Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 19. března 2014

Komise odsouhlasila první evropskou občanskou iniciativu

Komise dnes kladně reagovala na vůbec první úspěšnou evropskou občanskou iniciativu. Organizátoři iniciativy Right2Water vyzvali Komisi, aby všem občanům EU zajistila právo na vodu a hygienu, vyjmula zásobování vodou a správu vodních zdrojů z pravidel vnitřního trhu a osvobodila je od liberalizace a aby zvyšovala své snahy o zajištění univerzálního přístupu k vodě a hygieně.

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič k tomu uvedl: „Evropští občané předložili svou žádost a Komise se dnes k ní vyjádřila kladně. Tato vůbec první zkouška celoevropské demokracie vycházející z potřeb občanů by měla lidem v Evropě i v rozvojových zemích zajistit lepší kvalitu vody a hygienické infrastruktury a větší transparentnost v této oblasti. Blahopřeji organizátorům k jejich úspěchu.

Komise na iniciativu reaguje ve sdělení, které začíná výčtem obrovského množství práce, kterou již EU v této oblasti odvedla. V rámci EU již například existují přísné normy pro kvalitu vody a Komise také poskytuje finanční prostředky na rozšíření a zlepšení vodohospodářské infrastruktury v členských státech.

O tom, jak nejlépe provozovat vodohospodářské služby, rozhodují veřejné orgány v členských státech. Komise bude i nadále dodržovat pravidla vyplývající ze Smlouvy, která vyžadují, aby EU v otázce vnitrostátních rozhodnutí ohledně vlastnictví vodohospodářských podniků zůstala neutrální. Stejně tak bude Komise i v rámci mezinárodních obchodních jednání nadále zajišťovat, aby celostátní, regionální a místní rozhodnutí ohledně toho, jak řídit vodohospodářské služby, byla respektována a chráněna. Jedinečná povaha služeb v oblasti dodávek vody ahygienické infrastruktury při uspokojování základních potřeb obyvatelstva je rovněž trvale uznávána v právních předpisech EU. Distribuce a dodávky vody a také čištění odpadních vod jsou výslovně vyjmuty z přeshraničního poskytování služeb. Kvůli obavám veřejnosti vyjmula Komise minulý rok poskytování vodohospodářských služeb také ze směrnice o udělování koncesí.

V současné době poskytuje Evropská unie a její členské státy téměř 1,5 miliardy eur ročně na program pro zásobování vodou a sanitární a hygienická opatření (program WASH) v rozvojových zemích. Unie je tak v této oblasti největším dárcem na světě.

S přihlédnutím k evropské občanské iniciativě identifikovala Komise zbývající nedostatky a oblasti, kde je třeba podniknout další kroky na úrovni EU či členských zemí, aby bylo možné reagovat na obavy občanů, které je k této iniciativě motivovaly. Dnes se Komise zavázala k těmto konkrétním krokům a novým opatřením v oblastech, které mají pro iniciativu a její cíle bezprostřední význam:

dohlédnout na to, aby členské státy skutečně zapracovaly předpisy EU týkající se vody do svých právních systémů

zahájit celoevropskou veřejnou konzultaci ohledně směrnice o pitné vodě, v jejímž rámci by se posoudila možná zlepšení a způsoby, jak jich dosáhnout

zvýšit efektivitu a transparentnost poskytování informací o městských odpadních vodách a pitné vodě pro občany

zabývat se myšlenkou referenčního srovnávání kvality vody

podpořit strukturovaný dialog mezi zúčastněnými stranami ohledně transparentnosti ve vodohospodářské oblasti

spolupracovat se stávajícími iniciativami a poskytnout širší soubor ukazatelů ve vodohospodářských službách, zlepšit transparentnost a odpovědnost poskytovatelů vodohospodářských služeb tím, že se občanům zpřístupní srovnatelné údaje o hlavních ekonomických a kvalitativních ukazatelích

stimulovat inovativní přístupy v oblasti rozvojové pomoci (například podpořit partnerství mezi vodohospodářskými subjekty a v rámci veřejného sektoru) a podporovat výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy (např. v oblasti solidarity)

hájit přístup k nezávadné pitné vodě a hygienické infrastruktuře pro všechny jako prioritní cíle v oblasti udržitelného rozvoje po roce 2015

vyzvat členské státy, aby v rámci svých vlastních pravomocí zohlednily obavy občanů vyjádřené v této iniciativě, a povzbudit je, aby lépe zajišťovaly poskytování nezávadné, čisté a cenově dostupné vody pro všechny.

Souvislosti

Předkládání Evropských občanských iniciativ bylo občanům poprvé umožněno v dubnu 2012 jako nástroj participativní demokracie, který dovoluje skupinám čítajícím alespoň 1 milion osob z nejméně jedné čtvrtiny členských států EU vyzvat Evropskou komisi, aby přijala opatření v oblastech, ve kterých jí to její pravomoci umožňují. Organizátorům první úspěšné iniciativy Right2Water se podařilo shromáždit celkem 1,68 milionu podpisů a překročit minimální požadovaný počet podpisů ve 13 členských státech. Doposud se pod více než 20 různých iniciativ podepsalo přes 5 milionů občanů EU.

Sdělení týkající se iniciativy Right2Water:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered?lg=cs

Tiskový zpráva o mezinárodní akci EU v oblasti dodávek vody a výstavby hygienických zařízení:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-760_en.htm

Internetové stránky evropské občanské iniciativy:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=cs

Internetové stránky iniciativy Right2Water:

http://www.right2water.eu/cs

Kontaktní osoby:

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)

Pro veřejnost: služba Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mail


Side Bar