Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelser

Bruxelles, den 17. marts 2014

EU-resultattavle for retsområdet for 2014: Hen imod mere effektive retssystemer i EU

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt den anden udgave af resultattavlen for retssystemer i EU for at fremme kvalitet, uafhængighed og effektivitet i retssystemerne i Den Europæiske Union. Resultattavlen er et informationsværktøj, som viser objektive, pålidelige og sammenlignelige data over medlemsstaternes retssystemer. Ligesom i den første udgave i 2013 (IP/13/285), vil også resultattavlen for 2014 hjælpe medlemsstaterne og EU til at opnå mere effektive retssystemer og dermed bidrage til at fremme økonomisk vækst i Unionen. Der vil være tale om bidrag til det europæiske semester, som er EU’s årlige procedure for samordning af økonomiske politikker, og som skal fremme medlemsstaterns økonomiske resultater og konkurrenceevne gennem et sæt at landespecifikke henstillinger.

"Retfærdigheden tåler ingen udsættelse, hvis den skal ske fyldest. EU-resultattavlen for retsområdet er et vigtigt værktøj i EU's økonomiske strategi og skal skabe mere retfærdighed for borgere og virksomheder. Et velfungerende, uafhængigt og effektivt retsvæsen er afgørende, hvis vi skal vinde borgeres og investorers tillid, og hvis vi skal opnå gensidig tillid inden for det europæiske retsområde", sagde viceformand Viviane Reding, der er EU's kommissær for retlige anliggender. "Den anden udgave af EU-resultattavlen kommer på et tidspunkt, hvor mange af medlemsstaterne er i gang med retsreformer for at forbedre deres konkurrenceevne. Den udvikling, der sker, og de data, vi har at gøre med, viser, hvor vigtigt det er helhjertet og beslutsomt at fortsætte med den indsats, der allerede er gjort for at gøre retssystemerne mere effektive i hele EU."

Resultattavlen for 2014 har data fra mange forskellige kilder. De fleste kvantitative data kommer fra Europarådets Kommission for et Effektivt Retsvæsen, der indsamler data fra medlemsstaterne. 2014-resultattavlen fokuserer på tvister i civile og kommercielle sager og administrative sager. Der er tale om de samme indikatorer som i 2013, men der trækkes også på andre informationskilder:

  • Effektivitet i retssystemerne: indikatorerne omfatter sagsbehandlingstid, andel af domsafgørelser, og antal verserende sager

  • Kvalitet: indikatorerne omfatter obligatorisk efteruddannelse af dommere, overvågning og evaluering af domstolsaktiviteter, domstolenes budget og menneskelige ressourcer samt tilgængelighed af informations- og kommunikationsteknologi og af alternative tvistbilggelsesmetoder

  • Uafhængighed: Resultattavlen viser også data over, hvor uafhængigt retssystemet opfattes som værende. Desuden giver 2014-resultattavlen en første generelt sammenlignelig oversigt over, hvordan nationale retssystemer er organiseret for at beskytte retsvæsenets uafhængighed i situationer, hvor der kan være en vis risiko. Der ses på retsgarantier i forhold til for eksempel overførsel eller afskedigelse af dommere.

2014-resultattavlen viser også resultatet af to pilotundersøgelser, som giver finjusterede data over sagsbehandlingstiden i forbindelse med konkurrencelovgivning og forbruger­lovgivning udtrykt i gennemsnitsdage.

De vigtigste resultater i EU-resultattavlen for 2014 omfatter (for opdelingen inden for de tre områder henvises til bilaget):

  • Nogle af medlemsstaterne står fortsat over for særlige udfordringer med hensyn til effektiviteten i deres retssystemer. Langvarig sagsbehandling i første retsinstans kombineret med en lav andel af domsafgørelser eller et stort antal verserende sager er tegn på, at der er behov for yderligere forbedringer. Der er for nylig blevet vedtaget ambitiøse reformer i nogle af medlemsstaterne (f.eks. i Portugal), men virkningerne heraf afspejles endnu ikke i resultattavlen, da de fleste data er fra 2012.

  • Der er nu flere værktøjer til informations- og kommunikationsteknologi, som kan benyttes af for domstolene, men der er stadig mere, der skal gøres. Navnlig må kontakten mellem domstole og borgere gøres lettere. Der er nu alternative tvistbilæggelsesmekanismer i næsten alle medlemsstater, og der foretages også overvågning og evaluering af domstolsaktiviteter i de fleste medlemsstater.

  • I næsten en tredjedel af medlemsstaterne deltager over 50 % dommerne i efteruddannelsesaktiviteter om EU-ret. Efteruddannelse af dommere og retspersonale samt ikt-værktøjer er afgørende for et velfungerende europæisk retsområde, der er baseret på gensidig tillid.

  • I mange medlemsstater er synet på retsvæsenets uafhængighed blevet bedre, men i nogle af medlemsstaterne er det blevet værre.

De næste skridt

Der vil blive taget hensyn til resultaterne i resultattavlen i forbindelse med udarbejdelsen af de kommende landespecifikke analyser i det europæiske semester i 2014. Der vil også blive taget hensyn hertil i forbindelse med de økonomiske tilpasningsprogrammer. Der kan benyttes EU-midler (Fonden for Regional Udvikling og Socialfonden) til at støtte reformer af nationale retssystemer.

Ud fra den første komparative oversigt over retsgarantier, der skal beskytte retsvæsenets uafhængighed, vil Kommissionen arbejde med yderligere at udvikle disse komparative data. Kommissionen vil arbejde sammen med eksperter fra retsvæsenet og medlemsstaterne og med retspersonale og europæiske retlige netværk for at forbedre dataenes kvalitet, tilgængelighed og sammenlignelighed for de fremtidige udgaver af resultattavler.

Baggrund

Forbedring af retssystemernes kvalitet, uafhængighed og effektivitet indgår allerede i samordningen af EU's økonomiske politik under det europæiske semester. Nationale retsreformer er også en integrerende del af de økonomiske tilpasningsprogrammer i Grækenland, Portugal og Cypern.

EU-resultattavlen yder sit bidrag til det europæiske semester ved at være med til at identificere problemer i retssystmerne, som der skal udvises særlig opmærksomhed over for. 2013-resultattavlen har sammen med den specifikke vurdering af situationen i medlemsstaterne betydet, at de landespecifikke henstillinger inden for det retlige område er blevet taget op i ti medlemsstater (BG, ES, HU, IT, LV, MT, PL, RO, SI, SK). På den måde vil resultattavlen kunne hjælpe både EU og medlemsstaterne til at opnå mere effektive retssystemer for borgere og virksomheder. Det vil også kunne styrke vækststrategierne i de berørte lande og i EU som helhed.

Resultattavlen er ikke en rangliste som sådan, men giver en oversigt over, hvordan retssystemerne fungerer ud fra forskellige indikatorer, som er af fælles interesse for alle medlemsstater. Den skal ikke fremme en bestemt type retssystem. Uanset det nationale retsvæsens opbygning eller retstraditionen, som retsvæsenet er forankret i, er nogle af de væsentlige parametre ved et effektivt retssystem, at det er velforankret, arbejder hurtigt og er uafhængigt, og at adgangen til det er brugervenligt og kan ske til en overkommelig pris.

I EU-resultattavlen for 2014 benyttes de samme indikatorer som EU-resultatavlen for 2013, blandt andet sagsbehandlingstiden ved domstolene, andelen af afgjorte sager, antallet af verserende sager, brugen af elektroniske systemer til administration af sager, brug af alternative tvistbilæggelsesmetoder, uddannelsesmuligheder for dommere og domstolenes ressourcer. Retfærdigheden skal ikke blot ske fyldest; befolkningen skal også føle, at den sker fyldest. Resultattavlen indeholder derfor også oplysninger om, i hvilken grad retssystemerne opfattes som uafhængige, på grundlag af konklusioner fra World Economic Forum.

Yderligere oplysninger:

MEMO/14/194

Pressepakke: EU-resultattavlen for 2014; landerapporter – data indsamlet af CEPEJ fra medlemsstaterne:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/effective-justice/news/140317_en.htm

Hjemmeside for Viviane Reding, næstformand i Kommissionen og EU's kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Følg Viviane Reding på Twitter: \"https://twitter.com/VivianeRedingEU" @VivianeRedingEU

Følg EU Justice på Twitter: @EU_Justice

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

For borgere: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. e­mail

ANNEX

1. Efficiency

Figure 1: Time needed to resolve litigious civil and commercial cases* (1st instance/in days) (source: CEPEJ study)

*Litigious civil (and commercial) cases concern disputes between parties, for example disputes regarding contracts, following the CEPEJ methodology. The length of proceedings expresses the time (in days) needed to resolve a case in court, that is the time taken by the court to reach a decision at first instance. The 'disposition time' indicator is the number of unresolved cases divided by the number of resolved cases at the end of a year multiplied by 365 days.

Figure 2: Rate of resolving litigious civil and commercial cases (1st instance/in %) (source: CEPEJ study)

The clearance rate is the ratio of the number of resolved cases over the number of incoming cases. It measures whether a court is keeping up with its incoming caseload. The length of proceedings is linked to the rate at which the courts can resolve cases, the 'clearance rate', and to the number of cases that are still waiting to be resolved, 'pending cases'. When the clearance rate is about 100% or higher it means the judicial system is able to resolve at least as many cases as come in. When the clearance rate is below 100%, it means that the courts are resolving fewer cases than the number of incoming cases, and as a result, at the end of the year, the number of unresolved cases adds up as pending cases. If this situation persists over several years, this could be indicative of a more systemic problem as backlogs build up which further aggravate the workload of courts, and which cause the length of proceedings to rise further.

Figure 3: Number of litigious civil and commercial pending cases (1st instance/per 100 inhabitants) (source: CEPEJ study)

The number of pending cases expresses the number of cases that remains to be dealt with at the end of a period. The number of pending cases influences the disposition time. Therefore, in order to improve the length of proceedings measures to reduce the number of pending cases are required.

2. Quality

Figure 4: ICT Systems for the registration and management of cases (weighted indicator-min=0, max=4) (source: CEPEJ study)

Figure 5: Judges participating in continuous training activities in EU Law or in the law of another Member State (as a % of total number or judges)* ( source: European Commission, European Judicial Training, 2012)

*In a few cases reported by the Member States the ratio of participants to existing members of a legal profession exceeds 100%, meaning that participants took part in more than one training activity on EU law. Some of the exceptionally high figures may suggest that, the data delivered concerns training in all subjects and not just in EU law.

Figure 6: Budget for courts (in EUR per inhabitant)* (source: CEPEJ study)

* This figure indicates the annual approved budget allocated to the functioning of all courts, whatever the source and level of this budget (national or regional).

3. Independence

Figure 7: Perceived judicial independence (higher value means better perception) (source: World Economic Forum [WEF])

The WEF indicator is based on survey answers to the question: "To what extent is the judiciary in your country independent from the influences of members of government, citizens, or firms?" The survey was replied to by a representative sample of firms in all countries representing the main sectors of the economy (agriculture, manufacturing industry, non- manufacturing industry, and services).


Side Bar