Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 17 mars 2014

EU:s resultattavla på det rättsliga området för 2014: Mot effektivare rättssystem i EU

Europeiska kommissionen presenterar idag den andra utgåvan av EU:s resultattavla på det rättsliga området för att främja kvalitet, oberoende och effektivitet i Europeiska unionens rättssystem. EU:s resultattavla på det rättsliga området är ett informationsverktyg som är presenterar objektiva, tillförlitliga och jämförbara uppgifter om rättssystemen i medlemsstaterna. Efter den första utgåvan 2013 (IP/13/285), kommer den europeiska resultattavlan på det rättsliga området för 2014 att fortsätta att hjälpa medlemsstaterna och EU att uppnå mer effektiva rättssystem och därmed bidra till ökad ekonomisk tillväxt i unionen. Resultattavlan kommer därför att bidra till den europeiska planeringsterminen, EU:s årliga samordningsprocess av den ekonomiska politiken som syftar till att stärka medlemsstaternas ekonomiska resultat och konkurrenskraft genom landsspecifika rekommendationer.

– Försenad rättvisa är förmenad rättvisa. EU:s resultattavla på det rättsliga området är ett viktigt redskap inom EU:s ekonomiska strategi och möjliggör därmed mer effektiv rättslig prövning för medborgare och företag. Ett ordentligt fungerande, oberoende rättsväsen är en förutsättning för medborgarnas och investerarnas förtroende, och det är nödvändigt för det ömsesidiga förtroendet inom det europeiska rättsliga området. Denna andra utgåva av EU:s resultattavla på det rättsliga området kommer vid en tidpunkt då många medlemsstater reformerar rättsväsendet för att öka konkurrenskraften. Utvecklingen och uppgifter bekräftar att det är viktigt att med engagemang och beslutsamhet fortsätta arbetet för att effektivisera rättssystemet i hela EU, sade vice ordförande Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor.

2014 års EU:s resultattavla på det rättsliga området bygger på uppgifter från olika källor. De flesta kvantitativa uppgifter tillhandahålls av Europarådets kommission för effektivisering av rättsväsendet (Cepej), som samlar in uppgifter från medlemsstaterna. 2014 års resultattavla är inriktad på tvistemål av civil och kommersiell natur och administrativa mål. Den tar upp samma indikatorer som 2013, men utnyttjar även vissa ytterligare informationskällor:

  • Rättssystemens effektivitet: bland indikatorerna ingår domstolsförfarandenas längd, avslutningsgraden och antalet pågående ärenden.

  • Kvalitet: bland indikatorerna ingår obligatorisk utbildning av domare, övervakning och utvärdering av domstolarnas verksamhet, budgeten och de personalresurser som tilldelas domstolarna och tillgängligheten till informations- och kommunikationsteknik och alternativa tvistlösningsmetoder.

  • Oberoende: Resultattavlan redovisar också uppgifter om hur oberoende domstolsväsendet uppfattas vara. Dessutom ger 2014 års resultattavla en första allmän jämförande översikt över hur de nationella rättsliga systemen är organiserade för att skydda rättsväsendets oberoende i vissa typer av situationer där det kan vara utsatt för risker. Den tar upp rättsliga garantier mot t.ex. omplacering eller avsättning av domare.

2014 års resultattavla innehåller också resultaten av två pilotstudier, vilka innehåller ytterligare finjusterade uppgifter om längden på de rättsliga förfaranden som avser konkurrenslagstiftning och konsumentlagstiftning uttryckt i genomsnittligt antal dagar.

I de viktigaste resultaten av 2014 års resultattavla för rättsliga frågor ingår bl.a. följande (se bilagan för nedbrytning i tre områden):

Vissa medlemsstater står fortfarande inför särskilda utmaningar vad gäller effektiviteten i deras rättssystem. Långsamma förfaranden i första instans tillsammans med låg avslutandegrad och/eller ett stort antal pågående mål visar att det finns behov av ytterligare förbättringar. Även om ambitiösa reformer nyligen har antagits i vissa medlemsstater (till exempel Portugal), återspeglas deras effekter ännu inte i resultattavlan eftersom uppgifterna huvudsakligen är från 2012.

Tillgången till informations- och kommunikationsteknikverktyg för domstolarna har ökat, men det finns fortfarande utrymme för ytterligare framsteg, särskilt när det gäller att underlätta kontakterna mellan domstolar och medborgare. Alternativa tvistlösningsmekanismer är nu tillgängliga i nästan alla medlemsstater och övervakning och utvärdering av domstolsverksamhet finns i de flesta medlemsstater.

I nästan en tredjedel av medlemsstaterna är domarnas deltagandegrad i fortbildning i fråga om EU:s lagstiftning högre än 50 %. Utbildning av domare och rättstillämpare samt IKT-verktyg har avgörande betydelse för ett effektivt fungerande europeiskt rättsligt område som bygger på ömsesidigt förtroende.

I flera medlemsstater har det uppfattade oberoendet förbättrats, medan det i vissa medlemsstater har försämrats.

Nästa steg

De problem som konstaterats i resultattavlan kommer att beaktas vid förberedelserna av de kommande landsspecifika analyserna av den europeiska planeringsterminen för 2014. De kommer också att beaktas vid arbetet med de ekonomiska anpassningsprogrammen. EU-medel (de regionala utvecklings- och socialfonderna) kan användas för att stödja reformer i de nationella rättssystemen.

På grundval av den första jämförande översikten över rättsliga garantier som syftar till att skydda det rättsliga oberoendet avser kommissionen att ytterligare utveckla dessa jämförande uppgifter. Kommissionen kommer att samarbeta med experter från rättsväsendet och medlemsstaterna samt med rättstillämpare och EU:s rättsliga nät för att förbättra kvaliteten, tillgängligheten och jämförbarheten för de framtida utgåvorna av resultattavlan.

