Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 19. martā

Komisija saka "jā" pirmajai sekmīgajai Eiropas pilsoņu iniciatīvai

Komisija šodien pozitīvi reaģēja uz pirmo Eiropas pilsoņu iniciatīvu, kas sekmīgi tika īstenota jomās, kurās Komisija spēj rīkoties. Eiropas pilsoņu iniciatīvas Right2Water organizatori aicināja Komisiju nodrošināt, ka visiem ES pilsoņiem ir tiesības uz ūdeni un sanitāriju, neattiecināt iekšējā tirgus noteikumus un liberalizāciju uz ūdensapgādi un ūdens resursu apsaimniekošanu un pastiprināt centienus, lai panāktu, ka iedzīvotājiem visā pasaulē ir piekļuve ūdenim un sanitārijai.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs sacīja: “Eiropas pilsoņi ir pauduši savu viedokli, un šodien Komisija sniedza pozitīvu atbildi. Ūdens kvalitāte, infrastruktūra, sanitārija un pārredzamība šajā jomā nāks par labu visiem – cilvēkiem Eiropā un jaunattīstības valstīs – un tas ir tiešais rezultāts, kas gūts pirmajā pilsoņu rosinātajā Eiropas mēroga demokrātijas pasākumā. Es apsveicu organizētājus sakarā ar šo panākumu.

Komisijas nostāja ir pausta paziņojumā, kurā vispirms ir izklāstīts lielais darba apjoms, ko ES jau ir veikusi ūdens un sanitārijas jomā. Piemēram, tā ir noteikusi augstus ūdens kvalitātes standartus ES un sniegusi finansiālu atbalstu, lai paplašinātu un uzlabotu ūdens infrastruktūru dalībvalstīs.

Lēmumus par to, kā vislabāk sniegt ūdensapgādes pakalpojumus, pieņem dalībvalstu valsts pārvaldes iestādes, un Komisija turpinās ievērot Līgumu noteikumus, kas paredz, ka ES ieņem neitrālu nostāju par valstu lēmumiem saistībā ar īpašumtiesībām uz ūdensapgādes uzņēmumiem. Tāpat starptautiskās tirdzniecības sarunās Komisija turpinās nodrošināt, ka tiek ievērotas un aizsargātas valstu, reģionālā un vietējā līmenī izdarītās izvēles par to, kā sniegt ūdensapgādes pakalpojumus. ES tiesību aktos konsekventi ir atzīta ūdensapgādes un sanitārijas pakalpojumu īpašā nozīme iedzīvotāju pamatvajadzību apmierināšanā. Jau pašlaik ir skaidri noteikts, ka uz ūdensapgādes un sadales pakalpojumiem, kā arī notekūdeņu pakalpojumiem neattiecas pārrobežu pakalpojumu sniegšanas brīvība. Turklāt pagājušajā gadā Komisija sabiedrības pausto bažu dēļ noteica, ka direktīva par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu neattiecas uz ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu.

Pasaules mērogā ES un tās dalībvalstis pašlaik sniedz aptuveni 1,5 miljardus eiro gadā ūdensapgādes, sanitārijas un higiēnas (Water Supply, Sanitation and Hygiene jeb WASH) programmām jaunattīstības valstīs, un tādējādi Savienība ir pasaules lielākā līdzekļu devēja šajā jomā.

Saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu Komisija centās konstatēt atlikušos trūkumus un jomas (gan ES, gan valstu mērogā), kurās ir jāiegulda vairāk pūļu, lai kliedētu tās bažas, kuru dēļ tika pausts šis pilsoņu aicinājums rīkoties. Šodien Komisija apņēmās spert konkrētus soļus un veikt jaunus pasākumus jomās, kas ir tieši saistītas ar šo iniciatīvu un tās mērķiem, proti:

pastiprināt centienus, lai dalībvalstis pilnībā īstenotu ES tiesību aktus ūdens resursu jomā;

sākt ES mēroga sabiedrisko apspriešanu par Dzeramā ūdens direktīvu, lai novērtētu nepieciešamību veikt uzlabojumus un to, kā tos varētu panākt;

uzlabot pilsoņiem pieejamo informāciju, turpinot attīstīt racionālu un pārredzamāku datu pārvaldību un izplatīšanu saistībā ar komunālajiem notekūdeņiem un dzeramo ūdeni;

izvērtēt iespēju veikt ūdens kvalitātes salīdzinošu vērtēšanu;

veicināt strukturētu dialogu starp ieinteresētajām personām par pārredzamību ūdensapgādes nozarē;

sadarboties esošo iniciatīvu ietvaros, lai noteiktu plašāku kritēriju kopumu ūdensapgādes pakalpojumu jomā, kas uzlabotu ūdensapgādes pakalpojumu sniedzēju pārredzamību un atbildību, sniedzot pilsoņiem piekļuvi salīdzināmiem datiem par galvenajiem saimnieciskajiem un kvalitātes rādītājiem;

veicināt inovatīvu pieeju palīdzībai attīstības jomā (piemēram, atbalsts ūdens resursu apsaimniekotāju partnerībām un publiskā sektora partnerībām) un veicināt labākās prakses apmaiņu starp dalībvalstīm (piemēram, par solidaritātes instrumentiem);

iestāties par to, lai visu iedzīvotāju piekļuve tīram dzeramajam ūdenim un sanitārijai būtu noteikta kā ilgtspējīgas attīstības mērķu laikposmam pēc 2015. gada prioritārā joma;

aicināt dalībvalstis, rīkojoties savu kompetenču ietvaros, ņemt vērā bažas, ko pilsoņi pauduši šajā iniciatīvā, un mudināt tās pastiprināt centienus, lai visiem nodrošinātu pieeju drošam un tīram ūdenim par pieņemamu cenu.

Vispārīga informācija

Eiropas pilsoņu iniciatīva, kas ir ietekmīgs pilsoņu rīcībā esošs līdzeklis darba kārtības noteikšanai, tika ieviesta 2012. gada aprīlī. Šā instrumenta ietvaros viens miljons iedzīvotāju no vismaz ceturtās daļas ES dalībvalstu var paust aicinājumu Eiropas Komisijai rīkoties tajās jomās, kurās tā ir pilnvarota rīkoties. Pirmās sekmīgās Eiropas pilsoņu iniciatīvas Right2Water ietvaros tika savākti 1,68 miljoni parakstu, un 13 dalībvalstīs tika sasniegts nepieciešamais parakstu minimums, tādējādi tika krietni pārsniegts minimālais nepieciešamais parakstu skaits, kas paredzēts tiesību aktos. Pašlaik kopumā vairāk nekā 5 miljoni ES pilsoņu ir parakstījušies par vairāk nekā 20 dažādām iniciatīvām.

Paziņojums par Eiropas pilsoņu iniciatīvu Right2Water:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered?lg=lv

Informatīvs paziņojums par ES starptautiska līmeņa rīcību ūdens un sanitārijas jomā:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-760_en.htm

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=lv.

Right2Water tīmekļa vietne:

http://www.right2water.eu/

Kontaktpersonas:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Publiski pieejams informācijas centrs Europe Direct, tālrunis: 00 800 6 7 8 9 10 11, e-pasts


Side Bar