Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 17. marca 2014

Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2014: Na ceste k účinnejším justičným systémom v EÚ

Európska komisia dnes uverejnila druhé vydanie porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície na podporu kvality, nezávislosti a efektívnosti justičných systémov v Európskej únii. Porovnávací prehľad EÚ je informačný nástroj, v ktorom sa uvádzajú objektívne, spoľahlivé a porovnateľné údaje o justičných systémoch v členských štátoch. V nadväznosti na prvé vydanie v roku 2013 (IP/13/285) bude porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2014 aj naďalej pomáhať členským štátom a EÚ pri dosahovaní účinnejších justičných systémov a tým prispievať k podpore hospodárskeho rastu v Únii. Toto sa uskutoční prispením k európskemu semestru – procesu každoročnej koordinácie hospodárskych politík EÚ, ktorého cieľom je posilniť ekonomickú výkonnosť členských štátov a konkurencieschopnosť prostredníctvom súboru odporúčaní pre jednotlivé krajiny.

„Pomalá spravodlivosť je odopretá spravodlivosť. Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície je kľúčovým nástrojom v rámci hospodárskej stratégie EÚ, ktorý umožňuje účinnejšiu spravodlivosť pre občanov a podniky. Riadne fungujúce a nezávislé súdnictvo je nevyhnutné pre získanie dôvery občanov a investorov a nenahraditeľné pre vzájomnú dôveru v európskom priestore spravodlivosti,“ povedala podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Toto druhé vydanie porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície prichádza v čase, keď mnohé členské štáty uskutočňujú reformy súdnictva na zlepšenie svojej konkurencieschopnosti. Vývoj a údaje potvrdzujú, že je dôležité pokračovať v angažovanom a odhodlanom úsilí zameranom na zlepšenie efektívnosti justičných systémov v celej EÚ.“

Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2014 zhromažďuje údaje z rôznych zdrojov. Väčšinu kvantitatívnych údajov poskytuje Komisia Rady Európy pre hodnotenie efektívnosti justície (CEPEJ), ktorá zbiera údaje od členských štátov. Prehľad za rok 2014 sa zameriava na občianske a obchodné súdne prípady, ako aj na správne prípady. Prehľad sa sústreďuje na rovnaké ukazovatele ako v roku 2013, pričom vychádza aj z niektorých ďalších zdrojov informácií:

  • Efektívnosť justičných systémov: ukazovatele zahŕňajú dĺžku trvania konania, mieru vyriešenia prípadov a počet prebiehajúcich prípadov;

  • Kvalita: ukazovatele zahŕňajú povinnú odbornú prípravu sudcov, monitorovanie a hodnotenie činností súdu, rozpočet a ľudské zdroje pridelené súdom, dostupnosť informačných a komunikačných technológií (IKT) a metódy alternatívneho riešenia sporov;

  • Nezávislosť: v porovnávacom prehľade sa uvádzajú údaje týkajúce sa vnímania nezávislosti justičného systému. Porovnávací prehľad za rok 2014 okrem toho poskytuje prvý všeobecný porovnávací prehľad organizácie vnútroštátnych justičných systémov v súvislosti s ochranou nezávislosti súdnictva v určitých typoch situácií, kedy by mohlo dôjsť k jej ohrozeniu. Sústreďuje na právne záruky, ako napr. preloženie alebo odvolanie sudcov.

Porovnávací prehľad za rok 2014 obsahuje takisto výsledky dvoch pilotných štúdií, ktoré poskytujú ďalšie spresnené údaje o dĺžke trvania súdnych konaní týkajúcich sa hospodárskej súťaže a práv spotrebiteľa, vyjadrené priemerným počtom dní.

Kľúčové zistenia porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície za rok 2014 zahŕňajú (rozdelenie na tri oblasti pozri v prílohe):

Niektoré členské štáty naďalej čelia osobitným problémom pokiaľ ide o efektívnosť ich justičných systémov. Zdĺhavé konania na prvom stupni spolu s nízkou mierou vyriešenia prípadov alebo veľkým množstvom prebiehajúcich prípadov si takisto vyžadujú ďalšie zlepšenia. Hoci boli v niektorých členských štátoch nedávno prijaté ambiciózne reformy (napr. v Portugalsku), ich účinky sa ešte nemôžu premietnuť do porovnávacieho prehľadu, ktorý zväčša obsahuje údaje z roku 2012.

Dostupnosť nástrojov informačných a komunikačných technológií (IKT) na súdoch sa zvýšila, ale existuje priestor na ďalší pokrok najmä pri uľahčovaní kontaktu medzi súdmi a občanmi. Mechanizmy alternatívneho riešenia sporov dnes existujú takmer vo všetkých členských štátoch a väčšina členských štátov monitoruje a hodnotí činnosť súdov.

Takmer v tretine členských štátov je miera účasti sudcov na kontinuálnej odbornej príprave v oblasti práva EÚ vyššia ako 50%. Odborná príprava sudcov a odborníkov z právnej praxe a nástroje IKT sú rozhodujúce pre účinné fungovanie európskeho priestoru spravodlivosti založeného na vzájomnej dôvere.

V niekoľkých členských štátoch sa vnímanie nezávislosti zlepšilo, naopak v niektorých sa tento ukazovateľ zhoršil.

Ďalšie kroky

Závery porovnávacieho prehľadu sa zohľadnia pri príprave nadchádzajúcich analýz týkajúcich sa jednotlivých krajín v rámci európskeho semestra 2014. Takisto sa vezmú do úvahy pri práci v kontexte programov makroekonomických úprav. Na podporu reforiem vnútroštátnych justičných systémov sa môžu využiť fondy EÚ (fond regionálneho rozvoja a sociálny fond).

Na základe prvého porovnávacieho prehľadu právnych záruk zameraných na ochranu nezávislosti súdnictva plánuje Komisia tieto porovnávacie údaje ďalej rozvíjať. V záujme zlepšovania kvality, dostupnosti a porovnateľnosti údajov pre budúce vydania porovnávacieho prehľadu bude Komisia spolupracovať s odborníkmi z oblasti súdnictva a z členských štátov, ako aj s odborníkmi z právnej praxe a európskymi justičnými sieťami.

Súvislosti

Zlepšovanie kvality, nezávislosti a efektívnosti justičných systémov je už dnes súčasťou procesu koordinácie hospodárskych politík EÚ v rámci európskeho semestra. Vnútroštátne reformy súdnictva sú takisto neoddeliteľnou súčasťou programov ekonomických úprav v Grécku, Portugalsku a na Cypre.

Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície prispieva k procesu európskeho semestra tým, že pomáha identifikovať otázky z oblasti súdnictva, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť. Spolu s osobitnými analýzami situácie v členských štátoch sa porovnávací prehľad z roku 2013 využil pri formulovaní odporúčaní pre jednotlivé krajiny v oblasti spravodlivosti pre desať členských štátoch (BG, ES, HU, IT, LV, MT, PL, RO, SI, SK). Týmto spôsobom bude porovnávací prehľad užitočný tak pre EÚ, ako aj pre členské štáty pri dosahovaní účinnejších justičných systémov pre občanov a podniky. Toto prispeje k posilneniu stratégií rastu v dotknutých krajinách aj v EÚ ako celku.

Hoci porovnávací prehľad nepredstavuje celkové poradie krajín, poskytuje prehľad fungovania všetkých justičných systémov na základe rôznych ukazovateľov, ktoré sú v spoločnom záujme všetkých členských štátov. Nepresadzuje žiadny konkrétny typ justičného systému. Nech už je model vnútroštátneho justičného systému alebo právnej tradície, v ktorej je zakotvený, akýkoľvek, včasnosť, nezávislosť, cenová dostupnosť a ľahký prístup pre používateľov sú niektoré zo základných parametrov tvoriacich účinný justičný systém.

Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2014 používa tie isté ukazovatele ako porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2013 vrátane času potrebného na vyriešenie prípadov na súde, miery vyriešenia prípadov, počtu prebiehajúcich prípadov, využívania elektronických prostriedkov na správu prípadov, využívania alternatívnych riešení sporov, dostupnej odbornej prípravy pre sudcov a zdrojov, ktoré majú súdy k dispozícii. Spravodlivosť sa nielenže musí vykonávať, ale musí byť aj vidieť, že sa vykonáva – porovnávací prehľad preto takisto poskytuje údaje o vnímaní nezávislosti justičných systémov, a to na základe zistení Svetového ekonomického fóra.

Ďalšie informácie

MEMO/14/194

Informácie pre tlač: Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2014/prehľady o jednotlivých krajinách – údaje zozbierané Komisiou Rady Európy pre hodnotenie efektívnosti justície (CEPEJ) od členských štátov:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/effective-justice/news/140317_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Podpredsedníčka Komisie na Twitteri: @VivianeRedingEU

Sledujte tému spravodlivosť EÚ na Twitteri: @EU_Justice

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 1382)

Natasha Bertaud (+32 2 296 7456)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailom

PRÍLOHA

1. Efficiency

Figure 1: Time needed to resolve litigious civil and commercial cases* (1st instance/in days) (source: CEPEJ study)

*Litigious civil (and commercial) cases concern disputes between parties, for example disputes regarding contracts, following the CEPEJ methodology. The length of proceedings expresses the time (in days) needed to resolve a case in court, that is the time taken by the court to reach a decision at first instance. The 'disposition time' indicator is the number of unresolved cases divided by the number of resolved cases at the end of a year multiplied by 365 days.

Figure 2: Rate of resolving litigious civil and commercial cases (1st instance/in %) (source: CEPEJ study)

The clearance rate is the ratio of the number of resolved cases over the number of incoming cases. It measures whether a court is keeping up with its incoming caseload. The length of proceedings is linked to the rate at which the courts can resolve cases, the 'clearance rate', and to the number of cases that are still waiting to be resolved, 'pending cases'. When the clearance rate is about 100% or higher it means the judicial system is able to resolve at least as many cases as come in. When the clearance rate is below 100%, it means that the courts are resolving fewer cases than the number of incoming cases, and as a result, at the end of the year, the number of unresolved cases adds up as pending cases. If this situation persists over several years, this could be indicative of a more systemic problem as backlogs build up which further aggravate the workload of courts, and which cause the length of proceedings to rise further.

Figure 3: Number of litigious civil and commercial pending cases (1st instance/per 100 inhabitants) (source: CEPEJ study)

The number of pending cases expresses the number of cases that remains to be dealt with at the end of a period. The number of pending cases influences the disposition time. Therefore, in order to improve the length of proceedings measures to reduce the number of pending cases are required.

2. Quality

Figure 4: ICT Systems for the registration and management of cases (weighted indicator-min=0, max=4) (source: CEPEJ study)

Figure 5: Judges participating in continuous training activities in EU Law or in the law of another Member State (as a % of total number or judges)* ( source: European Commission, European Judicial Training, 2012)

*In a few cases reported by the Member States the ratio of participants to existing members of a legal profession exceeds 100%, meaning that participants took part in more than one training activity on EU law. Some of the exceptionally high figures may suggest that, the data delivered concerns training in all subjects and not just in EU law.

Figure 6: Budget for courts (in EUR per inhabitant)* (source: CEPEJ study)

* This figure indicates the annual approved budget allocated to the functioning of all courts, whatever the source and level of this budget (national or regional).

3. Independence

Figure 7: Perceived judicial independence (higher value means better perception) (source: World Economic Forum [WEF])

The WEF indicator is based on survey answers to the question: "To what extent is the judiciary in your country independent from the influences of members of government, citizens, or firms?" The survey was replied to by a representative sample of firms in all countries representing the main sectors of the economy (agriculture, manufacturing industry, non- manufacturing industry, and services).


Side Bar