Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2014 m. kovo 19 d., Briuselis

Komisija pritaria pirmai sėkmingai Europos piliečių iniciatyvai

Šiandien Komisija nusprendė pritarti pirmai sėkmingai Europos piliečių iniciatyvai jos kompetencijai priklausančiose srityse. Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“ organizatoriai kreipėsi į Komisiją prašydami užtikrinti, kad visi ES piliečiai turėtų teisę į vandenį ir tinkamas sanitarines sąlygas, kad vandens tiekimui ir vandens išteklių valdymui nebūtų taikomos vidaus rinkos taisyklės ir kad šie sektoriai nebūtų liberalizuojami, ir dėti daugiau pastangų, kad viso pasaulio gyventojai būtų aprūpinti vandeniu ir turėtų tinkamas sanitarines sąlygas.

Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius sakė: „Europos piliečiai išsakė savo poziciją ir šiandien Komisija jai pritarė. Šios pirmos visos Europos piliečių demokratinės iniciatyvos rezultatais – kokybišku vandeniu, infrastruktūra, tinkamomis sanitarinėmis sąlygomis ir skaidrumu – galės tiesiogiai naudotis Europos ir besivystančių šalių gyventojai. Sveikinu organizatorius pasiekus tokių rezultatų.

Komisijos nuomonė apie šią iniciatyvą išsakyta pranešime, kuriame pirmiausiai nurodoma, kokį didžiulį darbą ES jau nuveikė vandens ir sanitarijos srityje. Pavyzdžiui, Komisija nustatė aukštus vandens kokybės standartus Europos Sąjungoje ir suteikė finansinę paramą vandens infrastruktūrai valstybėse narėse plėtoti ir gerinti.

Valstybių narių valdžios institucijos pačios sprendžia, kaip geriausiai teikti vandens naudojimo paslaugas, todėl Komisija toliau laikysis Sutarties taisyklių, kuriomis reikalaujama, kad ES pozicija dėl nacionalinių sprendimų, kuriais reglamentuojama vandens įmonių nuosavybė, būtų neutrali. Be to, tarptautinėse prekybos derybose Komisija ir toliau užtikrins, kad būtų gerbiami ir ginami valstybių, regionų ir vietos lygmenimis priimami sprendimai dėl vandens naudojimo paslaugų teikimo būdų. ES teisės aktuose nuolat atsižvelgiama į išskirtinį vandens naudojimo ir sanitarijos paslaugų pobūdį tenkinant pagrindinius gyventojų poreikius. Jau dabar aiškiai nustatyta, kad vandens paskirstymo, tiekimo ir nuotekų valymo paslaugos negali būti teikiamos tarpvalstybiniu mastu, pasinaudojant paslaugų teikimo laisve. Praeitais metais Komisija, tiesiogiai atsižvelgdama į piliečių susirūpinimą šiais klausimais, į Direktyvą dėl koncesijos sutarčių sudarymo neįtraukė nuostatos dėl vandens naudojimo paslaugų.

Pasaulio mastu šuo metu ES ir valstybės narės vandens tiekimo, sanitarijos ir higienos programoms besivystančiose šalyse per metus skiria beveik 1,5 mlrd. EUR. Taigi, Sąjunga yra didžiausia atskira pagalbos šioje srityje teikėja pasaulyje.

Atsižvelgdama į šią Europos piliečių iniciatyvą, Komisija siekė nustatyti dar nepašalintus trūkumus ir sritis, kuriose ES arba valstybių narių lygmeniu reikia dėti daugiau pastangų, kad būtų sprendžiamos piliečiams aktualios problemos. Šiandien Komisija įsipareigoja imtis šių konkrečių priemonių ir naujų veiksmų tiesiogiai su iniciatyva ir jos tikslais susijusiose srityse:

dėti daugiau pastangų, kad valstybės narės visapusiškai įgyvendintų ES vandens srities teisės aktus;

pradėti ES masto viešas konsultacijas dėl Geriamojo vandens direktyvos siekiant įvertinti, ar ją reikia tobulinti ir kaip tai būtų galima padaryti;

gerinti piliečiams teikiamos informacijos kokybę, toliau plėtojant supaprastintą ir skaidresnį miesto nuotekų ir geriamojo vandens duomenų valdymą ir sklaidą;

išnagrinėti pasiūlymą atlikti vandens kokybės lyginamąją analizę;

skatinti suinteresuotųjų šalių struktūrinį dialogą dėl skaidrumo vandens sektoriuje;

bendradarbiauti su dabartinių iniciatyvų vykdytojais siekiant nustatyti daugiau kriterijų vandens naudojimo paslaugoms; gerinti vandens naudojimo paslaugų teikėjų veiklos skaidrumą ir atskaitomybę, suteikiant piliečiams galimybę susipažinti su palyginamais pagrindinių ekonominių ir kokybės rodiklių duomenimis;

skatinti naujoviškus paramos vystymuisi būdus (pvz., paramą vandens įmonių partnerystės iniciatyvoms, taip pat viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės iniciatyvoms) ir raginti valstybes nares dalytis geriausia patirtimi (pvz., susijusia su solidarumo priemonėmis);

raginti, kad galimybė visiems saugiai naudotis geriamuoju vandeniu ir sanitarijos paslaugomis taptų prioritetiniu, į tvaraus vystymosi tikslus po 2015 m. įtrauktinu uždaviniu;

galiausiai raginti valstybes nares pagal savo kompetenciją atsižvelgti į šioje iniciatyvoje piliečių nurodytas problemas ir paskatinti juos dėti daugiau pastangų, kad visiems būtų užtikrintas sveikatai nepavojingo švaraus vandens tiekimas už prieinamą kainą.

Pagrindiniai faktai

Europos piliečių iniciatyva – veiksminga piliečiams suteikta darbotvarkės formavimo priemonė – pradėta įgyvendinti 2012 m. balandžio mėn. Pasinaudodami iniciatyvos teise, 1 mln. piliečių iš bent ketvirtadalio ES valstybių narių gali paraginti Europos Komisiją imtis veiksmų jos kompetencijai priklausančiose srityse. Per pirmąją sėkmingą Europos piliečių iniciatyvą „Right2Water“ surinkta 1,68 mln. parašų 13 valstybių narių ir gerokai viršyti teisės aktais nustatyti minimalūs reikalavimai. Apskritai, šiuo metu daugiau kaip 5 mln. ES piliečių yra parašais pritarę 20 skirtingų iniciatyvų.

Pranešimas dėl Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered?lg=lt

Informacinis pranešimas apie tarptautinius ES veiksmus vandens ir sanitarijos srityje

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-760_en.htm.

Europos piliečių iniciatyvos interneto svetainė

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=lt

Iniciatyvos „Right2Water“ interneto svetainė:

http://www.right2water.eu/

Asmenys ryšiams:

Antonio Gravili, tel. +32 22954317

Marilyn Carruthers, tel. +32 22999451

Visuomenei – Europe Direct, tel. 00 80067891011 arba e. paštas


Side Bar