Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 19 март 2014 г.

Комисията казва „да“ на първата успешна Европейска гражданска инициатива

Днес Комисията реши да даде положителен отговор на първата успешна Европейска гражданска инициатива в една от областите, в които има право да действа. Организаторите на инициативата Right2Water призоваха Комисията да гарантира, че всички граждани на ЕС се ползват с право на вода и санитарно-хигиенни условия, да изключи водоснабдяването и управлението на водните ресурси от правилата за вътрешния пазар и либерализацията и да положи повече усилия за постигане на всеобщ достъп до вода и санитарно-хигиенни условия в света.

Заместник-председателят на Комисията Марош Шефчович заяви: „Европейските граждани си казаха думата и днес Европейската комисия им отговори положително. Качеството на водата, инфраструктурата, санитарно-хигиенните условия и прозрачността ще са от полза за всички — за хората в Европа и развиващите се страни. Това е първият пример в историята за упражняване на общоевропейска, инициирана от гражданите демокрация. Поздравявам организаторите за постигнатото от тях.

Становището на Комисията е изложено в съобщение, което започва с изтъкване на огромната работа, извършена вече от ЕС в областта на водите и санитарно-хигиенните условия. Така например в ЕС съществуват амбициозни стандарти за качество на водите и се предоставя финансова помощ за разширяване и подобряване на инфраструктурата за предоставяне на услуги в областта на водите в страните членки.

Решението как най-добре да се извършват тези услуги се взема от обществените органи в страните членки. Комисията ще продължи да спазва правилата на Договора, изискващи ЕС да запази неутралитет по отношение на национални решения за организиране на предоставянето на услуги в областта на водите. По същия начин в международните търговски преговори Комисията ще продължи да гарантира спазването на националните, регионалните и местните решения за това как да се извършват услугите в областта на водите. Уникалният характер на услугите в областта на водите и санитарно-хигиенните условия с оглед на задоволяването на основни нужди на населението се признава последователно в законодателството на ЕС. Водоснабдяването и водоразпределението, както и свързаните с отпадни води услуги, вече изрично са изключени от обхвата на изискването за свобода на трансграничното предоставяне на услуги. Миналата година Комисията изключи предоставянето на услуги в областта на водите от Директивата за предоставяне на договори за концесии заради опасения от страна на обществеността.

Като цяло ЕС и неговите страни членки предоставят близо 1,5 млрд. евро годишно за програми за водоснабдяване и санитарно-хигиенни условия в развиващи се страни. Съюзът е най-големият донор в света в тази област.

В светлината на Европейската гражданска инициатива Комисията се опита да установи евентуални оставащи пропуски и области, където са нужни повече усилия на равнище ЕС и на национално равнище, за да се отговори на опасенията, довели до този призив за действие от страна на гражданите. Днес Комисията се ангажира със следните конкретни стъпки и нови действия в области, пряко свързани с инициативата и нейните цели:

полагане на повече усилия за пълно прилагане на законодателството на ЕС в областта на водите от страните членки;

започване на обществена консултация в ЕС относно Директивата за питейната вода, за да се оцени необходимостта от подобрения и как да бъдат постигнати те;

подобряване на информацията за гражданите, като продължи да се развива ефективно и по-прозрачно управление и се разпространяват данни за градските отпадни води и питейната вода;

проучване на идеята за въвеждане на стандарти за качеството на водата;

насърчаване на структурирания диалог между заинтересованите лица относно прозрачността в сектора на водите;

сътрудничество със съществуващи инициативи, за да се предостави по-широк набор от стандарти за услуги в областта на водите и да се подобрят прозрачността и отчетността на доставчиците на услуги в областта на водите, като се дава на гражданите достъп до сравними данни относно основни икономически показатели и показатели за качество;

стимулиране на новаторски подходи за помощ за развитие (например помощ за партньорства между доставчици на услуги в областта на водите и за публично-частни партньорства) и насърчаване на най-добрите практики между страните членки (например относно инструментите за солидарност);

подкрепа за всеобщия достъп до безопасна питейна вода и санитарно-хигиенни условия като приоритетна област за целите за устойчиво развитие след 2015 г.;

и последно — да прикани страните членки в рамките на техните компетенции да вземат предвид опасенията на гражданите, изразени чрез тази инициатива, и да ги насърчава да полагат повече усилия за гарантиране на осигуряването на безопасна, чиста и на достъпна цена вода за всички.

Контекст

Европейската гражданска инициатива бе въведена през април 2012 г. Тя е мощен инструмент за определяне на дневния ред от гражданите. Европейската гражданска инициатива дава възможност на 1 млн. граждани от поне една четвърт от страните от ЕС да приканят Европейската комисия да предприеме действия в области, в които тя има правомощия за това. Първата успешна гражданска инициатива — Right2Water — бе подкрепена с 1,68 млн. подписа, като премина минималния праг в 13 държави от ЕС — далеч над законово изисквания минимум. Като цяло досега повече от 5 млн. граждани на ЕС са подписали над 20 различи инициативи.

Съобщение за европейската гражданска инициатива Right2Water:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered

Информационна бележка за международните действия на ЕС в областта на водите и санитарно-хигиенните условия:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-760_en.htm.

Уебсайт на Европейската гражданска инициатива:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=bg

Уебсайт на Right2water:

http://www.right2water.eu/

За контакти:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

За обществеността: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или по електронна поща


Side Bar