Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 17. marca 2014

Pregled stanja na področju pravosodja v EU za leto 2014: za učinkovitejše pravosodne sisteme v EU

Evropska komisija je danes objavila drugo izdajo pregleda stanja na področju pravosodja v EU, katerega namen je spodbujanje kakovosti, neodvisnosti in učinkovitosti pravosodnih sistemov v Evropski uniji. Pregled stanja na področju pravosodja v EU je informacijsko orodje, ki zagotavlja objektivne, zanesljive in primerljive podatke o pravosodnih sistemih v državah članicah. Tako kot prva izdaja leta 2013 (IP/13/285) bo tudi pregled stanja na področju pravosodja v Evropi za leto 2014 pomagal državam članicam in EU pri doseganju učinkovitejših pravosodnih sistemov in s tem prispeval k spodbujanju gospodarske rasti v Uniji. To bo omogočil s prispevanjem k evropskemu semestru, vsakoletnemu procesu usklajevanja gospodarskih politik EU, katerega namen je izboljšati gospodarsko uspešnost in konkurenčnost držav članic s pripravo priporočil za posamezne države.

„Pravica zamujena je pravica odrečena. Pregled stanja na področju pravosodja v EU je ključno orodje v okviru gospodarske strategije EU, saj omogoča učinkovitejše pravosodje za državljane in podjetja. Pravilno delujoč neodvisen pravosodni sistem je bistvenega pomena za pridobitev zaupanja državljanov in vlagateljev ter nepogrešljiv za medsebojno zaupanje v evropskem območju pravice,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Ta druga izdaja pregleda stanja na področju pravosodja v EU je objavljena v času, ko številne države članice izvajajo reforme pravosodja, da bi izboljšale svojo konkurenčnost. Razvoj dogodkov in podatki potrjujejo pomembnost nadaljnjih resnih in odločnih prizadevanj za izboljšanje učinkovitosti pravosodnih sistemov po vsej EU.“

Pregled stanja na področju pravosodja v EU za leto 2014 združuje podatke iz različnih virov. Večino kvantitativnih podatkov je zagotovila Komisija Sveta Evrope za učinkovitost pravosodja (v nadaljnjem besedilu: CEPEJ), ki te podatke zbere od držav članic. Pregled stanja za leto 2014 se osredotoča na civilne in gospodarske pravdne zadeve ter upravne zadeve. V tem pregledu so obravnavani isti kazalniki kot v pregledu za leto 2013, poleg tega pa je uporabljenih tudi nekaj dodatnih virov informacij:

  • Učinkovitost pravosodnih sistemov: kazalniki vključujejo trajanje postopkov, stopnjo rešenih zadev in število nerešenih zadev.

  • Kakovost: kazalniki vključujejo obvezno usposabljanje sodnikov, spremljanje in vrednotenje dejavnosti sodišča, proračunske in človeške vire, dodeljene sodiščem, ter razpoložljivost informacijske in komunikacijske tehnologije ter alternativnih načinov reševanja sporov.

  • Neodvisnost: podatki v pregledu stanja temeljijo na zaznani neodvisnosti pravosodnega sistema. Pregled stanja za leto 2014 poleg tega vsebuje prvi splošni primerjalni pregled načinov ureditev nacionalnih pravosodnih sistemov za zaščito neodvisnosti sodstva v določenih vrstah okoliščin, ko je ta lahko ogrožena. Navaja pravna jamstva pred, na primer, premestitvijo ali razrešitvijo sodnikov.

V pregledu stanja za leto 2014 je predstavljen tudi rezultat dveh pilotnih študij, ki podajata še podrobnejše podatke o trajanju sodnih postopkov na področju konkurenčnega prava in prava varstva potrošnikov. Trajanje postopkov je izraženo v povprečnem številu dni.

Ključne ugotovitve pregleda stanja na področju pravosodja v EU za leto 2014 vključujejo naslednje (za razčlenitev izbranih treh področij glej Prilogo):

  • Nekatere države članice se še naprej soočajo s posebnimi izzivi v zvezi z učinkovitostjo njihovih pravosodnih sistemov. Predolgi postopki na prvi stopnji z nizko stopnjo rešenih zadev ali veliko število nerešenih zadev odražajo potrebo po nadaljnjih izboljšavah. Nekatere države članice (npr. Portugalska) so sicer v zadnjem času sprejele ambiciozne reforme, vendar njihovih učinkov v pregledu še ni mogoče upoštevati, saj so uporabljeni podatki večinoma iz leta 2012.