Bakgrund

Att förbättra rättssystemens kvalitet, oberoende och effektivitet ingår redan i EU:s process för samordning av den ekonomiska politiken inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Nationella rättsliga reformer har också varit en integrerad del av de ekonomiska anpassningsprogrammen i Grekland, Portugal och Cypern.

EU:s resultattavla på det rättsliga området bidrar till den europeiska planeringsterminen genom att hjälpa till med att kartlägga rättsliga frågor som förtjänar särskild uppmärksamhet. Tillsammans med den särskilda bedömningen av situationen i medlemsstaterna har resultattavlan för 2013 bidragit till att ta itu med de landsspecifika rekommendationerna inom det rättsliga området för tio medlemsstater (BG, ES, HU, IT, LV, MT, PL, RO, SI och SK). På så sätt kommer resultattavlan att bistå både EU och medlemsländerna med att skapa effektivare rättssystem för människor och företag. Detta kommer att bidra till starkare tillväxtstrategier i de berörda länderna och i EU som helhet.

Medan resultattavlan inte ger någon enda övergripande rangordning ger den en översikt över alla rättssystem baserat på olika indikatorer som är av gemensamt intresse för alla medlemsstater. Den gynnar inte en viss typ av rättssystem. Oavsett vilken nationell rättsskipningsmodell eller rättstradition som domstolsväsendet vilar på, är snabbhet, oberoende, ekonomisk överkomlighet och lättillgänglighet några av de viktiga parametrar som definierar vad som utgör ett väl fungerande rättssystem.

2014 års resultattavla på det rättsliga området i EU använder samma indikatorer som 2013 års resultattavla på det rättsliga området i EU, inklusive den tid som behövs för att behandla ärenden i domstol, andelen avslutade ärenden, antal oavslutade ärenden, användning av elektroniska verktyg för hantering av ärenden, användning av alternativ tvistlösning, utbildning för domare och resurser till domstolar. Rättvisa måste inte bara skipas, man måste också kunna se att den skipas – resultattavlan innehåller därför även uppgifter om uppfattningen om rättssystemens oberoende, grundade på slutsatser från World Economic Forum.

Läs mer

MEMO/14/194

Pressmaterial: EU:s resultattavla på det rättsliga området för 2014 / Landsfakta – uppgifter som Cepej samlat in från medlemsländerna:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/effective-justice/news/140317_en.htm

Viviane Redings (vice ordförande, EU:s kommissionär för rättsliga frågor) hemsida:

Hennes webbplats finns här:

Följ Viviane Reding på Twitter: \"https://twitter.com/VivianeRedingEU" @VivianeRedingEU

Följ EU Justice på twitter: @EU_Justice

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

För allmänheten: Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller per e­post

ANNEX

1. Efficiency

Figure 1: Time needed to resolve litigious civil and commercial cases* (1st instance/in days) (source: CEPEJ study)

*Litigious civil (and commercial) cases concern disputes between parties, for example disputes regarding contracts, following the CEPEJ methodology. The length of proceedings expresses the time (in days) needed to resolve a case in court, that is the time taken by the court to reach a decision at first instance. The 'disposition time' indicator is the number of unresolved cases divided by the number of resolved cases at the end of a year multiplied by 365 days.

Figure 2: Rate of resolving litigious civil and commercial cases (1st instance/in %) (source: CEPEJ study)

The clearance rate is the ratio of the number of resolved cases over the number of incoming cases. It measures whether a court is keeping up with its incoming caseload. The length of proceedings is linked to the rate at which the courts can resolve cases, the 'clearance rate', and to the number of cases that are still waiting to be resolved, 'pending cases'. When the clearance rate is about 100% or higher it means the judicial system is able to resolve at least as many cases as come in. When the clearance rate is below 100%, it means that the courts are resolving fewer cases than the number of incoming cases, and as a result, at the end of the year, the number of unresolved cases adds up as pending cases. If this situation persists over several years, this could be indicative of a more systemic problem as backlogs build up which further aggravate the workload of courts, and which cause the length of proceedings to rise further.

Figure 3: Number of litigious civil and commercial pending cases (1st instance/per 100 inhabitants) (source: CEPEJ study)

The number of pending cases expresses the number of cases that remains to be dealt with at the end of a period. The number of pending cases influences the disposition time. Therefore, in order to improve the length of proceedings measures to reduce the number of pending cases are required.

2. Quality

Figure 4: ICT Systems for the registration and management of cases (weighted indicator-min=0, max=4) (source: CEPEJ study)

Figure 5: Judges participating in continuous training activities in EU Law or in the law of another Member State (as a % of total number or judges)* ( source: European Commission, European Judicial Training, 2012)

*In a few cases reported by the Member States the ratio of participants to existing members of a legal profession exceeds 100%, meaning that participants took part in more than one training activity on EU law. Some of the exceptionally high figures may suggest that, the data delivered concerns training in all subjects and not just in EU law.

Figure 6: Budget for courts (in EUR per inhabitant)* (source: CEPEJ study)

* This figure indicates the annual approved budget allocated to the functioning of all courts, whatever the source and level of this budget (national or regional).

3. Independence

Figure 7: Perceived judicial independence (higher value means better perception) (source: World Economic Forum [WEF])

The WEF indicator is based on survey answers to the question: "To what extent is the judiciary in your country independent from the influences of members of government, citizens, or firms?" The survey was replied to by a representative sample of firms in all countries representing the main sectors of the economy (agriculture, manufacturing industry, non- manufacturing industry, and services).


Side Bar