Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 19. maaliskuuta 2014

Komissiolta vihreää valoa Vesi on perusoikeus ‑kansalaisaloitteelle

Euroopan komissio on tänään päättänyt Vesi on perusoikeus –kansalaisaloitteen perusteella toteuttavista jatkotoimista niillä aloilla, joilla komissio on toimivaltainen. Kyseessä on ensimmäinen näin pitkälle edennyt eurooppalainen kansalaisaloite.

Vesi on perusoikeus –aloitteessa vaaditaan komissiota takaamaan kaikkien EU:n kansalaisten oikeus puhtaaseen juomaveteen ja jätevesihuoltoon.

Aloitteen tekijät haluavat, että vedenjakelu ja vesivarojen hallinnointi jätetään pois sisämarkkinasääntöjen ja markkinoiden vapauttamisen piiristä. Komissiolta toivotaan myös tehokkaampia toimia sen puolesta, että puhdas juomavesi ja jätevesihuolto ovat maailmanlaajuisesti kaikkien saatavilla.

EU:n kansalaiset ovat puhuneet, ja komissio on kuunnellut. Tämä ensimmäinen yleiseurooppalainen kansalaisten käynnistämä demokratiahanke hyödyttää suoraan sekä eurooppalaisia että kehitysmaiden kansalaisia. Sen hyödyt ulottuvat niin juomaveden laatuun, infrastruktuuriin ja jätevesihuoltoon kuin avoimuuteenkin. Haluan onnitella aloitteen organisoijia tästä saavutuksesta”, komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič toteaa.

Komission kanta esitetään tiedonannossa, jossa kuvaillaan ensin niitä monipuolisia toimia, joita EU:ssa on jo toteutettu talousveden ja jätevesihuollon alalla. EU:ssa on esimerkiksi asetettu tiukat veden laatustandardit ja myönnetty taloudellista tukea jäsenvaltioiden vesihuoltoinfrastruktuurin laajentamiseen ja parantamiseen.

Jäsenvaltioiden viranomaisilla on täydet valtuudet päättää, miten vesihuoltopalvelut voidaan parhaiten järjestää. Komissio noudattaa jatkossakin EU:n perussopimuksen määräyksiä, joiden mukaan EU ei voi puuttua kansallisiin päätöksiin vesihuoltolaitosten omistusjärjestelyistä.

Komissio pyrkii myös kaikissa kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa siihen, että kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla tehtyjä päätöksiä vesihuollon järjestämisestä kunnioitetaan ja suojellaan. Vesi- ja jätevesipalvelujen ainutlaatuinen asema väestön perustarpeiden täyttämisessä on aina tunnustettu EU:n lainsäädännössä. Veden jakelu- ja toimituspalvelut sekä jätevesipalvelut on nimenomaisesti jätetty rajat ylittävän palvelujen tarjoamisen vapauden ulkopuolelle. Lisäksi viime vuonna komissio jätti vesihuoltopalvelut käyttöoikeussopimuksia koskevan direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, koska kysymys oli herättänyt paljon huolta.

EU ja sen jäsenvaltiot myöntävät tällä hetkellä noin 1,5 miljardia euroa vuodessa kehitysmaissa toteutettaviin hankkeisiin vedensaannin, jätevesihuollon ja hygieniavalistuksen parantamiseksi (ns. WASH-ohjelmat). Unioni onkin suurin yksittäinen avunantaja maailmassa tällä alalla.

Komissio pyrki nyt antamassaan tiedonannossa kartoittamaan kansalaisaloitteen pohjalta mahdolliset jäljellä olevat puutteet sekä ne osa-alueet, joilla tarvitaan vielä lisätoimia EU:ssa tai kansallisesti. Seuraavaksi on tarkoitus toteuttaa useita konkreettisia toimia ja uusia hankkeita kansalaisaloitteeseen ja sen tavoitteisiin suoraan liittyvillä aloilla. Komissio aikoo erityisesti

vauhdittaa EU:n vesilainsäädännön täysimääräistä täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa,

käynnistää EU:n laajuisen julkisen kuulemisen juomavesidirektiivistä, jotta voitaisiin arvioida, onko sitä tarpeen parantaa ja miten parannukset voitaisiin toteuttaa,

parantaa kansalaisille suunnattua tiedotusta kehittämällä yhdyskuntajätevettä ja juomavettä koskevien tietojen hallinnointia ja levitystä yksinkertaisempaan ja avoimempaan suuntaan,

selvittää, olisiko mahdollista luoda veden laatuun liittyviä vertailujärjestelmiä,

edistää eri tahojen vuoropuhelua vesipolitiikan avoimuudesta ja luoda sille puitteet,

toteuttaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa vireillä olevat aloitteet, joiden tarkoituksena on laatia kattavammat vertailuarvot vesihuoltopalveluille; näin pyritään lisäämään palveluntarjoajien toiminnan avoimuutta ja vastuullisuutta ja antamaan kansalaisille mahdollisuus saada vertailukelpoista tietoa keskeisistä talous- ja laatuindikaattoreista,

tukea innovatiivisia toimintamalleja kehitysavun yhteydessä (esim. vesihuoltolaitosten välisten kumppanuuksien sekä julkisen sektorin sisäisten kumppanuuksien tukeminen) ja edistää parhaita käytäntöjä jäsenvaltioiden välillä (esim. yhteisvastuun välineet),

edistää turvallisen juomaveden ja jätevesihuollon saamista jokaisen käyttöön kestävän kehityksen ensisijaisena tavoitteena vuoden 2015 jälkeen, ja

kehottaa EU-maita toimimaan oman toimivaltansa puitteissa niin, että voidaan ottaa huomioon kansalaisten aloitteessaan esille tuomat seikat ja huolenaiheet, sekä kannustaa maita vauhdittamaan toimia, joilla varmistetaan turvallisen, puhtaan ja kohtuuhintaisen veden saanti kaikille.

Taustaa

Eurooppalainen kansalaisaloite otettiin käyttöön huhtikuussa 2012. Sen tarkoituksena on antaa EU-kansalaisten käyttöön vahva väline, jolla avulla he voivat osallistua politiikantekoon. Kansalaisaloite toimii käytännössä siten, että yhteensä miljoona kansalaista vähintään yhdestä neljäsosasta EU:n jäsenvaltioita voi pyytää Euroopan komissiota tekemään säädösehdotuksia tämän toimivaltaan kuuluvilla aloilla. Ensimmäisen läpi menneen kansalaisaloitteen, Vesi on perusoikeus (Right2Water), allekirjoitti 1,68 miljoonaa eurooppalaista. Aloite saavutti vaaditun allekirjoittajien vähimmäismäärän 13 jäsenvaltioissa, mikä ylittää selvästi lakisääteiset vaatimukset. Kaiken kaikkiaan yli 5 miljoonaa EU:n kansalaista on tähän mennessä allekirjoittanut yli 20 eri aloitetta.

Vesi on perusoikeus -kansalaisaloitetta koskeva tiedonanto:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered

EU:n kansainvälisiä toimia talousveden ja jätevesihuollon alalla koskeva muistio:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-760_en.htm

Eurooppalainen kansalaisaloite -verkkosivut:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

Vesi on perusoikeus -aloitteen verkkosivut:

http://www.right2water.eu/

Yhteyshenkilöt:

Antonio Gravili (+32-2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32-2 299 94 51)

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar