Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 17. března 2014

Letošní přehled poukazuje na nutnost zefektivnění soudních systémů v EU

Evropská komise dnes vydala druhý srovnávací přehled o soudnictví v EU, jehož cílem je podpora kvality, nezávislosti a efektivity soudnictví v Evropské unii. Přehled nabízí objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace. Poprvé byl vydán v roce 2013 (IP/13/285) a má pomoci členským státům a obecně Unii zefektivnit soudní systémy, a podpořit tak hospodářský růst. Bude totiž zapracován do evropského semestru, což je každoroční proces koordinace hospodářských politik s cílem zlepšit hospodářské výsledky a konkurenceschopnost členských států prostřednictvím doporučení každému z nich.

„Opožděná spravedlnost je spravedlnost upíraná. Srovnávací přehled EU o soudnictví je klíčovým nástrojem ekonomické strategie EU, který občanům i podnikům pomáhá účinněji se domoci spravedlnosti. Řádně fungující, nezávislé soudnictví má zásadní význam pro získání důvěry občanů i investorů a pro budování vzájemné důvěry v evropském prostoru práva,“ prohlásila místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost. „Toto druhé vydání přichází v době, kdy mnohé členské státy provádějí reformy soudnictví s cílem zlepšit svoji konkurenceschopnost. Údaje potvrzují, jak je důležité nepřetržitě a usilovně pracovat na zlepšování účinnosti soudních systémů v celé EU.“

Srovnávací přehled o soudnictví 2014 shromažďuje údaje z různých zdrojů. Většinu kvantitativních údajů z členských států poskytla komise Rady Evropy pro hodnocení efektivnosti soudnictví (CEPEJ). Přehled se zaměřuje na občanskoprávní a obchodní spory a na správní věci. Vedle stejných ukazatelů jako v roce 2013 hodnotí i některé další aspekty:

  • Efektivitu soudnictví: posuzuje se délka řízení, míra vyřešených případů a počet neuzavřených věcí.

  • Kvalitu: ukazatele zahrnují povinné vzdělávání soudců, sledování a hodnocení činnosti soudů, rozpočet a personál soudů, dostupnost informačních a komunikačních technologií a alternativních metod řešení sporů.

  • Nezávislost: přehled také poskytuje údaje o vnímané nezávislosti soudních systémů. V letošním roce navíc přináší první celkové srovnání uspořádání vnitrostátních soudních systémů z hlediska toho, jak chrání soudní nezávislost v určitých typech situací, kdy může být ohrožena. Zabývá se například právními zárukami bránícími přeložení či odvolání soudce.

Přehled také obsahuje výsledky dvou pilotních studií, které se podrobně zabývají délkou soudních řízení ve věcech ochrany hospodářské soutěže a spotřebitelského práva (vyjádřenou průměrným počtem dnů).

Hlavní zjištění srovnávacího přehledu EU o soudnictví 2014 (v příloze jsou rozdělena podle výše uvedených tří oblastí):

  • Některé členské státy se z hlediska účinnosti soudního systému stále potýkají s problémy. Na nutnost zlepšení poukazují například dlouhá řízení v prvním stupni spolu s nízkou mírou vyřešených případů nebo vysokým počtem neuzavřených věcí. Účinky ambiciózních reforem v některých členských státech (například Portugalsku) ještě nemohou být v přehledu zohledněny, neboť údaje v přehledu pocházejí většinou z roku 2012.

  • Dostupnost informačních a komunikačních technologií na soudech se zvýšila, ale existuje prostor pro další pokrok, zejména co se týče zjednodušení kontaktu mezi soudy a občany. Mechanismy alternativního řešení sporů nyní existují téměř ve všech členských státech a většina členských států sleduje a hodnotí činnost soudů.

  • Téměř v třetině členských států se více než 50 % soudců průběžně vzdělává. Vzdělávání soudců a právníků a využívání informačních a komunikačních technologií je zásadní pro účinné fungování evropského prostoru práva, který je založen na vzájemné důvěře.

  • V několika členských státech se zlepšilo vnímání nezávislosti, naopak v některých se tento ukazatel zhoršil.

Další kroky

Výsledky srovnávacího přehledu budou zohledněny při přípravě nadcházejících analýz jednotlivých zemí v rámci evropského semestru 2014. Promítnou se i do ekonomických ozdravných programů. Na podporu reforem vnitrostátních soudních systémů lze využít finance z EU (fond pro regionální rozvoj a sociální fond).

Na základě prvního přehledu právních záruk na ochranu nezávislosti soudní moci se Komise hodlá těmito údaji podrobněji zabývat. V zájmu zlepšení kvality, dostupnosti a srovnatelnosti údajů používaných pro budoucí srovnávací přehledy bude Komise spolupracovat s odborníky z řad justice, s členskými státy, s právníky a evropskými soudními sítěmi.

Souvislosti

Zvýšení úrovně, nezávislosti a účinnosti systémů soudnictví je také součástí procesu koordinace hospodářských politik EU, tzv. evropského semestru. Vnitrostátní reformy justice byly rovněž nedílnou součástí ekonomických ozdravných programů v Řecku, Portugalsku a na Kypru.

Srovnávací přehled EU o soudnictví přispívá k procesu evropského semestru tím, že pomáhá identifikovat otázky z oblasti soudnictví, které si zaslouží zvláštní pozornost. Spolu s analýzami situace v členských státech byl přehled z roku 2013 využit při formulování doporučení pro jednotlivé země v oblasti spravedlnosti, a to v deseti členských státech (BG, ES, HU, IT, LV, MT, PL, RO, SI, SK). Tímto způsobem bude srovnávací přehled užitečný jak pro EU, tak pro členské státy, aby bylo soudnictví v EU efektivní a lépe sloužilo občanům a podnikům. To přispěje k posílení strategií růstu v dotčených zemích a v EU jako celku.

Ačkoli přehled nenabízí celkové pořadí zemí, přináší informace o fungování všech soudních systémů na základě různých ukazatelů významných pro všechny členské státy, aniž by prosazoval konkrétní typ soudního systému. Bez ohledu na model vnitrostátního soudního systému nebo právní tradici, ve které je zakotven, jsou rychlost, nezávislost, dostupnost a snadný přístup jedny ze základních parametrů toho, co představuje efektivní soudní systém.

Evropský srovnávací přehled o soudnictví 2014 používá stejné ukazatele jako přehled z roku 2013, včetně doby potřebné k vyřešení případů u soudu, míry vyřešených případů, počtu neuzavřených případů, využívání elektronických prostředků pro správu případů, využívání alternativního řešení sporů, dostupného vzdělávání pro soudce a zdrojů, jež mají soudy k dispozici. Vzhledem k tomu, že spravedlnost nestačí jen vykonávat, ale její vykonávání musí být také vidět, obsahuje přehled rovněž údaje o vnímání nezávislosti soudnictví, a to na základě zjištění Světového ekonomického fóra.

Další informace

MEMO/14/194

Tiskový materiál: Evropský srovnávací přehled o soudnictví 2014 / Přehledy o jednotlivých zemích — údaje shromážděné komisí Rady Evropy pro hodnocení efektivnosti soudnictví (CEPEJ) od členských států:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/effective-justice/news/140317_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, evropské komisařky pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Viviane Redingová na Twitteru: @VivianeRedingEU

Generální ředitelství pro spravedlnost na Twitteru: @EU_Justice

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Pro veřejnost: služba Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mailem

PŘÍLOHA

1. Efficiency

Figure 1: Time needed to resolve litigious civil and commercial cases* (1st instance/in days) (source: CEPEJ study)

*Litigious civil (and commercial) cases concern disputes between parties, for example disputes regarding contracts, following the CEPEJ methodology. The length of proceedings expresses the time (in days) needed to resolve a case in court, that is the time taken by the court to reach a decision at first instance. The 'disposition time' indicator is the number of unresolved cases divided by the number of resolved cases at the end of a year multiplied by 365 days.

Figure 2: Rate of resolving litigious civil and commercial cases (1st instance/in %) (source: CEPEJ study)

The clearance rate is the ratio of the number of resolved cases over the number of incoming cases. It measures whether a court is keeping up with its incoming caseload. The length of proceedings is linked to the rate at which the courts can resolve cases, the 'clearance rate', and to the number of cases that are still waiting to be resolved, 'pending cases'. When the clearance rate is about 100% or higher it means the judicial system is able to resolve at least as many cases as come in. When the clearance rate is below 100%, it means that the courts are resolving fewer cases than the number of incoming cases, and as a result, at the end of the year, the number of unresolved cases adds up as pending cases. If this situation persists over several years, this could be indicative of a more systemic problem as backlogs build up which further aggravate the workload of courts, and which cause the length of proceedings to rise further.

Figure 3: Number of litigious civil and commercial pending cases (1st instance/per 100 inhabitants) (source: CEPEJ study)

The number of pending cases expresses the number of cases that remains to be dealt with at the end of a period. The number of pending cases influences the disposition time. Therefore, in order to improve the length of proceedings measures to reduce the number of pending cases are required.

2. Quality

Figure 4: ICT Systems for the registration and management of cases (weighted indicator-min=0, max=4) (source: CEPEJ study)

Figure 5: Judges participating in continuous training activities in EU Law or in the law of another Member State (as a % of total number or judges)* ( source: European Commission, European Judicial Training, 2012)

*In a few cases reported by the Member States the ratio of participants to existing members of a legal profession exceeds 100%, meaning that participants took part in more than one training activity on EU law. Some of the exceptionally high figures may suggest that, the data delivered concerns training in all subjects and not just in EU law.

Figure 6: Budget for courts (in EUR per inhabitant)* (source: CEPEJ study)

* This figure indicates the annual approved budget allocated to the functioning of all courts, whatever the source and level of this budget (national or regional).

3. Independence

Figure 7: Perceived judicial independence (higher value means better perception) (source: World Economic Forum [WEF])

The WEF indicator is based on survey answers to the question: "To what extent is the judiciary in your country independent from the influences of members of government, citizens, or firms?" The survey was replied to by a representative sample of firms in all countries representing the main sectors of the economy (agriculture, manufacturing industry, non- manufacturing industry, and services).


Side Bar