným údajom o kľúčových hospodárskych a kvalitatívnych ukazovateľoch,

podnecovať inovačné prístupy k rozvojovej pomoci (napr. podporovať partnerstvá medzi vodohospodárskymi prevádzkovateľmi a partnerstvá v rámci verejného sektora) a podporovať osvedčené postupy medzi členskými štátmi (napr. v oblasti nástrojov solidarity),

obhajovať všeobecný prístup k bezpečnej pitnej vode a hygienickým zariadeniam ako prioritná oblasť pre ciele udržateľného rozvoja po roku 2015,

v neposlednom rade vyzvať členské štáty, aby v rámci svojich právomocí zohľadnili obavy, ktoré vyjadrili občania prostredníctvom tejto iniciatívy, a nabádať ich, aby zintenzívnili svoje úsilie na zaručenie dodávok bezpečnej, čistej a dostupnej vody pre všetkých.

Súvislosti

Európska iniciatíva občanov bola zavedená v apríli 2012 ako mocný nástroj na tvorbu politického programu v rukách občanov. Umožňuje 1 miliónu občanov z aspoň jednej štvrtiny členských štátov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby prijala opatrenia v oblastiach, v ktorých má na to právomoci. V rámci prvej úspešnej EIO, Right2Water, sa zozbieralo 1,68 milióna podpisov, čím sa prekročil minimálny prah v 13 členských štátoch – oveľa vyšším počtom podpisov, ako je zákonom požadované minimum. Celkovo viac ako 5 miliónov občanov EÚ dosiaľ podpísalo viac ako 20 rôznych iniciatív.

Oznámenie o EIO Right2Water:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered

Oznam o opatrení EÚ v oblasti vody a sanitácie:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-760_en.htm

Webová stránka európskej iniciatívy občanov:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

Webová stránka iniciatívy Right2Water:

http://www.right2water.eu/

Kontaktné osoby:

Antonio Gravili (+32 2 295 4317)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 9451)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailom


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website