Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 19. marts 2014

Kommissionen siger ja til første europæiske borgerinitiativ

Kommissionen besluttede i dag at reagere positivt på det allerførste vellykkede europæiske borgerinitiativ inden for de områder, hvor den har mulighed for at fremsætte forslag. Initiativtagerne bag Right2Water opfordrede Kommissionen til at sikre, at alle EU's borgere har ret til vand og sanitet, at udelukke vandforsyningen og forvaltningen af vandressourcerne fra reglerne for det indre marked og liberalisering og at øge sine bestræbelser på at sikre adgang til vand og sanitet for alle i hele verden.

Næstformand Maroš Šefčovič udtalte: "Europas borgere har talt, og i dag afgav Kommissionen en positiv reaktion. Forslaget er et skridt fremad for vandkvalitet, infrastruktur, sanitet og åbenhed – det er til gavn for mennesker i Europa og i udviklingslandene, og det er en direkte følge af dette første forsøg med tværeuropæisk, borgerstyret demokrati. Jeg vil gerne ønske initiativtagerne tillykke med resultatet."

Kommissionens reaktion præsenteres i en meddelelse, som begynder med at skitsere det store arbejde, der allerede er gjort i EU inden for vand og sanitet. Inden for selve EU er der f.eks. fastsat ambitiøse normer for vandkvalitet og ydet finansiel støtte til at udvide og forbedre vandinfrastrukturen i EU-landene.

Hvordan man bedst sørger for vandforsyningen, er helt op til de offentlige myndigheder i EU-landene, og Kommissionen vil fortsat overholde traktatens regler om, at EU skal forholde sig neutralt i nationale spørgsmål om ejerskab af vandværker. I internationale handelsforhandlinger vil Kommissionen også fortsat sikre, at nationale, regionale og lokale afgørelser om vandforsyning respekteres og garanteres. Vand og sanitetstjenester er afgørende for at opfylde befolkningens grundlæggende behov, og det er konsekvent fastslået i EU-lovgivningen. Vanddistribution, vandforsyning og spildevandstjenester er allerede udtrykkeligt udelukket fra grænseoverskridende fri udveksling af tjenesteydelser. Og i fjor udelukkede Kommissionen vandtjenester fra direktivet om tildeling af koncessionstjenester som en direkte følge af borgernes betænkeligheder.

På verdensplan giver EU og medlemslandene i øjeblikket næsten 1,5 mia. EUR om året til vandforsyning, sanitet og hygiejne i udviklingslandene, hvilket gør EU til den største donor i verden på dette område.

På baggrund af det europæiske borgerinitiativ har Kommissionen bestræbt sig på at konstatere, om der er huller og områder – nationalt eller på EU-plan – hvor der er behov for en indsats for at løse de problemer, som ligger til grund for borgernes opfordring til handling. I dag har den forpligtet sig til at tage følgende konkrete skridt og tage nye initiativer på områder, der er direkte relevante for initiativet og dets målsætninger:

en øget indsats for fuldstændig gennemførelse af EU's vandlovgivning i EU-landene

en offentlig høring om drikkevandsdirektivet for at vurdere behovet for forbedringer, og hvordan de kan realiseres

bedre oplysning til borgerne ved at udvikle mere strømlinet og gennemsigtig forvaltning og formidling af data om byspildevand og drikkevand

undersøgelse af tanken om at bruge benchmarks for vandkvalitet

en struktureret dialog mellem de interesserede om åbenhed inden for vandforsyning

samarbejde med eksisterende initiativer for at opnå en bredere sæt benchmarks for vandforsyning, større åbenhed og ansvarlighed blandt vandtjenesteydere ved at give borgerne adgang til sammenlignelige data om centrale økonomiske og kvalitative indikatorer

innovative tilgange til udviklingsbistand (f.eks. støtte til partnerskaber mellem vandværker og offentlig-offentlige partnerskaber) og fremme af bedste praksis mellem medlemslandene (f.eks. om solidaritetsinstrumenter)

støtte til almindelig adgang til sikkert drikkevand og sanitære forhold som et prioriteret område for målsætningerne for en bæredygtig udvikling efter 2015

endelig skal EU-landene, som handler inden for deres egne kompetencer, opfordres til at tage hensyn til de betænkeligheder, der blev rejst af borgerne gennem dette initiativ, og tilskynde dem til at intensivere deres indsats for at garantere, at alle har adgang til sikkert og rent vand til en overkommelig pris.

Baggrund

Det europæiske borgerinitiativ blev lanceret i april 2012 for at give borgerne et godt redskab til at sætte den politiske dagsorden. Det giver én million borgere fra mindst en fjerdedel af EU's medlemslande mulighed for at opfordre Kommissionen til at tage affære på områder, hvor den har beføjelse til det. Det første borgerinitiativ, der hidtil har klaret hurdlen, er Right2Water, som har indsamlet 1,68 millioner underskrifter og har klaret mindstetærsklen i 13 EU-lande – det er langt over det minimum, der kræves i lovgivningen. Alt i alt har over 5 millioner EU-borgere nu underskrevet over 20 forskellige initiativer.

Meddelelse om borgerinitiativet Right2Water:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered

Notat om EU’s internationale indsats for vand og sanitet:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-760_en.htm.

Det europæiske borgerinitiativs hjemmeside

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

Website for Right2Water websted:

http://www.right2water.eu/

Henvendelser fra pressen:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Henvendelser fra borgerne: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail


Side Bar