Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 19. märts 2014

Euroopa Komisjon reageeris esimesele edukalt lõpule jõudnud Euroopa kodanikualgatusele positiivselt

Euroopa Komisjon otsustas täna, et toetab esimest tulemusteni jõudnud Euroopa kodanikualgatust nendes valdkondades, milles ta saab meetmeid võtta. Kodanikualgatus kannab nime Right2Water ehk õigus veele. Selle korraldajad esitasid komisjonile üleskutse tagada kõigi Euroopa kodanike õigus veele ja kanalisatsioonile ning jätta veevarustus ja veeressursside haldamine välja siseturu eeskirjadest ja liberaliseerimisest. Samuti sooviti, et komisjon tegutseks intensiivsemalt selle nimel, et üldine juurdepääs veele ja kanalisatsioonile oleks võimalik kogu maailmas.

Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič ütles: "Euroopa kodanikud on oma sõna öelnud ning nüüd väljendas komisjon oma positiivset seiskohta. Tegemist on esimese kodanike üleeuroopalisel algatusel põhineva demokraatliku protsessi tulemusega, millest on otseselt kasu nii vee kvaliteedi, taristu ja kanalisatsiooni kui ka demokraatia läbipaistvuse jaoks Euroopas, aga ka arengumaades. Meil on põhjust korraldajatele selle saavutuse puhul õnne soovida."

Komisjoni seisukohad on kirjas teatises, millest saab muu hulgas ülevaate kogu sellest suurest tööst, mis EL veevarustuse ja kanalisatsiooni vallas on juba ära teinud. Näiteks on Euroopa Liidus kehtestatud ranged vee kvaliteedi standardid. Samuti on rahaliselt toetatud veetaristute laiendamist ja parandamist liikmesriikides.

Veeteenuste korraldamise parimate mooduste üle otsustavad liikmesriikide ametiasutused ning komisjon peab ka edaspidi kinni aluslepingu sätetest, mille kohaselt peab EL jääma vee-ettevõtjate omandisuhteid käsitlevate riiklike otsuste küsimuses erapooletuks. Samuti tagab komisjon ka tulevikus, et rahvusvaheliste kaubandusläbirääkimiste käigus austatakse ja kaitstakse otsuseid, mis riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil veeteenuste korraldamise asjus tehtud. Elanike baasvajaduste rahuldamisele suunatud vee- ja kanalisatsiooniteenused on oma olemuselt ainulaadsed ning seda on ELi õigusaktides alati tunnistatud. Veejaotus ja -varustus ning reoveeteenused on teenuste piiriülese osutamise vabaduse kohaldamisalast selgelt välja jäetud. Möödunud aastal jättis komisjon veeteenuste pakkumise kontsessioonilepingute sõlmimist käsitleva direktiivi kohaldamisalast välja just üldsuse meelehärmi tõttu.

Ülemaailmses mastaabis eraldavad Euroopa Liit ja tema liikmesriigid igal aastal ligikaudu 1,5 miljardit eurot veevarustuse, sanitaartingimuste ja hügieeni programmidele arengumaades. See tähendab, et EL on selles vallas maailma suurim abiandja.

Euroopa kodanikualgatuse põhjal püüdis komisjon kindlaks teha võimalikke vajakajäämisi ja valdkondi, kus kas ELi või riikide tasemel tuleks teha ära rohkem, et leida lahendus kodanike algatuseks ainest andnud mureküsimustele. Täna otsustas komisjon, et algatuse ja selle eesmärkidega otseselt seotud valdkondades peab ta tegema järgmist:

panustama intensiivsemalt sellesse, et liikmesriigid ELi veealased õigusnormid täielikult rakendaks;

alustama üleeuroopalist avalikku konsultatsiooni joogiveedirektiivi üle, et hinnata, kas ja mida tuleks parandada ja kuidas seda saavutada;

parandama kodanike teavitamist sihipärasema ja läbipaistvama andmete haldamise ja levitamise kaudu asulareovee ja joogivee küsimustes;

uurima veekvaliteedi võrdleva hindamise ideed;

edendama sidusrühmade struktureeritud dialoogi veesektori läbipaistvuse üle;

tegema koostööd teiste käimasolevate algatuste raames, et pakkuda veeteenustele laiemat võrdlusbaasi, ning parandama veeteenuste pakkujate läbipaistvust ja aruandekohustust, võimaldades kodanikele juurdepääsu võrreldavatele andmetele peamiste majandus- ja kvaliteedinäitajate kohta;

soosima uuenduslikku lähenemist arenguabile (nt vee-ettevõtjate vahelise partnerluse ja avaliku sektori asutuste partnerluse toetamine) ja tutvustama liikmesriikide vahel parimaid tavasid (nt solidaarsusvahendite vallas);

propageerima puhta joogivee ja kanalisatsiooniteenuste üldise kättesaadavuse seadmist säästva arengu prioriteetseteks valdkondadeks pärast 2015. aastat;

paluma, et liikmesriigid võtaksid oma pädevuse piires tegutsedes arvesse probleeme, mille kodanikud selle algatuse raames tõstatasid, ning julgustama neid tegema rohkem, et tagada ohutu, puhta ja taskukohase vee jõudmine kõigini.

Taust

Euroopa kodanikualgatuse programm sai alguse 2012. aasta aprillis. Tegemist on tõhusa vahendiga, mis võimaldab kodanikel osaleda üldises poliitilises debatis. Algatuse kaudu saab vähemalt miljon ELi kodanikku, kes esindavad vähemalt veerandit liikmesriike, teha komisjonile ettepaneku võtta meetmeid valdkonnas, kus komisjonil on selleks võim. Esimesele tulemusteni jõudnud kodanikualgatusele Right2Water anti 1,68 miljonit allkirja ning miinimumkünnis ületati 13 liikmesriigis – seda on seadusega kehtestatud miinimumist kaugelt rohkem. Tänaseks on enam kui 20 eri algatusele oma allkirja andnud kokku üle 5 miljoni ELi kodaniku.

Teave Euroopa kodanikualgatuse Right2Water kohta:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered

Märgukiri ELi rahvusvahelise tegevuse kohta vee ja kanalisatsiooni küsimustes:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-760_en.htm

Euroopa kodanikualgatuse veebisait:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=et

Algatuse „Right2Water” veebisait:

http://www.right2water.eu/

Kontaktisikud:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Üldsusele jagab teavet Europe Direct telefonil: 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-postiga


Side Bar