  • Razpoložljivost orodij informacijskih in komunikacijskih tehnologij za sodišča se je povečala, toda še vedno obstajajo možnosti za nadaljnji napredek, zlasti glede lajšanja stikov med sodišči in državljani. Mehanizmi alternativnega reševanja sporov so zdaj na voljo v skoraj vseh državah članicah, spremljanje in ocenjevanje dejavnosti sodišč pa se izvaja v večini držav članic.

  • V skoraj tretjini držav članic stopnja udeležbe sodnikov v dejavnostih stalnega usposabljanja o zakonodaji EU presega 50 %. Usposabljanje sodnikov in delavcev v pravni stroki ter orodja informacijskih in komunikacijskih tehnologij so ključnega pomena za učinkovito delovanje evropskega območja pravice, ki temelji na medsebojnem zaupanju.

  • V več državah članicah se je zaznana neodvisnost izboljšala, v nekaterih državah članicah pa se je poslabšala.

Nadaljnji koraki

Ugotovitve iz pregleda stanja se bodo upoštevale pri pripravi prihodnje analize za posamezne države v okviru evropskega semestra za leto 2014. Upoštevale se bodo tudi pri delu v okviru programov gospodarskega prilagajanja. Za podporo reformam nacionalnih pravosodnih sistemov se lahko uporabijo sredstva EU (sklad za regionalni razvoj in socialni sklad).

Komisija na podlagi prvega primerjalnega pregleda pravnih jamstev, namenjenih zaščiti neodvisnosti sodstva, načrtuje nadaljnji razvoj teh primerjalnih podatkov. Da bi izboljšala kakovost, razpoložljivost in primerljivost podatkov za prihodnje izdaje pregleda stanja, bo sodelovala s strokovnjaki na področju pravosodja in državami članicami, pa tudi z delavci v pravni stroki in evropskimi pravosodnimi mrežami.

Ozadje

Izboljševanje kakovosti, neodvisnosti in učinkovitosti pravosodnih sistemov je že zdaj del postopka usklajevanja gospodarskih politik EU v okviru evropskega semestra. Prav tako so nacionalne reforme pravosodja sestavni del programov gospodarskega prilagajanja v Grčiji, na Portugalskem in na Cipru.

Pregled stanja na področju pravosodja v EU prispeva k procesu evropskega semestra tako, da pomaga opredeliti vprašanja s področja pravosodja, ki jim je treba nameniti posebno pozornost. Skupaj z oceno stanja v posameznih državah članicah je pregled stanja za leto 2013 prispeval k pripravi priporočil za posamezne države na področju pravosodja, in sicer za deset držav članic (BG, ES, HU, IT, LV, MT, PL, RO, SI, SK). Na ta način bo pregled stanja pomagal EU in državam članicam, da bodo za državljane in podjetja vzpostavile učinkovitejše pravosodne sisteme. To bo pomagalo okrepiti strategije za rast v zadevnih državah in EU kot celoti.

Pregled stanja ne prikazuje splošne prednostne razvrstitve, ampak omogoča pregled delovanja vseh pravosodnih sistemov na podlagi različnih kazalnikov, ki so v skupnem interesu vseh držav članic. Pregled ne spodbuja nobene posamezne vrste pravosodnega sistema. Ne glede na model nacionalnega pravosodnega sistema ali pravno tradicijo, v kateri je zasidran, so nekateri od najbistvenejših parametrov učinkovitega pravosodnega sistema pravočasnost, neodvisnost, cenovna dostopnost in uporabnikom prijazen dostop.

V pregledu stanja na področju pravosodja v EU za leto 2014 so uporabljeni isti kazalniki, kot so bili uporabljeni v pregledu stanja na področju pravosodja v EU za leto 2013, vključno s podatki o času, potrebnem za reševanje zadev na sodišču, stopnji reševanja zadev, številu nerešenih zadev, uporabi elektronskih sredstev za upravljanje zadev, uporabi alternativnih načinov reševanja sporov, razpoložljivem usposabljanju za sodnike in sredstvih za sodišča. Ni pomembno samo, da se zadosti pravici, ampak mora biti to tudi prepoznano – pregled stanja zato zagotavlja tudi podatke o zaznani neodvisnosti pravosodnih sistemov, ki temeljijo na ugotovitvah Svetovnega gospodarskega foruma.

Dodatne informacije

MEMO/14/194

Gradivo za medije: Pregled stanja na področju pravosodja v EU za leto 2014 / seznam podatkov po državah – podatki, ki jih CEPEJ zbere od držav članic:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/effective-justice/news/140317_en.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding.

Spremljajte podpredsednico Viviane Reding na Twitterju: @VivianeRedingEU.

Spremljajte GD za pravosodje na Twitterju: @EU_Justice.

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Za javnost: Europe Direct na telefonski številki 00 80067891011 ali po e-pošti .

PRILOGA

1. Učinkovitost

Graf 1: Čas, potreben za reševanje civilnih in gospodarskih pravdnih zadev* (na prvi stopnji / v številu dni) (vir: študija CEPEJ)

*Civilne (in gospodarske) pravdne zadeve se nanašajo na spore med strankami (na primer spore v zvezi s pogodbami), in sicer v skladu z metodologijo CEPEJ. Pojem trajanje postopkov izraža čas (v dnevih), potreben za rešitev zadeve na sodišču, tj. čas, v katerem sodišče sprejme odločbo na prvi stopnji. Kazalnik „trajanja postopkov“ se izračuna kot količnik števila nerešenih in števila rešenih zadev ob koncu leta, ki se pomnoži s številom 365 dni.

Graf 2: Stopnja reševanja civilnih in gospodarskih pravdnih zadev (na prvi stopnji / v %) (vir: študija CEPEJ)

Pojem stopnja rešenih zadev je razmerje med številom rešenih zadev in številom prejetih zadev. Meri, ali sodišču uspe obravnavati prejete zadeve. Trajanje postopkov je povezano s stopnjo, v skladu s katero lahko sodišča rešujejo zadeve (stopnja rešenih zadev), in s številom zadev, ki jih je še treba rešiti (nerešene zadeve). Če je stopnja rešenih zadev okrog 100 % ali višja, to pomeni, da lahko pravosodni sistemi rešijo vsaj toliko zadev, kot jih prejmejo. Če je stopnja rešenih zadev nižja od 100 %, to pomeni, da sodišča rešijo manj zadev, kot jih prejmejo, zato se ob koncu leta število zadev, ki niso rešene, prišteje k nerešenim zadevam. Če se take razmere ponavljajo več let, bi lahko to nakazovalo težavo, ki je sistemske narave, saj se kopičijo sodni zaostanki, kar še dodatno poveča delovno obremenitev sodišč, zaradi česar se trajanje postopkov še podaljša.

Graf 3: Število nerešenih civilnih in gospodarskih pravdnih zadev (na prvi stopnji / na 100 prebivalcev) (vir: študija CEPEJ)

Pojem število nerešenih zadev izraža število zadev, ki jih je ob koncu obdobja še treba obravnavati. Število nerešenih zadev vpliva na trajanje postopkov. Zato so za skrajšanje trajanja postopkov potrebni ukrepi za zmanjšanje števila nerešenih zadev.

2. Kakovost

Graf 4: Sistemi informacijske in komunikacijske tehnologije za registracijo in vodenje zadev (ponderiran kazalnik – najmanj = 0, največ = 4) (vir: študija CEPEJ)

Graf 5: Sodniki, ki se udeležujejo dejavnosti stalnega usposabljanja o zakonodaji EU ali zakonodaji drugih držav članic (kot % skupnega števila sodnikov)* (vir: Evropska komisija, Evropsko omrežje za izobraževanje pravosodnih organov, 2012)

*V nekaj primerih, o katerih so poročale države članice, razmerje med številom udeležencev usposabljanj in številom sodnikov presega 100 %, kar pomeni, da so se udeleženci udeležili več kot enega usposabljanja o pravu EU. Nekatere izjemno visoke številke morda kažejo, da predloženi podatki zadevajo usposabljanje na vseh področjih in ne samo o zakonodaji EU.

Graf 6: Proračun za sodišča (v EUR na prebivalca)* (vir: študija Eurostat)

*Ta številka predstavlja letni odobreni proračun, dodeljen za delovanje vseh sodišč, ne glede na vir in raven tega proračuna (nacionalni ali regionalni).

3. Neodvisnost

Graf 7: Zaznana neodvisnost pravosodja (višja vrednost pomeni boljše mnenje) (vir: Svetovni gospodarski forum)

Kazalnik Svetovnega gospodarskega foruma temelji na odgovorih na vprašanje raziskave: „Do kakšne mere je pravosodje v vaši državi neodvisno od vpliva članov državne uprave, državljanov ali podjetij?“ Pri raziskavi je sodeloval reprezentativni vzorec podjetij v vseh državah, ki zastopajo najpomembnejše sektorje gospodarstva (kmetijstvo, predelovalno industrijo, nepredelovalno industrijo in storitve).


Side Bar